education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.29 קביעת דרגת שכר וותק
 
‏1.29.6 דרגות שכר שוות ערך
 
8.5-51  קביעת דרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו/או תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך
 

1. כללי

1.1 חוזר זה נועד לקבוע דירוג לצורכי שכר בלבד למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל את מקצועות הקודש: תלמוד/תושבע"פ (בכל מקום בחוזר שמצוין בו אחד מהם הוא כולל את שניהם) ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך.

1.2 הדירוג הוא למורים העומדים בכל הדרישות המפורטות בחוזר זה. להלן דרישות הסף:

1.2.1 למורה יש תעודת הוראה למקצועות הקודש (על סמך בחינות מילואים) ו/או תעודת הוראה/רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה במקצועות תושבע"פ ו/או תושבע"פ ומחשבת ישראל ו/או תושבע"פ ותנ"ך

או

אישור על מבחנים בשולחן ערוך כמפורט ב-3.2.2, ס"ק 2, ועל השלמה של בחינות בדפי גמרא כמפורט ב-3.2.5, בתנאי שיצבור 15 נקודות זכות לפחות

או

תעודת הסמכה לרבנות כמפורט ב-3.2.2, ס"ק 1, ואישור על השלמה של מבחן אחד בדפי גמרא כמפורט ב-3.2.5, בתנאי שיצבור 15 נקודות זכות לפחות

או

בחינה על 150 דפי גמרא כמפורט ב-3.2.5.

1.2.2 המורה למד בישיבה גבוהה מוכרת לפחות 4 שנים לאחר גיל 18 או לאחר סיום י"ב כיתות.

1.2.3 המורה מלמד בפועל את המקצועות המצוינים לעיל בשנת הגשת הבקשה בהיקף של שליש משרה לפחות.

1.2.4 למען הסר ספק, אפשר לקבל ניקוד עבור לימודים/תעודות המעניקים ניקוד פעם אחת בלבד, למעט מקרים שצוין בהם אחרת.

1.3 דרגות שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית מיועדות לפלח באוכלוסיית המורים המלמדים בפועל תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך אשר מטעמים של תפיסת עולם והכרה דתית אינם לומדים מקצועות אלה במוסדות להשכלה גבוהה לקראת קבלת תואר אקדמי. לפיכך מורים שקיבלו תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה לא יאושרו עבורם דרגות שכר אקוויוולנטיות. זאת משום שכשם שהם למדו לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה, כך לא נמנע מהם ללמוד במוסד כזה גם לתארים אקדמיים גבוהים יותר.

1.4 עובדי הוראה בעלי דרגה אקוויוולנטית חסרי תעודת בגרות, אשר ברשותם תעודת מורה מוסמך בכיר ממוסד להכשרת עובדי הוראה, יהיו זכאים לכפל תואר. זאת בתנאי שתעודת ההוראה לא נלקחה בחשבון לצורך הדרגה האקוויוולנטית.

1.5 תעודות השכלה תורנית גבוהה שהונפקו על סמך בחינות שנערכו עד ה' באלול התשע"ד, 31.8.14, מהרבנות הראשית לישראל, יקבלו 15 נקודות רק אם יוגשו למשרדנו עד לתאריך ט' בטבת התשע"ה, 31.12.14.

 

2. שיטת הדירוג

הדירוג ייקבע לפי שיטת ניקוד מצטברת, כמפורט להלן:

2.1 לדרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית B.A. יהיה זכאי מורה שעמד בדרישות הסף המפורטות ב-1.2 וצבר 30 נקודות, כמפורט בחוזר זה.

2.2 לדרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית .M.A יהיה זכאי מורה שעמד בדרישות הסף המפורטות ב-1.2 וצבר 55 נקודות, כמפורט בחוזר זה, בתנאי שיכללו את הנקודות עבור אחת מהתעודות המפורטות להלן:

2.2.1 תעודת הסמכה לדיינות או תעודת הסמכה לרב עיר בחתימת הרבנים הראשיים לישראל והשלמה של מבחן אחד בגמרא כמפורט לעיל, ב-1.2.3

או

2.2.2 תעודת הסמכה מהרבנים הראשיים "יורה יורה" ואישור על השלמה של מבחן אחד בדפי הגמרא או בחינות בשולחן ערוך על פי אישור הרבנות הראשית לישראל והשלמה של בחינות בגמרא כמפורט לעיל, ב- 3.2.5  וב- 1.2 לעיל*.

או

2.2.3 בחינה על 150 דפי גמרא כמפורט ב-3.2.5 להלן

או

2.2.4 צבירת ניקוד עבור כתיבת מאמרים או ספרים כמפורט ב-4.9 להלן.

2.3 לדרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית דוקטור נדרשים תנאי הסף האלה: א. המורה למד בישיבה גבוהה 7 שנים לפחות; ב. המורה עמד בדרישות הסף המפורטות ב-1.2 וצבר 75 נקודות, כמפורט בחוזר זה, בתנאי שיכללו את הנקודות עבור הדרישות שלהלן:

2.3.1 תעודות כמבואר לעיל, ב-2.2.1 או ב-2.2.2 או ב-2.2.3 או ב-2.2.4

2.3.2 כתיבת ספרים או מאמרים (למעט מאמרים דידקטיים) באחד ממקצועות הקודש; זאת בתנאי: א. שהוא קיבל 10 נקודות לפחות על ספר/מאמר אחד ובסך הכול יצבור בסעיף זה 20 נקודות לפחות; ב. שהוא יגן בהצלחה בפני ועדה שתוסמך לכך על המאמר או על הספר שעליו קיבל 10 נקודות אם יידרש לכך, כמבואר ב-4.6 להלן.

הערה: מורה בעל תעודת כושר לדיינות מהרבנות הראשית לישראל יהיה פטור מצבירת נקודות בגין כתיבת מאמרים או ספרים.

 

3. הקריטריונים לקבלת דירוג בשל לימודים גבוהים

3.1 הגדרות

3.1.1 ישיבה: ישיבה גבוהה/כולל אברכים/ישיבת הסדר המוכרים על ידי מי שהוסמך לכך.

3.1.2 שנת לימודים בישיבה: שנת הלימודים בישיבה מתחילה בחודש אלול ומסתיימת בחודש אב. השנה תוכר רק למי שלמד ברציפות לפחות 10 חודשים באותה שנה ובהיקף של 35 שעות שבועיות לפחות. שנת לימודים איננה כוללת חודשי שירות צבאי סדיר בפועל.

3.1.3 עבודה במהלך שנות הלימודים בישיבה

א. ב-4 שנות הלימודים הראשונות בישיבה: ניקוד עבור שנות לימודים בישיבה יינתן רק למי שלא עבד בהוראה ולא עבד בשום עבודה אחרת במהלך 4 השנים הראשונות ללימודים בישיבה. יש לצרף את הצהרת המורה שהוא לא עבד בשנים אלה.

ב. לאחר 4 שנות לימודים ראשונות בישיבה: ניקוד עבור שנות הלימודים בישיבה לאחר 4 שנים ראשונות יינתן רק למי שלמד לפי 3.1.2 לעיל גם אם עבד בעבודה כלשהי, אך לא יותר מאשר 16 ש"ש. על המורה להצהיר על סך השעות השבועיות שהוא עבד בהן.

3.1.4 לימודים לתואר או לתעודה במהלך לימודים בישיבה

תלמיד ישיבה שלומד במקביל ללימודי הישיבה במכללה להכשרת מורים לתואר B.Ed. או M.Ed. או לימודים אקדמיים ואחרים, לא יהיה זכאי לניקוד עבור אותן שנות ישיבה המקבילות ללימודיו.

3.2 הקריטריונים לקביעת נקודות מצטברות לקבלת דרגות שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית בשל לימודים גבוהים

3.2.1 לימודים בישיבה גבוהה

סוג הלימודים

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

לימודים בישיבה גבוהה לפחות 4 שנים לאחר סיום כיתה י"ב

3 נקודות בעד כל שנת לימודים (אפשר לצבור עד 30 נקודות )

אישורים מקוריים החתומים על ידי ראש הישיבה, בציון תאריכים מדויקים ומספר שעות הלימוד השבועיות בכל שנה

3.2.2 תעודות ואישורים מטעם הרבנות הראשית לישראל

1) תעודות הסמכה לרבנות

סוג התעודות

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

א. תעודת כושר לדיינות החתומה על ידי הרבנים הראשיים לישראל

55 נקודות

תעודת כושר לדיינות המונפקת על ידי הרבנות הראשית לישראל וחתומה על ידי הרבנים הראשיים לישראל

ב. כתב הסמכה לרב עיר חתום ע"י הרבנים הראשיים לישראל

20 נקודות

תעודת כתב הסמכה לרב עיר ממחלקת הבחינות של הרבנות הראשית לישראל

או

ג. תעודת "יורה יורה" חתומה ע"י הרבנים הראשיים לישראל

12 נקודות

תעודת "יורה יורה" ממחלקת הבחינות של הרבנות הראשית

או

2) אישורים על בחינות בשולחן ערוך

א. 3 מבחנים בשולחן ערוך חושן משפט (3 בחינות בחושן משפט)

חומר המבחן

3 מבחנים

בחושן משפט:

1. חושן משפט א

2. חושן משפט ב

3. חושן משפט ג

12 נקודות

אישור בכתב ממחלקת הבחינות של הרבנות הראשית לישראל

או

ב. 2 מבחנים בשולחן ערוך חושן משפט (2 בחינות בחושן משפט)

חומר המבחן

2 מבחנים מבין 3 מבחנים בחושן משפט:

1. חושן משפט א

2. חושן ומשפט ב

3. חושן ומשפט ג

9 נקודות

אישור בכתב ממחלקת הבחינות של הרבנות הראשית לישראל

או

ג. 4 מבחנים בשולחן ערוך אורח חיים (בחינה גדולה אחת+3 בחינות קטנות)

חומר המבחן

4 מבחנים:

מבחן בהלכות שבת ועוד 3 מבחנים מבין 4 מבחנים אלו בלבד:

1. הלכות מצוות התלויות בארץ

2. הלכות פסח ויום טוב

3. הלכות חגים

4. הלכות תפילה ובית כנסת

9 נקודות

אישור בכתב ממחלקת הבחינות של הרבנות הראשית לישראל

או

ד. 3 מבחנים בשולחן ערוך אורח חיים (3 בחינות קטנות)

חומר המבחן

3 מבחנים מבין 4 מבחנים אלו בלבד:

1. הלכות מצוות התלויות בארץ

2. הלכות פסח ויום טוב

3. הלכות חגים

4. הלכות תפילה ובית כנסת

6 נקודות

אישור בכתב ממחלקת הבחינות של הרבנות הראשית לישראל

3.2.3 לימודים להוראה במקצועות הקודש תושבע"פ ו/או תושבע"פ ותנ"ך ו/או מחשבת ישראל (להלן: "מקצועות הקודש")

סוג התעודות

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

א. תעודת מורה מוסמך להוראת מקצועות הקודש לחינוך היסודי על סמך בחינות מילואים

3 נקודות

תעודת מורה המונפקת ע"י משרד החינוך

או

ב. רישיון הוראה קבוע/רישיון להוראת מקצועות הקודש למעט רישיון שניתן על סמך ותק ללא עמידה בבחינות

4 נקודות

רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה המונפקים ע"י משרד החינוך

או

ג. תעודת הוראה של סמינר דו-שנתי או תעודת הוראה ממוסד להשכלה גבוהה או תעודת מורה מוסמך ממכללה להכשרת עובדי הוראה בארץ או תעודת דרגת שכר של מורה מוסמך בכיר להוראת מקצועות קודש

6 נקודות

תעודה מסמינר או ממכללה בארץ, על סמך לימודים במשך שנתיים, או ממוסד להשכלה גבוהה בארץ, או תעודת דרגת שכר של מורה מוסמך בכיר מהאגף להכשרה ולהשתלמות במשרד החינוך

או

סוג התעודות

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

ד. תעודת מורה מוסמך בכיר במקצועות הקודש ממכללה להכשרת עובדי הוראה בארץ

9 נקודות

תעודה ממכללה בארץ על סמך לימודים במשך 3 שנים

ה. מעמדם של מורים לא מוסמכים

1) מורים חדשים בלתי מוסמכים

א) מורים חדשים בלתי מוסמכים, הנקלטים למערכת החינוך יהיו מחויבים לסיים את חובותיהם הלימודיים לתעודת מורה בכיר תוך 3 שנים מיום תחילת עבודתם.

ב) לשם קביעת דרגת שכר שוות-ערך ל-B.A. למורים חדשים תינתן אפשרות לקבוע את דרגתם כמפורט ב-1.2.1 מהרבנות הראשית לישראל עד תום 3 שנים מיום תחילת עבודתם, בתנאי שהמציאו אישור על רישום ללימודים במכון להכשרת מורים (ואף המציאו קבלה על תשלום ללימודיהם במכון).

ג) מורים שלא יעמדו בתנאים ב-ב' לעיל תבוטל דרגתם האקוויוולנטית.

2) מורים בלתי מוסמכים

מורים בלתי מוסמכים המועסקים בפועל והקבועים במערכת, לא יהיו זכאים לקביעת דרגת שכר שוות-ערך ולא יהיו זכאים לקידום בדרגות כמפורט ב-1.2.1, יידרשו להשלים את הסמכתם להוראה באמצעות בחינות מילואים. מורים אשר יונפקו להם כתבי חיוב יידרשו להשלים את הסמכתם תוך 4 שנים בלבד.

3.2.4 לימודים אקדמיים במכללות להוראה במקצועות תושבע"פ או תושבע"פ ותנ"ך או תושבע"פ ומחשבת ישראל (להלן: "מקצועות הקודש")

סוג התעודות

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

א. תעודת B.Ed. במקצועות הקודש ממכללה אקדמית דתית לחינוך בארץ

15 נקודות

תעודת B.Ed. ממכללה אקדמית דתית לחינוך

או

ב. תעודת M.Ed. במקצועות הקודש ממכללה אקדמית דתית לחינוך בארץ

18 נקודות

תעודת M.Ed. ממכללה אקדמית דתית לחינוך

הערות

1. הניקוד לתואר M.Ed. מבטל את הניקוד עבור תעודת B.Ed..

2. מורה שלמד במסלול אקדמי לשם קבלת תואר B.A. באוניברסיטה לא יהיה זכאי לקבל דירוג אקוויוולנטי על סמך הלימודים לתואר האקדמי.

3.2.5 לימודים לבחינות על דפי גמרא

הבחינה

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

בחינה בכתב על 30 דפי גמרא עם רש"י ותוספות במסכת אחת

3 נקודות (בסעיף זה אפשר לצבור עד 15 נק')

אישור של ועדת הבחינות במשרד החינוך בראשותו של המפמ"ר לתושבע"פ, שיכלול פרטים אלו: תאריך המבחן, חומר המבחן, הציון (ציון עובר: 75 נק' לפחות בכל מבחן)

הערה: אפשר להיבחן בחמש בחינות על מסכתות שונות ולצבור בסעיף זה בסך הכול 15 נקודות. הבחינות יתקיימו 3-2 פעמים בשנה (בסוף החודשים תשרי, ניסן ואב). בכל מועד בחינה יהיה אפשר להיבחן על מסכת אחת מבין שתיים. רשימת המסכתות, מקום המבחן, התאריך המדויק, השעה ומבנה המבחן יפורסמו באתר המפמ"ר לתלמוד ולתושבע"פ: www.education.gov.il/Hemed

יש לבחור בלשוניות מקצועות לימוד > תלמוד ותושב"ע > מבחן גמרא לניקוד אקוויוולנטי.

 

4. הקריטריונים לקבלת דירוג בשל פרסומים

הערה

מורה שאין ברשותו אחד מהמסמכים על פי 2.2 לעיל, לא יוכל להגיש בקשה לקבלת ניקוד עבור פרסומים.

4.1 אופן הפרסום

- חומר מודפס: לוועדה יוגש רק מאמר מודפס שפורסם בדפוס כחוברת או בתוך חוברת מאסף.

- פרסום אינטרנטי: הוועדה לא תקבל מאמר או ספר שפורסם רק ברשת האינטרנט.

4.2 היקף המאמר/הספר

- לוועדה יוגש רק מאמר שבו לא פחות מ-5,000 מילים.

- לוועדה יוגש רק ספר שבו לא פחות מ-50,000 מילים.

4.3 העורך, המערכת וההוצאה לאור של החוברת שבה פורסם המאמר

- חוברת תוכר רק אם יש לה עורך, מערכת והוצאה לאור מסודרת עם כתובת. בחוברת שיש בה אסופת מאמרים של כמה כותבים יש לוודא שמופיע שמו של העורך הפעיל ו/או המערכת הפעילה. לגבי חוברות וביטאונים שיוכרו על ידי הוועדה, אין צורך להוכיח את הכתוב בסעיף זה.

- על החוברת לצאת לאור בתדירות של פעם בשנתיים לפחות. יתקבלו מאמרים לוועדה רק מהחוברת השלישית ואילך, ומאז יהיה אפשר להכיר גם במאמרים שפורסמו בשתי החוברות הראשונות.

4.4 תפוצה

- תפוצת מאמר: לוועדה יוגש מאמר שפורסם בחוברת שהופצה ב-250 עותקים לפחות. על המורה יהיה לציין רשימה של 10 ספריות מוכרות שונות ברחבי הארץ (ספריות בישיבות וספריות ציבוריות מוכרות), שבהן אפשר למצוא את החוברת.

- תפוצת ספר: לוועדה יוגש ספר שהופץ ב-250 עותקים לפחות. על המורה יהיה לציין רשימת תפוצה של 10 ספריות מוכרות שונות ברחבי הארץ (ספריות בישיבות וספריות ציבוריות מוכרות) שבהן אפשר למצוא את הספר.

- להלן רשימה של ספריות ציבוריות מוכרות, שחובה לשלוח להן את הפרסומים: הספרייה הלאומית, האוניברסיטה העברית, ירושלים; ספריית הרמב"ם בתל אביב; ספריית המועצה הדתית ברמת גן; 3 ספריות במכללות להכשרת מורים.

4.5 תוכן

- בתוכן כל מאמר או ספר שיוגש לוועדה צריך להיות חידוש משמעותי בעיני חברי הוועדה. על המגיש לצרף דף ובו הסבר קצר (עד 150 מילים) על החידוש שבמאמר או בספר שיובא לפני הוועדה לשם הערכתו. לא יינתן ניקוד למאמר או לספר העוסקים בנושאים נדושים, שאין בהם חידוש משמעותי.

- לא יינתן ניקוד למאמר או לספר העוסקים בדרשות, בליקוטי מקורות, בסידור מקורות או בעריכה.

4.6 הגנה על מאמר או על ספר בפני הוועדה

על המורה יהיה להגן על הספר/המאמר בפני הוועדה להשכלה תורנית או בפני מי שיוסמך על-ידה, אם הוא יידרש לכך, וזאת רק על פרסום שיזכה ב-10 נקודות ויותר.

4.7 פרסומים שנעשה בהם שימוש לצורך קידום מקצועי

פרסומים שנעשה בהם שימוש לצורך קידום מקצועי, כגון במסגרת "אופק חדש"/"עוז לתמורה", לימודים אקדמיים וכד', לא יילקחו בחשבון באישור דרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית. על המורה יהיה להצהיר שהמאמר לא נכתב לצורך קידום מקצועי.

4.8 המסמכים הדרושים להגשה לאישור הנקודות המצטברות לספר או למאמר

- שני עותקים של הפרסום, הספר או החוברת שבהם פורסם המאמר

- תקליטור בקובץ "וורד" ובו העתק הספר/המאמר או העתק בהחסן נייד ("דיסק-און-קי") בקובץ וורד

- תקציר: תוכן הספר/המאמר והחידוש שהוא מחדש (עד 150 מילים)

- רשימה של 10 ספריות מוכרות שבהן הספר נמצא

- קבלה וחשבונית מס מקורית על הדפסת הספר ב-250 עותקים לפחות

- טופס בקשה שיש למלא ולצרף לחומר (ראה בנספח).

4.9 להלן טבלת הקריטריונים לקביעת נקודות מצטברות לקבלת דרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית בשל פרסומים:

סוג הפרסום

מספר הנקודות המצטברות

הפרטים הנדרשים לוועדה

א. מאמר תורני שפורסם ובו חידושי תורה, בירור הלכתי, בירור סוגיה תלמודית או סוגיה במחשבת ישראל או בנושאים בתנ"ך על פי מקורות בתושבע"פ ובמחשבת ישראל שהתפרסם בביטאון תורני (שיוכר ע"י הוועדה)

לפי שיקול דעת הוועדה, עד 10 נקודות בעד כל מאמר ולכל היותר 20 נקודות בסעיף זה

2 עותקים של הפרסום והעתק על תקליטור או על החסן נייד בקובץ וורד (יש לצרף חשבונית)

ב. ספר תורני שפורסם ובו חידושי תורה, בירורים הלכתיים, סוגיות תלמודיות, נושאים מחשבתיים או נושאים בתנ"ך על פי מקורות בתושבע"פ או במחשבת ישראל

לפי שיקול דעת הוועדה, עד 20 נקודות לספר ולכל היותר 40 נקודות בסעיף זה

2 עותקים של הספר והעתק על תקליטור או על החסן נייד בקובץ וורד (יש לצרף חשבונית מס מקורית על הדפסת הספר ב-250 עותקים)

ג. ספר או מאמר בדידקטיקה של תושבע"פ או של תנ"ך או של מחשבת ישראל שפורסם בביטאון שהוכר ע"י הוועדה או ספר שיצא לאור

לפי שיקול דעת הוועדה, עד 3 נקודות למאמר ועד 6 נקודות לספר (בסעיף זה אפשר לצבור 6 נקודות לכל היותר)

2 עותקים של כל מאמר או ספר והעתק על תקליטור או על החסן נייד בקובץ וורד (יש לצרף חשבונית מס מקורית על הדפסת הספר ב-250 עותקים לפחות)

 

5. נוהלי הפנייה לקבלת הדרגה

מורה המלמד בפועל תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך, והוא בוגר ישיבה גבוהה, המבקש דרגה על פי שיטת הניקוד המצטברת יפנה אל משרדנו כדלהלן:

5.1 מורה המועסק במערכת החינוך הרשמי יפנה בבקשה לקביעת דרגת שכר שוות-ערך לדרגות האקדמיות B.A. ו-M.A. ישירות לגף כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו, בצירוף אישור ממנהל בית הספר שבו יצוינו המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו.

5.2 מורה המועסק בחינוך היסודי המוכר שאינו רשמי

- המורה יפנה באמצעות הבעלות בבקשה לקביעת דרגת שכר שוות-ערך לדרגות האקדמיות B.A., M.A. ודוקטור ישירות לגף כוח אדם בהוראה באגף הבכיר לחינוך מוכר שאינו רשמי בירושלים, בצירוף אישור ממנהל בית הספר ובו יצוינו המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו.

- מורה המבקש ניקוד בגין פרסום ספרים או מאמרים תורניים יפנה ישירות לגף כוח אדם בהוראה באגף הבכיר לחינוך מוכר שאינו רשמי בירושלים בצירוף המצוין ב-5.5 להלן. הבקשות יובאו בפני הוועדה להערכת השכלה תורנית בגף לדירוג ולהסמכה שבאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך בירושלים.

5.3 מורה המועסק בחינוך העל-יסודי ובכלל זה חטיבת-הביניים במערכת החינוך המוכר שאינו רשמי יפנה באמצעות הבעלות בבקשה לקבוע דרגת שכר שוות-ערך לדרגות האקדמיות .B.A ו-.M.A ישירות לגף לכוח אדם בהוראה במחוז עבודתו, בצירוף אישור ממנהל בית הספר שיצוינו בו המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו.

5.4 מורה המועסק במערכת החינוך הרשמי והחינוך המוכר שאינו רשמי, ובכלל זה כיתות י"א-י"ב, המבקש לקבוע דרגת שכר שוות-ערך לדרגה האקדמית דוקטור יפנה ישירות לגף לדירוג ולהסמכה באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה בירושלים, בצירוף אישור ממנהל בית הספר שיצוינו בו המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו.

5.5 מורה המועסק במערכת החינוך הרשמי והחינוך המוכר שאינו רשמי, ובכלל זה כיתות י"א-י"ב, המבקש ניקוד בגין פרסום ספרים או מאמרים תורניים, יפנה ישירות לגף לדירוג ולהסמכה באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה בירושלים, בצירוף בקשה לאישור ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקוויוולנטית בעד פרסומים שדוגמתו מצורפת בנספח. יש לצרף את כל המסמכים, האישורים והפרסומים הרלוונטיים, ובכלל זה אישור המפרט את מקצועות ההוראה שלו ואת היקף משרתו. החלטת הוועדה תועבר למורה/לבעלות ולגף כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו של המורה.

 

הערה: מורה יהיה רשאי לשנות את הרכב הניקוד פעם אחת בלבד.

 

נספחים:

נספח א: בקשה לאישור ניקוד לקביעת דרגת שכר אקוויוולנטית בעד פרסומים

נספח ב: הצהרות לצורך קבלת ניקוד עבור שנות לימוד בישיבה

נספח ג: טופס בקשה לדירוג אקוויוולנטי

 
אסמכתא :

חוזר מנכ''ל תשעה/3(א), ט' בחשוון התשע"ה, 02 בנובמבר 2014

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/03/2017  

עדכוני rss