education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר לבעלויות תשע"ד/9 הנדון : הסכם קיבוצי עם ארגון המורים בנושא הרפורמה ללמידה משמעותית
 

 כג' אב תשע"ד
‏19 אוגוסט 2014

 

בתאריך 15.7.2014 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות, לבין ארגון המורים העל-יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן: 'ההסכם') מצ"ב קישור לעותק מההסכם.

 

להלן עיקרי ההסכם:

 

א. כללי
1. תחולת ההסכם
ההסכם חל על כל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה, המיוצגים על ידי ארגון המורים, ומועסקים בשירות המעסיקים בחינוך העל יסודי – בחטיבות העליונות תלת שנתיות וארבע שנתיות (לרבות בכיתות י"ג - י"ד), המפוקחות על-ידי משרד החינוך (להלן: "עובדי הוראה"). 
2. תקופת ההסכם
תקופת ההסכם  ותחילתו הינה מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.8.2017. 
ב. תיקון הסכם "עוז לתמורה"
1. הארכת משך היישום ההדרגתי של רפורמת עוז לתמורה בבתי הספר
א. רפורמת עוז לתמורה תיושם בבתי הספר אצל המעסיקים באופן הדרגתי, במהלך שנות הלימודים תשע"ב עד תשע"ז. החל משנת הלימודים תשע"ה , הרפורמה תיושם באופן מלא בלבד בכל בתי הספר בהם מיושמת הרפורמה. החל משנת הלימודים תשע"ז תיושם הרפורמה באופן מלא ומחייב בכלל החטיבות העליונות המפוקחות על ידי משרד החינוך,  בכפוף להוראות ההסכם.
ב. בשנות הלימודים תשע"ה ותשע"ו, נדרשת הסכמה בכתב של 60% מעובדי ההוראה המועסקים בבית הספר והעומדים בתנאים להעסקה בתנאי הרפורמה, כתנאי סף ליישום הרפורמה בבית הספר. משרד החינוך יהיה רשאי לקבוע כי נדרשת הסכמה בכתב בשיעור הנמוך מ-60% מעובדי ההוראה בבית הספר, העומדים בתנאים להעסקה בתנאי הרפורמה, כתנאי סף ליישום הרפורמה בבית הספר.

משרד החינוך הוא הגורם אשר יודיע לבעלות בדבר צירוף בית ספר לעוז לתמורה. אין לצרף בית ספר לעוז לתמורה מבלי שהתקבלה הודעה על צירוף בית הספר מאת המינהל הפדגוגי של משרד החינוך.
2.

עובדי הוראה קיימים
סעיף 7 (ב) להסכם עוז לתמורה, אשר לפיו עובד הוראה קיים (אשר אינו משמש בתפקיד מנהל) המועסק בבית ספר בו מיושמת הרפורמה, אשר לא הודיע בכתב  (דהיינו, במערכת הממוחשבת המיועדת לכך של משרד החינוך) על הסכמתו להצטרפות לרפורמה, לא יועסק לפי תנאי הרפורמה, יוארך עד לשנה"ל תשע"ו (כולל).  החל משנה"ל תשע"ז כל עובדי ההוראה יועסקו לפי תנאי הרפורמה. מקרים חריגים ידונו בוועדת חריגים של משרד החינוך בהתאם לכללים בסעיף 7 (ז) בהסכם עוז לתמורה .

3. אופן העסקה במילוי מקום
הכללים בסעיף זה, סעיף 8 להסכם עוז לתמורה, יוארכו עד לשנה"ל תשע"ו (כולל).
4. הצטרפות עובדי הוראה המלמדים בכיתות י"ג- י"ד לרפורמה
סעיף 18 להחלטת ועדת המעקב שעניינו הצטרפות עובדי הוראה המלמדים בכיתות י"ג- י"ד לרפורמה יתוקן כך שבכל מקום בו מצוינות המילים "שנת הלימודים תשע"ה", יבואו המלים: "שנת הלימודים תשע"ז".  לפיכך, ההצטרפות של עובדי ההוראה המלמדים בכיתות י"ג- י"ד לרפורמה תבוצע רק בשנה"ל תשע"ז.
5.

מבנה שבוע העבודה
א. גמר תוקפו של סעיף זה הינו ביום 31.8.2017. לאחר סיום תוקפו של סעיף זה ימשיכו לחול הכללים האמורים בסעיפים 9 ו-22 להסכם "עוז לתמורה" כפי שהיו ערב חתימת ההסכם . ככל שיוחלט על הארכת סעיף זה יפורסם הדבר כמקובל.
ב. בסעיף 9 להסכם עוז לתמורה תוקנו מספר סעיפי משנה. משכך מבנה שבוע העבודה של מורה ברפורמה, ביישומה המלא יהיה כמפורט להלן:
א. בסיס המשרה של מורה המועסק בהיקף משרה של 100% יהיה 40 שעות שבועיות (ש"ש).
ב. שעות העבודה של מורה המועסק בהיקף משרה של 100% יהיו:
בימים א' עד ה': 8:00 עד 15:30 (בכפוף לסעיפים קטנים (ג) ו – (ד) להלן);
ביום ו' (או יום שבת / יום א' במגזר שאינו יהודי): 8:00 עד 12:45 (בכפוף לסעיפים קטנים (ג) ו – (ד) להלן) בכפוף ללוח הצלצולים שבהתאם להנחיות משרד החינוך;
ב1. שעות העבודה של עובד הוראה ייספרו מרגע החתימה בשעון הנוכחות, אך לא לפני השעה 7:45  בבוקר, בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב2) ו – (ג) .".
ב2. על אף האמור לעיל, מנהל בית ספר יוכל לקבוע, לפי בקשה של עובד ההוראה לפני תחילת שנת לימודים או לפני תחילת מחצית של שנת לימודים, כי יום העבודה של עובד ההוראה יחל לפני השעה 8:00 בבוקר, אך לא לפני השעה 7:00 בבוקר. במקרה זה ייספרו שעות העבודה של עובד ההוראה מרגע החתימה בשעון הנוכחות, אך לא לפני השעה שקבע המנהל כתחילת יום העבודה. שעות העבודה שלפני השעה 8:00 בבוקר כאמור ישובצו במערכת השעות השבועית של עובד ההוראה כשעות תומכות הוראה, כאמור בסעיף-קטן (ו) להלן. יום עבודה זה יסתיים מוקדם יותר בהתאמה.
ג. בבית ספר בו מתקיימת תפילה בבוקר, עובד הוראה אשר נוכחותו בתפילה נדרשת בהתאם לרשימה שיקבע מנהל בית הספר, יהיה רשאי להתחיל את יום העבודה (בו נדרשת ממנו נוכחות כאמור) בשעת תחילת התפילה (כפי שיקבע מנהל בית הספר) אך לא לפני השעה 7:00. יום עבודה זה יסתיים מוקדם יותר בהתאמה.
ד. מורה, המועסק בהיקף משרה של 100% ושהיום החופשי שלו בשבוע אינו יום הלימודים הקצר בשבוע, יבצע את השעות הנדרשות לצורך השלמה של מכסת 40 השעות השבועיות בימים א' עד ה' מ – 15:30 עד 16:15, ו/או ביום ו' (או יום שבת / יום א' במגזר שאינו יהודי): בין 13:00 ל – 13:45 בכפוף ללוח הצלצולים שבהתאם להנחיות משרד החינוך.
ה. במקרים מיוחדים (כגון ביום בו מתקיימת בבית הספר אסיפת הורים, וכיו"ב) יהיה מנהל בית הספר רשאי לקבוע, בהסכמת ועד המורים של בית הספר, ולאותם מקרים בלבד, שעות עבודה שונות מהקבוע בסעיף-קטן (ב) לעיל. למען הסר ספק מובהר, כי אין בכך כדי לאפשר שינוי של מספר השעות השבועיות, כמפורט בסעיף–קטן (א) לעיל, או של הרכבן, כמפורט בסעיף-קטן (ו) להלן.
ה1 עובדי הוראה, אשר לשם ביצוע עבודתם זקוקים לתשתיות מיוחדות, שאינן עומדות לרשותם באופן שיוכלו לבצע את כל שעות עבודתם בין השעות 8:00 ל – 16:15 (כגון אולם מחול, חדר עריכה, בימת תיאטרון, מעבדה וכדו'), יהיו רשאים לבצע את עבודתם גם לאחר השעה 16:15 ובלבד שלא יעבדו במשך יותר מ – 9 שעות במהלך יום אחד.
ו ההרכב של 40 השעות השבועיות יהיה כדלהלן:
1. 24 שעות הוראה פרונטאלית בפני כיתה (בכפוף לאמור בסעיפים 10, 11 ו - 12 להסכם עוז לתמורה);
2. 6 שעות פרטניות, בהן יעבוד המורה עם קבוצה של עד 3 תלמידים, או, לפי החלטה של צוות פדגוגי בראשות מנהל בית הספר – עד 5 תלמידים.
השעות הפרטניות ישמשו לצורך מתן תגבור לימודי, הרחבה והעמקה למגוון תלמידים ולהעמקת השיח המשמעותי בין המורה לתלמידיו.
3. 10 שעות תומכות הוראה, בהן ישהה המורה בבית הספר ויעסוק בפעילויות הבאות:
ישיבות עבודה (2 ש"ש);
השתלמויות צוותיות (2 ש"ש);
שיחות עם הורים (1 ש"ש);
הכנת חומרי הוראה, בדיקת עבודת ומבחנים (5 ש"ש).
ז. על-פי החלטה של מנהל בית הספר או באישורו לבקשה של מורה/ים, ניתן יהיה לשנות את תמהיל הפעילויות המבוצעות במהלך השעות תומכות ההוראה, ובלבד שבממוצע דו-חודשי יהיה התמהיל כאמור בסעיף-קטן (ו).
ח. לא תתאפשר המרה של שעות פרטניות בשעות תומכות הוראה, המרה של שעות תומכות הוראה בשעות פרטניות, או המרה של שעות פרונטאליות בשעות פרטניות או בשעות תומכות הוראה.
ט. עובד הוראה יהיה רשאי לבצע שעת מילוי מקום במקום שעה תומכת הוראה. עובד הוראה אשר בחר שלא להשלים את השעה תומכת ההוראה האמורה יהיה זכאי לתגמול בשווי של 125% כפול ערך שעה עבור השעה האמורה, ולא ישולם לו התגמול הרגיל עבור השעה תומכת ההוראה.
י. במקרה בו בחר עובד ההוראה להשלים את השעה תומכת ההוראה אשר במקומה ביצע שעת מילוי מקום, יחולו כללי התגמול עבור שעת מילוי מקום אשר היו קיימים ערב חתימת הסכם עוז לתמורה (ולא יחול האמור בסעיף-קטן (ט) לעיל).
י1.
על אף האמור לעיל, במקרה בו מנהל בית הספר סבור, כי בחלק מהחודשים במהלך שנת הלימודים, קיים צורך בעבודה מוגברת של עובד ההוראה, מעבר לשעות העבודה הנדרשות ממנו על-פי היקף משרתו, (להלן: "עבודה מוגברת"), יוכל מנהל בית הספר, בהסכמה עם עובד ההוראה, להכין עבור עובד ההוראה תוכנית עבודה, לפיה בחודשים הקודמים לחודשים האמורים, במהלך אותה שנת לימודים, אך לא יותר מחודש אחד בגין כל חודש של עבודה מוגברת, יבצע העובד מספר נמוך של שעות תומכות הוראה מהנדרש על-פי היקף משרתו (להלן: "עבודה מופחתת"), ובמקום השעות שהופחתו יבצע עובד ההוראה, בחודשים בהם נדרשת עבודה מוגברת, מספר שעות תומכות הוראה גבוה מהנדרש לפי היקף משרתו. כל האמור הינו בכפוף לכך שעובד ההוראה לא יעבוד למעלה מ – 9 שעות ביום ולמעלה מ – 43 שעות בשבוע.
המשכורת המשולמת לעובד ההוראה עבור כל חודש לא תשתנה בשל תוכנית העבודה האמורה בפסקה (1). התשלום עבור השעות שלא בוצעו בחודשים בהן בוצעה עבודה מופחתת יהווה מקדמה עבור החודשים בהם תבוצע עבודה מוגברת.
עובד ההוראה יחתום על הסכמה לתוכנית העבודה ולתשלום מקדמה בחודשי העבודה המופחתת על חשבון השכר המגיע עבור חודשי העבודה המוגברת.
יא. לצורך קביעת משך הנוכחות השבועית בבית הספר של מורה, המועסק במשרה מלאה או חלקית, בפחות מ- 8 ש"ש (שעות שבועיות) ביום העבודה, משך שעה שבועית (ש"ש) בבית הספר ייקבע על פי משכה של שעת הוראה במערכת החינוך, כפי שנקבע בהוראות משרד החינוך ועל פי לוח הצלצולים הנוהג בבית הספר זאת מבלי לגרוע מהאמור בהוראות סעיף 9 (ב1) – (ב2) לעיל.
יב. אין בהוראות  האמורות לעיל כדי לגרוע מחובתו של עובד הוראה לבצע את מכלול מטלותיו במשך כל שהותו בבית הספר, או לגרוע מחובותיו על פי מערכת השעות.
יג. למען הסר ספק, סעיף 26(י) וסעיף 30(ג)  להסכם עוז לתמורה בטלים. כמו כן, בטבלאות שבוע העבודה המצורפות כנספחים א', א'3, ב', ב'3, ג', ג'3  להסכם עוז לתמורה במקום שמצוין כי: 'משך הנוכחות השבועית בבית הספר (שעות של 60 דקות)', המילים '(שעות של 60 דקות)' יימחקו. ".
ג. (יא) (יב) (יג) ג. בסעיף 22 להסכם עוז לתמורה תוקנו מס' סעיפי משנה. משכך  מבנה שבוע העבודה של מנהל בית ספר ברפורמה, יהיה כמפורט להלן:
1. בסיס המשרה של מנהל בית ספר יהיה 40 שעות שבועיות (ש"ש) (היקף משרה של 100%).
2. שעות העבודה של מנהל בית ספר יהיו:
בימים א' עד ה': 8:00 עד 15:30 / 16:15;
ביום ו' (או יום שבת / יום א' במגזר שאינו יהודי): 8:00 עד 12:45 / 13:45 ובכפוף ללוח הצלצולים שבהתאם להנחיות משרד החינוך.
3. מנהל בית ספר אשר היום החופשי שלו בשבוע אינו יום הלימודים הקצר בשבוע, יבצע את השעות הנדרשות לצורך השלמה של מכסת 40 השעות השבועיות בימים א' עד ה' מ – 15:30 עד 16:15, ו/או ביום ו' (או יום שבת / יום א' במגזר שאינו יהודי): בין 13:00 ל – 13:45 בכפוף ללוח הצלצולים שבהתאם להנחיות משרד החינוך.
4. מתוך 40 השעות השבועיות, 3 עד 6 שעות שבועיות יהיו שעות הוראה פרונטאלית (בפועל), בהתאם להנחיות משרד החינוך. ביתר השעות יעסוק המנהל בניהול בית הספר ובהערכה של מורים.
5. שעות תפקיד של מנהל בית ספר יבוצעו על-ידו בין כותלי בית הספר.
6. מנהלת שהינה מורה אם (אם לילד עד גיל 14), המועסקת בתנאי הרפורמה, תהיה זכאית להפחתה של  2.4 שעות ניהול ממשרתה, מבלי שייפגעו היקף משרתה או השתכרותה בשל כך.
7. לא יחול שינוי בכללים החלים על  מנהל בית ספר לעניין הפחתת שעות בשל גיל.

6.

הערכת מורים
א. בהמשך לאמור בסעיף 19 להסכם עוז לתמורה, החל משנת הלימודים תשע"ה, הערכת מורים בבית הספר, תבוצע, בכל בתי הספר, הן בבתי הספר שהצטרפו לרפורמה והן בבתי הספר שטרם הצטרפו לרפורמה. ההערכה תבוצע בהתאם למודל ההערכה הראשוני, שנקבע על ידי משרד החינוך בתיאום עם ארגון המורים.
הוראות נוספות בדבר אופן הערכת מורים בשנת הלימודים תשע"ה יפורסמו על ידי משרד החינוך בהמשך.
ב. החל משנת הלימודים תשע"ד, הוראת סעיף 35 להסכם עוז לתמורה (על כל סעיפי המשנה שבה) מבוטלת
ג. אין באמור לעיל כדי לגרוע מההוראות הקבועות בסעיף 20 להסכם עוז לתמורה, לפיו למורה המועסק בתנאי הרפורמה תינתן האפשרות לצבור נקודות זכות בגין תוצאות ההערכה שתבוצע בשנת הלימודים תשע"ה ומאותה שנה ואילך, על מנת לזכות בתוספת דרגת קידום.
בכוונת המדינה, מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות לשקול את האפשרות ליצור הסדר לתשלום מענק לעובדי הוראה המועסקים בחטיבות העליונות בגין תוצאות הערכה אישית, אך לא לפני שנת הלימודים תשע"ז.

7.

מענק חד פעמי
א. מורים אשר הועסקו בתנאי הרפורמה ( מלאה או חלקית) בשנת הלימודים תשע"ג יהיו זכאים למענק חד פעמי בסכום של 666 ₪. הסכום הוא למורה שהועסק בשנה זו ב – 100% משרה. מורה אשר הועסק בתנאי הרפורמה בשנה זו, במשרה חלקית, או רק בחלק משנת הלימודים תשע"ג (לרבות מורה אשר שהה בחל"ת או בשבתון בחלק משנת הלימודים), יהיה זכאי לחלק היחסי של הסכום האמור, בהתאם לחלקיות משרתו ו/או לחלק היחסי של התקופה בה הועסק מתוך שנת הלימודים (ספטמבר עד יוני).
ב. מענק האמור בסעיף זה לא ייכלל בבסיס לחישוב ערך שעה, פיצויי פיטורים או תוספות אחוזיות, ולא יבוצעו בגינו הפרשות לקרן השתלמות.
ג. בגין מענק האמור בסעיף זה יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה בשיעורים של 5% - הפרשת מעסיק לתגמולים ו – 5%  ניכוי ממשכורת המורה לתגמולים.
ד. למען הסר ספק, מורים אשר הועסקו בשנת הלימודים תשע"ג (27.8.2012 ועד 20.6.2013) במילוי מקום בלבד, ומורים אשר שהו בחל"ת או בשבתון במשך למעלה מ – 6 חודשים מתוך שנת הלימודים לא יהיו זכאים לתשלום המענק האמור. המענק ישולם למורים הזכאים לו במשכורת חודש אוגוסט 2014.
ה. למען הסר ספק, לא ישולם מענק בגין שנת הלימודים תשע"ד וכן לא עבור השנים תשע"ה ותשע"ו.

8.

שינויים בשכר מנהלי בתי ספר
א. בשינוי לאמור בסעיף 24(ב) להסכם עוז לתמורה, החל משנת הלימודים תשע"ד, תוספת מעבר לרפורמה בשיעור של 50% כמשמעותה בסעיף 24 באותו הסכם, תיכלל בבסיס לחישוב גמול ניהול המשולם למנהלים.
ב. החל משנת הלימודים תשע"ד, סעיפים 24(ד), 24(ה) 24(ו), 31 (א) להסכם עוז לתמורה שעניינם תוספת עוז לתמורה למנהלים בשיעור של 30%, בטלים ומשכך אין לשלם תוספת עוז לתמורה – מנהלים החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ד

9.

הרפורמה בבחינות הבגרות
במסגרת ההסכם ארגון המורים הודיע כי הרפורמה בבחינות הבגרות, כפי שנקבעה על ידי משרד החינוך  ואשר הוצגה לארגון המורים בישיבה מיום 5.2.2014 כמפורט בסיכום הדיון מאותו מועד ובנספח לו, מקובלת עליו, וזאת למעט האמור בסעיף 5 לנספח ("שלב שני"), והוא התחייב לשתף פעולה באופן מלא בכל הקשור ליישומה ובין היתר, בקיום הערכה חלופית בבתי הספר (לרבות הנחייה והכוונה של תלמידים לביצוע ההערכה חלופית).

הוראות מפורטות בדבר הרפורמה בבחינות הבגרות וההערכה החלופית פורסמו בחוזר מנכ"ל תשע"ד/7(ד). יש לעקוב אחר פרסומים נוספים בחוזרי מנכ"ל בהמשך.

א. מובהר כי אין שינוי בהוראות ההסכמים הקיימים לעניין התגמול לעובד הוראה בגין ליווי והנחיה של תלמידים במקצועות לבגרות (למען הסר ספק, לרבות במסגרת עבודות חקר ומטלת ביצוע). זאת, ביחס למקצועות ולמטלות שבגינם ניתן התגמול כאמור, קודם לחתימת ההסכם.
ב. אין שינוי בתנאי הזכאות הקבועים לקבלת הגמולים בגין הכנה לבגרות, הן לעניין הגמול המשולם על דרך שעות והן הגמול המשולם באחוזים, כל גמול לפי תנאיו, וזאת בכפוף לאמור להלן.
ג. נוכח מתכונת הבחינות הקבועה במסגרת הרפורמה בבחינות הבגרות, אשר במסגרתה בחינת הבגרות בכל מקצוע נחלקת לבחינת בגרות חיצונית (כ– 70% מהחומר) ולהערכה בית ספרית (כ -30% מהחומר), במקרה בו בחינת הבגרות החיצונית וההערכה הבית ספרית תתקיימנה שלא באותה שנת לימודים, תשלום גמול ההכנה לבגרות למקצוע יחולק בהתאם. דהיינו, 70% מגמול ההכנה לבגרות במקצוע ישולם למורה, בשנת הלימודים בה ניגשת הכיתה לבחינת הבגרות החיצונית, ו-30% מגמול ההכנה לבגרות במקצוע ישולם למורה בשנת הלימודים בה נערכת ההערכה הבית ספרית.

להלן דוגמאות לשם המחשה:
הגמול עבור הכנה לבחינת בגרות בגין 2 יחידות לימוד הינה :1.5 ש"ש+2%.

מורה המכין כיתת תלמידים לבחינת  הבגרות החיצונית,  אשר משקלה 70% מהחומר, יהיה זכאי לקבל בשנה בה הכתה ניגשת לבחינת הבגרות החיצונית  70% מהגמול המלא, דהיינו, יקבל 1.05 ש"ש +1.4%. במידה ויכין בשנה שלאחר מכן את הכתה להערכה הבית ספרית שמשקלה 30% מהחומר, יהיה זכאי לקבל, בשנה בה הכתה מגישה את ההערכה הבית ספרית, 30% מהגמול המלא, דהיינו יקבל 0.45 ש"ש +0.6%. אם המורה יגיש את הכתה באותה השנה הן לבחינה חיצונית והן להערכה בית ספרית יהיה זכאי באותה השנה למלוא הגמול.

10.

אופן השלמת שעות העבודה בעקבות צעדים ארגוניים של ארגון המורים ואי נקיטה בפעולות
בהתאם למכתבו של מר קובי אמסלם, הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 23.7.2014, להלן הבהרותינו:
ככל שעובד הוראה החסיר מזמן עבודתו ושהה בבית הספר פחות מהמתחייב בהסכם עוז לתמורה, יוכל  להשלים את משך זמן עבודתו באופן הבא:

א. הארכת משך הנוכחות בבית הספר בימי עבודה החלים במהלך תקופת הלימודים שעד ליום 31.12.2014. זמן עבודה נוסף זה ישמש לביצוע משימות המבוצעות בשעות תומכות הוראה, וזאת בהסתמך על כך שעובד ההוראה לא החסיר שעות הוראה פרונטאליות או שעות פרטניות.
ב. זמן העבודה שיושלם לא יעלה על 11 שעות תומכות הוראה בסך הכל.
ג.

עובד הוראה שישלים את זמן העבודה שהחסיר, או 11 שעות תומכות הוראה, לפי הנמוך מבניהם - לא תבוצע הפחתה  משכרו בגין החסרת זמן עבודה בשל הצעדים הארגוניים שנקט
ההוראות במכתבו זה של הממונה על השכר באות במקום ההוראות שבמכתבו מיום 2.3.2014.

אין לנקוט בפעולה כלשהי ביחס לעובדי הוראה אשר פעלו החל מיום 11.3.2014 בהתאם להוראות ההסכם.

לשאלות בנוגע לחוזר זה, ניתן לפנות ליחידה לתנאי שירות עובדי הוראה בטלפונים:
 02-5604828/4757.

בכבוד רב,

אייל רם
סמנכ"ל
ומנהל מינהל עובדי הוראה


 

נספחים לחוזר זה:

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/03/2015  

עדכוני rss