education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
  חוזר לבעלויות תשע"ד/4: הבהרות בנושא העסקה במקביל ביותר מרפורמה אחת   
 

ז' שבט, תשע"ד
‏08/01/14

 

עובד הוראה יכול להיות מועסק במקביל ברפורמות שונות, אם במוסדות שונים, ואם בשלבי חינוך שונים באותו המוסד.
לפיכך, ישנם מורים המועסקים באופק חדש בחט"ב ובעוז לתמורה בחט"ע או באופק חדש בחט"ב וללא רפורמה בחט"ע וכד'.

 להלן  הבהרות בנושאים של גמול רכז מקצוע, גמול פיצול ומשרת אם, למורים המועסקים במס' רפורמות במקביל.

 

א. גמול לרכז מקצוע שש- שנתי בהתאם לרפורמות

1.      בבית ספר שש- שנתי בו היקף השעות במקצוע והמורים המלמדים את המקצוע בכל חטיבה בנפרד (חטיבת ביניים וחטיבה עליונה) מאפשר מינוי של רכז מקצוע, לאותו המקצוע (בהתאם לכללים), בכל חטיבה בנפרד-  קיימת לכך עדיפות. זאת, כדי לחלק העומס המוטל על הרכז.  

הרכזים יהיו מתואמים ביניהם ויקיימו ישיבות עבודה תקופתיות כדי ליצור רצף בלימוד המקצוע בבית הספר השש שנתי.

למען הסר ספק, כל רכז  מקצוע יהיה זכאי למלוא גמול ריכוז מקצוע בהתאם להסכם החל עליו בחטיבה בה הוא ממלא תפקיד של רכז מקצוע (חט"ב או חט"ע).

בבית ספר שש שנתי נתן יהיה למנות רכז מקצוע אחד, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

א.      בבית ספר שש- שנתי כאמור, אשר עומד בכללי המינוי לרכז, לאותו המקצוע, בנפרד לחט"ב ובנפרד לחט"ע ואינו מעוניין במינוי רכזי מקצוע נפרדים  לאותו המקצוע בחט"ב ובחט"ע-ניתן יהיה למנות במקום זאת רכז מקצוע שש שנתי, בהתאם לאמור בסעיפים 2 ו-3 להלן.  

ב.      בבית ספר שש שנתי כאמור, בו היקף השעות והמורים אנו מצדיק (בהתאם לכללים), מינוי של רכז למקצוע המסוים בכל אחת מהחטיבות בנפרד, אך היקף השעות והמורים הכולל, בחט"ב ובחט"ע יחד מאפשר מינוי של רכז למקצוע- ניתן יהיה למנות במקום זאת רכז מקצוע שש שנתי, בהתאם לאמור בסעיפים 2 ו-3 להלן.

2.      שעות העבודה של רכז המקצוע יהיו בהתאם לתנאים הבאים:

                                  א.         לרכז יהיו שעות הוראה פרונטאליות במקצוע הן בחט"ב והן בחט"ע.

                                  ב.         שעות ההוראה הפרונטאליות של הרכז בכתה לא יפחתו מ- 50% מהשעות הפרונטאליות הכלולות במשרתו ובכל מקרה לא פחות מ- 8 שעות, בחט"ב ובחט"ע יחד.

 

3.      התגמול לרכז מקצוע זה יהיה:

                                  א.         מקצוע המתמטיקה והאנגלית- 9%.

                                  ב.         בכל יתר המקצועות 5%-7%, בהתאם למספר המורים והשעות של המקצוע אשר תחת אחריותו.

                                  ג.          בסיס השכר לחישוב הגמול יהיה הסכום של בסיסי השכר לחישוב גמולים אחוזיים בחט"ב ובחט"ע כשהוא משקולל ל- 100% משרה.

                                  ד.         הרכז יוכל לקבל תגמול של עד שעה אחת פרונטאלית בחט"ע, למילוי תפקידו, ע"ח סל השעות לרכזי המקצוע בחט"ע, בהתאם לחלוקה שתקבע ע"י המנהל.

 

לדוגמה,

עפ"י מספר השעות הנלמדות במקצוע והמורים  המלמדים אותו בחט"ב ובחט"ע  יחד, המורה רכז המקצוע זכאי לגמול של 7%.

הרכז מועסק בחט"ב באופק חדש ובחט"ע בעוז לתמורה, בהיקף משרה של 90%, יחד.

סכום שכר הבסיס שלו בחט"ב (שכרו הטבלאי ב"אופק חדש") ושכר הבסיס שלו בחט"ע  (שכרו  המשולב + תוספת 94'+ תוספת 2001+ תוספת 2008+ תוספת 2011+ תוספת שחיקה+ תוספת עוז לתמורה) יחד הינו 9,000 ₪.

חישוב גמול ריכוז מקצוע שלו יהיה:

7% * 9,000  = 700 ₪.

         90%

4.      במקרים חריגים, בהם משרד החינוך יאשר מינוי לרכז מקצוע שש- שנתי, למורה שכל  משרתו בחטיבת הביניים- התגמול לרכז יהיה במלואו עפ"י הסכם "אופק חדש" (או טרום  הרפורמה, אם המורה אינו מועסק עפ"י תנאי הרפורמה).

במקרים חריגים, בהם משרד החינוך יאשר מינוי לרכז מקצוע שש- שנתי, למורה שכל  משרתו בחטיבה העליונה- התגמול לרכז יהיה במלואו עפ"י הסכם  עוז לתמורה (או טרום  הרפורמה, אם המורה אינו מועסק עפ"י תנאי הרפורמה).

 

5.      סעיפים 2 ו-3 יחולו גם כאשר המורה מלמד בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה של אותו מוסד ומועסק ע"י שתי בעלויות.  במקרה כזה הזכאות לגמול תקבע עפ"י סה"כ הכיתות בחט"ב ובחט"ע יחד, כאמור בסעיף 2 , אך הגמול ישולם ע"י כל בעלות בנפרד, עפ"י היקף משרתו אצל אותה בעלות, באופן יחסי להעסקתו הכוללת.
כלומר, אם הרכז עובד אצל בעלות א' בהיקף משרה של 40% ואצל בעלות ב' בהיקף משרה של 50%,  הגמול ישולם לו כך:

 אצל בעלות א'- לפי רכיבי השכר הרלוונטים בשכרו אצל בעלות א', להיקף משרה של 44.4% (= 90%/ 40%).

אצל בעלות ב'- לפי רכיבי השכר הרלוונטים בשכרו אצל בעלות ב', להיקף משרה של 55.6% (= 90%/ 50%).

 

ב. גמול פיצול בבי"ס שש- שנתי

1.      אין שינוי בכללי הזכאות לגמול פיצול לעובד הוראה המועסק בחטיבה העליונה בבי"ס שש- שנתי.  כללי הזכאות מפורטים בתקנון שירות עובדי הוראה

  2.     עובד הוראה הזכאי לגמול פיצול בחטיבה העליונה בבית ספר שש- שנתי רק בשל מספר הכיתות הכולל בהן הוא מלמד, בחט"ב ובחט"ע יחד (ואשר אם תיבחן זכאותו לפי מספר הכיתות בחט"ע בלבד- לא יהיה זכאי לגמול פיצול), ומועסק בחט"ב בתנאי רפורמת אופק חדש- אחוז הגמול המגיע לו יקבע לפי מספר הכיתות הכולל בחט"ב ובחט"ע יחד. אולם, חישוב התשלום של גמול זה יהיה לפי חלקיות העסקתו בחט"ע בלבד (ביחס לחלקיות העסקתו הכוללת בחט"ב ובחט"ע יחד), ולא לפי משרה מלאה. זאת, מאחר שגמול הפיצול אינו ממשיך להתקיים ברפורמת אופק חדש, אלא, הוא נלקח בחשבון בשכר להמרה ובטבלת השכר החדשה ברפורמת אופק חדש.

לדוגמה,

מורה מלמד ב- 7 כיתות במוסד,  בחט"ב ובחט"ע יחד וזכאי לגמול בשיעור של 5%.היקף משרתו של המורה בחט"ב, באופק חדש-  40% משרה.
היקף משרתו של המורה בחט"ע בעוז לתמורה (או עולם ישן)- 50% משרה.
גמול הפיצול (5%) ישולם לו על פי השכר בחט"ע , המתאים להיקף משרה של 55.6% משרה
לפי החישוב   55.6% =   50%
                                   90%        
                                   

 3.      עובד הוראה המלמד בבית ספר שש- שנתי, בחט"ב ובחט"ע, ומועסק בחט"ב בתנאי רפורמת "אופק חדש", אשר זכאי לגמול פיצול גם בשל מספר הכיתות בחט"ע בלבד, יהיה זכאי לגמול הפיצול שסכומו השקלי הינו הגבוה מבין השניים:

א.       אחוז גמול פיצול המגיע לפי מספר הכיתות בחט"ע בלבד, כשהוא מחושב ל- 100% משרה בחט"ע.
או,

ב.       אחוז גמול הפיצול המגיע לפי מספר הכיתות בחט"ב ובחט"ע יחד, כשהוא מחושב לפי חלקיות העסקתו בחט"ע בלבד (ביחס לחלקיות העסקתו הכוללת בחט"ב ובחט"ע יחד).

 

ג. תוספת אם למורה המועסק בסוגי העסקה שונים ( עוז לתמורה, אופק חדש, עולם ישן)

א.      שיעור תוספת האם למורה

שיעור תוספת האם ביישום מלא של עוז לתמורה- 7%.

שיעור תוספת האם ביישום חלקי של עוז לתמורה בשנה"ל תשע"ד- 7.6%.

 

ב.      תוספת אם למנהלת שש שנתי /חטיבה עליונה

מנהלת שש שנתי/חטיבה עליונה אינה זכאית לתוספת אם אחוזית, אלא להפחתה של עד 2.4 ש"ש ניהול מבלי שהיקף משרתה יפגע בשל כך. היקף משרתה לא יעלה על 100% בשל הפחתת שעות זו. 
לדוגמה:

היקף משרתה של מנהלת אם העובדת בפועל בבי"ס (בו מיושמת רפורמת עוז לתמורה באופן מלא) 37.6 ש"ש הינו 100% ולא 94%.

היקף משרתה של מנהלת אם העובדת בפועל בבי"ס (בו מיושמת רפורמת עוז לתמורה באופן מלא) 39 ש"ש (לדוגמה) הינו 100% (לא 97.5% ולא 103.5%).

ג.       תוספת אם למורה המועסק במספר בתי"ס/ סוגי העסקה

במידה והמורה מועסק במספר בתי"ס או בבי"ס אחד בשלבי חינוך שונים ובאחד מהם ההעסקה היא בהיקף משרה מזכה- אזי תוספת האם תחושב עפ"י הכללים לתוספת אם החלים בביה"ס (או שלב החינוך, לפי העניין) בו היקף המשרה הוא ההיקף המזכה.

במידה והמורה מועסק במספר בתי"ס או בבי"ס אחד בשלבי חינוך שונים, בכולם יחד בהיקף משרה מזכה, אך בכל אחד מהם בנפרד בפחות מהיקף המשרה המזכה, אזי תוספת האם תחושב בכל בי"ס (או שלב חינוך, לפי העניין) באופן יחסי, בהתאם לחלקיות ההעסקה של המורה באותו בי"ס (או שלב חינוך, לפי העניין), לפי הנוסחה הבאה:

A= היקף העסקה בבי"ס א'

B= היקף העסקה בבי"ס ב'

C= היקף העסקה בבי"ס ג'

G= היקף ההעסקה הכולל בכל המוסדות (...C+B+A)

a= שיעור מקדם אם עפ"י הסכמי השכר החלים על המורה בבי"ס א'

b= שיעור מקדם אם עפ"י הסכמי השכר החלים על המורה בבי"ס ב'

c=שיעור מקדם אם עפ"י הסכמי השכר החלים על המורה בבי"ס ג'

 

תוספת האם היחסית בבי"ס א' תהיה:                 a*A
                                                                      G                                                         

תוספת האם היחסית בבי"ס ב' תהיה:                 b*
                                                                       G   

תוספת האם היחסית בבי"ס ג' תהיה:                  c*C
                                                                      G                                                       

וכן בהתאם אם המורה מועסק בבתי"ס נוספים.

נמחיש זאת בדוגמה מספרית:

A= היקף העסקה בבי"ס א' בו המורה מועסק בעוז לתמורה מלא = 30%

B= היקף העסקה בבי"ס ב' בו המורה מועסק בעוז לתמורה חלקי = 60%

G= היקף ההעסקה הכולל בכל בתיה"ס=  90%

a= שיעור מקדם אם עפ"י הסכמי השכר החלים על המורה בבי"ס א' = 7%

b= שיעור מקדם אם עפ"י הסכמי השכר ( רפורמת עוז חלקי בתשע"ד) החלים על המורה בבי"ס ב' = 7.6%

 

תוספת האם היחסית בבי"ס א' תהיה:   2.333% =7%*30%
                                                                         90%                                                                    

תוספת האם היחסית בבי"ס ב' תהיה:   5.067% =7.6%*60%
                                                                          90%         

                                                                         

במידה וההעסקה של המורה הינה בחט"ב ברפורמת "אופק חדש"  ובחט"ע ההעסקה הינה בעולם הישן או לפי רפורמת "עוז לתמורה", ההעסקה באופק תהיה על-פי מבנה שבוע העבודה המותאם למורה  אם, עפ"י שיעור המשרה בחט"ב.
בחטיבה העליונה תוספת האם האחוזית  תחושב מהיקף המשרה בחט"ע ( עוז לתמורה או ללא רפורמה).

ולדוגמה, 

העסקה בחט"ע -60% משרה, וחט"ב באופק-40% משרה.  
עבור העסקה בחט"ע תחושב הזכאות :  7% * 0.6 משרה=4.2% תוספת בגין משרת אם.
כמו כן- העסקה בחט"ב תהיה על-פי מבנה שבוע עבודה למשרת אם  על פי חלקיות המשרה באופק חדש ( 40%).  

לשאלות בנוגע לחוזר זה ניתן לפנות ליחידה לתנאי שירות עובדי הוראה בטלפונים: 02-5604828/757

 

בכבוד רב

גילה נגר

סמנכ"לית ומנהלת מינהל עובדי הוראה 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2014  

עדכוני rss