education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.29 קביעת דרגת שכר וותק
 
‏1.29.6 דרגות שכר שוות ערך
 
1.29.6.4 דרגות שכר שוות ערך לתואר ראשון לבוגרי מוסד להכשרת עובדי הוראה
 

1   מוסד להכשרת עובדי הוראה יוכל להכשיר בוגרות לקראת קבלת דרגת שכר שוות ערך

     לתואר ראשון, לאחר שוועדה מיוחדת - בהרכב מְנהל האגף להכשרה והשתלמות עו"ה

     (יו"ר), מנהלת המחלקה להשתלמות עו"ה, מנהל המחלקה להכשרת עו"ה, הממונה על

     דירוג והסמכת עו"ה, מנהל המחלקה לתנאי שירות והמפקח על המוסד -  תבדוק אם

     המוסד עומד בקריטריונים שנקבעו להלן, והמלצותיה יאושרו על-ידי מנכ"ל משרד

     החינוך התרבות והספורט.

 

2 הקריטריונים בהם חייב לעמוד מוסד להכשרה עו"ה על-מנת שבוגרותיו תהיינה זכאיות

     לקבלת זכות זו הם:

     א.    מרכז ההשתלמות בו תלמדנה המורות נמצא במסגרת מוסד מוכר להכשרת עו"ה, אשר הנו

           בעל ותק וניסיון של 20 שנה לפחות ואשר לומדות בו אך ורק מורות אשר מטעמים

           עקרוניים ומצפוניים מנועות מלהשתלם במסגרת אוניברסיטאית.

     ב.    להשתלמות במוסד זה יתקבלו אך ורק עובדי הוראה שהנם בעלי רישיון הוראה קבוע

           לבית-הספר העל-יסודי או בעלי תעודת מורה מוסמך/ת בכיר/ה לבית-הספר היסודי

           שהוענקו לאחר לימודים סדירים במוסד מוכר להכשרת מורים וגננות, ואשר ממוצע

           הציונים שלהם הוא לפחות "טוב" (80).

     ג.    הוכחה יכולתו של מרכז השתלמות כנ"ל להכשיר עתודה ברמה הולמת במערכת השתלמות

           מקיפה (כולל הכשרת מורות לבתי-ספר יסודיים ועל-יסודיים), שפיתח וטיפח את כל

           האמצעים ההכרחיים לתפעולו הפדגוגי התקין של המוסד - כגון: מעבדות מצוידות

           בכל הדרוש להוראת מדעים, ספרייה עשירה בספרים מקצועיים להוראת מקצועות

           הלימוד בבתי-הספר העל-יסודיים ומעבדות פדגוגיות במקצועות הנלמדים, והמורים

           בו עומדים בקריטריונים הנהוגים במוסדות להכשרת עו"ה.

     ד.    מרכז השתלמות כזה ישרת מספר מחוזות, באוכלוסיית היעד שלו יהיה מאגר של 3,000

           מורות לפחות (המנועות, כאמור לעיל, מהשתלמות במסגרת אוניברסיטאית), ומספר

           המשתלמות בו לא יהא קטן מ - 300 מורות לפחות.

 

3   תכנית ההשתלמות תוגש על-ידי הנהלת הסמינר למפקח על המוסד ותאושר על-ידי המחלקה

     להכשרת עו"ה והמחלקה להשתלמויות עו"ה. משך ההשתלמות יהיה שנה אחת לפחות, והיא

     תיערך באחת משתי הצורות הבאות:

     א.    היקף לימודים של 720 שעות לימוד לפחות בסמינר הנ"ל ועוד 2 עבודות

           סמינריוניות.

     ב.    היקף לימודים של 480 שעות לימוד בסמינר הנ"ל, עבודה סמינריונית אחת ובנוסף

           לכך כתיבת 2 מאמרים או ספר בנושאים תורניים/חינוכיים/מדעיים/דידקטיים,

           שיאושרו על-ידי ועדה מיוחדת לצורך זה, ויפורסמו בכתב-עת שיאושר אף הוא על-

           ידי אותה ועדה.

 

4   הרכב הוועדה לאישור הפרסומים הנ"ל: מנהל האגף לכוח-אדם בהוראה (יו"ר), נציג                         המחלקה להכשרת עו"ה, נציג המחלקה להשתלמות עו"ה, המפקח על המוסד, מנהל המחלקה

     לדירוג והסמכת עו"ה ונציג הסמינר. היו"ר יוכל לזמן לוועדה חבר/ים נוסף/ים, על-

     פי העניין.

 

     תפקידי הוועדה יהיו כדלקמן:

     א.    מתן אישור מוקדם לנושא וקביעת ההיקף וההנחיות לכתיבת החיבורים/הספר.

     ב.    לאשר אישור סופי את החיבורים/הספר לאחר שהוגשו לה.

      ג.    לאשר את כתב-העת או את הדרך שבה יפורסמו החיבורים/הספר.

 
אסמכתא :   1 החלטת הוועדה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לתואר ראשון מ - 30.10.88.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss