education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזרי תשע"ה
 

חוזר לבעלוית - הסכם שכר לעובדי הוראה במכללות האקדמאיות 7.5.15

הסכם קיבוצי שכר לעובדי הוראה במכללות האקדמאיות 7.5.15

 
 חוזר לבעלויות תשע"ה/1 משרת אם למורה אב
 חוזר לבעלויות תשע"ה/2 היבחנות חדשה
 חוזר לבעלויות תשע"ה/3 רכז התאמות ללמידה והיבחנות בבחינות הבגרות
 חוזר לבעלויות תשע"ה/4 תשלום דמי הבראה ומענק יובל
 חוזר לבעלויות תשע"ה/5 טבלאות שכר אופק
 חוזר לבעלויות תשע"ה/6 תשלום שכר לעובדי הוראה שאינם מחוייבים בהחזר של 4 ימי חופשה בשנה"ל תשע"ה
 חוזר לבעלויות תשע"ה/7 קצובת ביגוד לשנת הלימודים תשע"ה
 חוזר לבעלויות תשע"ה/8 תגמול עובדי הוראה בגין הישגי בית הספר לשנת הלימודים תשע"ה
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/07/2020  

עדכוני rss