education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.29 קביעת דרגת שכר וותק
 
‏1.29.3 הוראות לקביעת ותק
 
1.29.3.2 עבודה המזכה בוותק מלא(1)
 

העבודות דלהלן מזכות בוותק מלא, בתנאי שהעבודה נעשתה בשנת לימודים אחת, במשך 6 חודשים לפחות, ובהיקף של 1/3 משרה לפחות אם מדובר בהוראה, ובהיקף של 1/2 משרה לפחות אם מדובר בהדרכה או בעבודה אחרת.

הערות:

א. החל משנת הלימודים התשמ"ו גננת זכאית לשנת ותק מלא בהוראה אם עבדה לפחות 9 שעות שבועיות בפועל. (2)
ב. לעניין זה חלקיות המשרה תחשב מבסיס המשרה ללא הנחות של שעות גיל.

 

(1)

עבודה בהוראה ובחינוך במוסד חינוך רשמי או במוסד חינוך הנמצא בפיקוח משרד החינוך .

וותק בהוראה יינתן על עבודה בהוראה במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, תש"ט - 1949 ובחוק הפיקוח על בתי הספר תשכ"ט - 1969כלומר , על עבודה בהוראה במוסד חינוך שפועל ברישיון ובהתאם לתנאי החוק והתקנות מכוחו למען הסר ספק עבודה במוסד שאינו עונה על התנאים לעיל לא יזכה בוותק בהוראה בכל היקף שהוא.

 

1א) עבודה בהוראה ובחינוך במוסד מוכר להשכלה גבוהה.
(2) עבודה בהוראה ובחינוך במוסד חינוך עברי בישראל, לפני קום המדינה, אם המוסד הנ"ל היה בפיקוחה של מחלקת החינוך של הוועד הלאומי או בפיקוחו של מוסד שקדם לוועד הלאומי, כגון בתי-ספר וגני-ילדים של רשויות חינוך מקומיות, של ועדי המקום, של הזרמים לשעבר, של מוסדות ציבוריים ושל ארגוני נשים.
(3) עבודת הוראה וחינוך, למעט הדרכה, במסגרת עליית הנוער או המפעל להכשרת ילדי ישראל. (3) "הדרכה": הכוונה להדרכה בחינוך המשלים או כגון זה ולא הדרכה מקצועית.
(4) עבודת הוראה וחינוך בבית-ספר שדה.
(5) עבודת הוראה וחינוך בבתי-ספר של משרדים ממשלתיים אחרים.
(6) עבודה בהוראת הלשון העברית למבוגרים בפיקוח המחלקה לחינוך מבוגרים, לרבות כיתות להשכלת יסוד, במשרה של 8 שעות עבודה בשבוע לפחות. 3א
(7) עבודת הוראה במסגרת המחלקה לחינוך מבוגרים באולפן או באולפנית, בהיקף 8 ש"ש לפחות, במשך 6 חודשים, תוך שתי שנות לימוד רצופות אשר בתוכן קורס מלא אחד, מזכה בשנת ותק אחת. (4)
(8) עבודת ממלא מקום שעבד בהוראה 6 חודשים מלאים בהיקף של 1/3 משרה לפחות, או 150 ימי עבודה בהיקף ממוצע של 1/2 משרה לפחות, או 375 שעות עבודה בפועל בשנת לימודים אחת בגבולות של עד משרה מלאה אחת בבתי-ספר יסודיים ובחינוך מבוגרים, או 300 שעות עבודה בבתי-ספר על-יסודיים, סמינרים ומכללות. (5) לצורך עניין זה 100 שעות עבודה בחודש יחושבו כמשרה מלאה. לפיכך, בעת ספירת 375 או 300 השעות, יובאו בחשבון  מקסימום 100 שעות עבודה בחודש. לדוגמה, מי שעבד 80 שעות בחודש יוכרו לו 80 שעות, מי שעבד 130 שעות בחודש יוכרו לו רק 100 שעות. (6)
(9) עבודת הדרכה או עבודת הוראה של מדריך מקצועי, אף אם היה מדריך לא-מוסמך בתקופת עבודתו כמדריך מקצועי, בבית-ספר שבפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט או בפיקוח משרד ממשלתי אחר, בהיקף של 1/3 משרה לפחות.
(9א) עבודתו של מדריך של"ח, שעבר להוראת מקצוע כלשהו, כוותק בהוראה. (7)
(10) עבודה בהוראה בתקופת שירות סדיר או שירות קבע או שירות במשטרת ישראל, (8) בתנאי שהעובד המציא אישור על עבודתו מקצין חינוך ראשי בצה"ל, מהשלישות הראשית או ממְפקד בית-הספר או ממְפקד בסיס הדרכה או ממשטרת ישראל.
(11) עבודת הדרכה של מדריך לאימון גופני בצה"ל אם היה מורה מוסמך או בוגר סמינר בעת שירותו בצה"ל.
(12)

עבודת הדרכה של מדריך לאימון גופני בצה"ל או במשטרת ישראל, אפילו לא היה המדריך באותה עת בוגר של בית-מדרש למורים ולגננות, אם הוא ממלא אחר כל התנאים האלה:
א. הוא משמש כמורה לחינוך גופני במוסד חינוך;
ב. הוא בוגר בית-מדרש למורים ולגננות במגמה לחינוך גופני;
ג. הוא היה כשיר להתקבל כתלמיד בבית-מדרש למורים ולגננות בתקופת שירותומ בצה"ל או במשטרת ישראל, בתפקיד של מדריך לאימון גופני;
ד. הוא המציא המלצה להכרת הוותק מן המפקח הראשי על אימון גופני בצה"ל,ובה פורטו המועדים שבהם שימש בתפקיד של מדריך לאימון גופני בצה"ל (9)

(13) תקופת שירות של קצין בצה"ל או במשטרת ישראל (8) בתפקיד פיקודי (על-פי אישור מטעם שלטונות צה"ל או ממשטרת ישראל), תקופת שירות בצה"ל או במשטרת ישראל (8) בתפקידי הדרכה בבית-ספר, בקורסים, בבסיסי הדרכה, או בתפקיד של קצין השכלה - אם עובד ההוראה המשוחרר הוא בגיל 40 או יותר, אם הוא השתחרר משירותו בצה"ל או במשטרת ישראל בדרגת רב-סרן או רב-פקד (8) לפחות, והוא בעל השכלה של מורה מוסמך או שעמד במבחנים במוסד להשכלה גבוהה בחוג אחד לפחות לקראת קבלת תואר אקדמאי. בשום מקרה לא תזַכה תקופת השירות בצה"ל או במשטרת ישראל את עובד ההוראה ביותר מ - 28 שנות ותק בהוראה. (10) תחולה: מ - 1.4.88.
(14) תקופת שירות סדיר בצה"ל כמורה-חיילת / מורה מנחה המשמשת בשנתה השנייה של השירות הסדיר כמש"קית, אם היא בוגרת מוסד להכשרת מורים וגננות.
(15) תקופת שירוּת סדיר בצה"ל של מורה-חיילת שהיא בוגרת מוסד להכשרת מורים וגננות שהועסקה בתקופת שירותה בצה"ל בתפקיד חינוכי מחוץ לבית-הספר היסודי, בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט (בהנחלת הלשון ובביעור הבערות, בהשכלת יסוד, בהדרכה בבתי-ספר חקלאיים, בבתי-ספר שדה או בחינוך המשלים).
(16) תקופת שירות חובה בצה"ל של חיילת המשרתת מלוא תקופת השירות הסדיר כמורה- חיילת / מורה מנחה. תקופה זו תיחשב כ - 2 שנות ותק מקצועי בהוראה, בלי להתחשב בתאריך גיוסה.
(17) עבודה בהוראה בתקופת שירות לאומי במסגרת בית-ספר תוכר כוותק בהוראה כאילו הייתה תקופת שירות בצה"ל בתפקיד של מורה-חיילת / מורה מנחה, וזאת בתנאי שבית-הספר אושר על-ידי פיקוח המשרד.
(18) הדרכה בשל"ח או במפעלי החינוך המשלים, אם עובד ההוראה היה מורה מוסמך או מדריך מוסמך בתקופת עבודתו זו ושירת ב - 1/2 משרה לפחות.
(19) עבודתו במקצועו האקדמי של עובד הוראה, שהוא בעל תואר אקדמי ומלמד את מקצוע התמחותו בבתי-ספר (זכאי לוותק עבור שנות עבודתו במקצועו האקדמי, לאחר קבלת הדיפלומה). (11)
(20)

עבודה בהדרכת מורים או בפיקוח במשך 6 חודשים מלאים בשנת לימודים אחת, ב - 1/3 משרה לפחות.

יובהר : הדרכת מורים - הכוונה למי שקיבל כתב מינוי ממשרד החינוך כעובד הוראה בתפקיד הדרכה .

פיקוח - הכוונה למפקח שקיבל מינוי על ידי הגורם המוסמך לכך במשרד החינוך  לתפקיד מפקח.

(21) עבודה בתפקיד מִנהלי חינוכי תובא בחשבון לצורך חישוב הוותק המקצועי של עובד הוראה, אם הוא היה מורה מוסמך או מורה בעל רישיון הוראה קבוע בתקופת העבודה בתפקיד כאמור.
(22) עבודת עובדי מִנהל בכירים במתנ"סים, שהם בעלי דרגת מורה מוסמך לפחות (כדין עבודה מִנהלית חינוכית). (12)
(23) תקופת העבודה של מְנהלי מתנ"סים. (13)
(24) עבודה במקצוע של קציני-ים בצי הסוחר או בחיל-הים, העוברים להוראת מקצועם - מיום קבלת דרגת הקצונה. (14)
(25) תקופת עבודה בראיית חשבון של רואה חשבון מוסמך לאחר קבלת הדיפלומה, לצורך כל אחד ממקצועות הפקידות בבית-ספר על-יסודי. (15)
(26) עבודתו של קצין ביקור סדיר שהיה בדירוג האחיד או דירוג אקדמי והמשיך את עבודתו כקצין ביקור סדיר בדירוג עובדי הוראה. (16)
(27) עבודת הדרכה בשכר בתנועת-נוער, של מורה מוסמך או מדריך נוער מוסמך, ב - 1/2 משרה לפחות, בתנאי שהעבודה נעשתה לאחר הסמכתו.
(28) תקופת העבודה בתפקיד של מדריך חינוכי או מדריך חברתי ב - 1/2 משרה לפחות, במוסדות חינוך שבפיקוח ממשלתי, אם היה מורה מוסמך או מדריך נוער מוסמך בעת עבודתו זו.
(29) עבודת הדרכה כמדריך נוער או כמדריך ספורט ב - 1/2 משרה לפחות, בתנאי שהיה מדריך מוסמך או מורה מוסמך או בוגר סמינר בתקופת עבודתו. (9)
(30) הדרכה בענפי ספורט שונים בקורסים שנתיים למאמנים שבפיקוח רשות הספורט, המבוצעת על-ידי מורה מוסמך בהיקף של ב - 1/2 משרה לפחות - לצורך חישוב הוותק המקצועי כמורה לחינוך גופני בבית-ספר רשמי או מוכר.
(31) תקופת העבודה של בעלי התפקידים השונים המדורגים בדירוג עובדי ההוראה מבלי שיעסקו בעבודת הוראה (כמורים), כגון: עבודה בטלוויזיה החינוכית (פרט להוראה), כתיבת תכניות לימודים וכו', בתנאי שהם מועסקים ב - 1/3 משרה לפחות. (17)
(32) תקופת עבודה כעוזרת פדגוגית בחינוך המיוחד אם בעת העבודה בתפקיד זה הייתה העובדת בעלת השכלה פדגוגית. (18)
(33) תקופת מאסרו של אסיר ציון. (19)
(34) עובד הוראה שעבודתו בחו"ל הופסקה כתוצאה מבקשתו לעלות ארצה והפך ל"מסורב עלייה", ונאלץ כתוצאה מכך לנטוש את מקצוע ההוראה בחו"ל ולעסוק במקצוע אחר, תוכר תקופת השעייתו מההוראה כוותק בהוראה בארץ. כן לא יוקפא ויתקו בהוראה אם הוא חסר השכלה עברית בלבד. עובד הוראה, על-מנת לממש את זכויותיו בגין האמור לעיל ימציא אישור ממשרד החוץ. את האישור יש להפנות לאגף כוח-אדם בהוראה במשרד הראשי.
תחולת האישור: מיום פניית עובד ההוראה לאגף כוח-אדם. (20)
(35) תקופת עבודתו של מדריך של"ח או מדריך נוער בזמן שעבד כמדריך לא-מוסמך, אם לאחר מכן עבר לפיקוח בתחום פעילותו.
(36) תקופת עבודתה כאחות של מורה-אחות במגמה לסיעוד. (21)
הבהרה: בקטגוריה זו כלולה תקופת עבודתם של עובדי הוראה ומרפאים מוסמכים למיניהם - כמרפאים בבתי-חולים או במרפאות (פיזיוטרפיסטים, מרפאים בעיסוק, מרפאים בדיבור, במוסיקה וכדומה).
(36א) תקופת חופשה ללא תשלום אשר עובד ההוראה שילם בעבורה % 18.5 ממשכורתו לצורך רכישת זכויות.
הסדר זה הוא החלה של הודעת נש"ם נב / 46, מיום י"ד בסיוון התשנ"ב (15.6.92) על ציבור עובדי ההוראה המקבלים את משכורתם ממשרדי הממשלה. (22)
עובד הוראה היוצא לשנת חל"ת שלא דרך קרנות ההשתלמות, וקונה בשנה זו זכויות פנסיה באחת מקרנות הפנסיה המצטברות המוכרות, תיחשב שנה זו גם כשנת ותק בהוראה.
כדי לממש זכאות על עובד ההוראה לפנות למדורי כוח-אדם בהוראה במחוזות בצירוף:
1. אישור המעביד האחרון על חופשה ללא תשלום;
2. אישור קרן הפנסיה על קניית שנת/שנות חל"ת בקרן. (23)
(37) שנת השתלמות בקורס השנתי למנהלים בבית-הספר לעובדי הוראה בכירים בירושלים.
(38) שנת השתלמות מטעם הקרנות להשתלמות למורים ולגננות, לאחר המצאת אישור או תעודה בדבר השתלמותם השנתית. (24)
עובד הוראה המפצל את השתלמותו למשך שנתיים רצופות, ומקבל בכל שנה מחצית המענק מקרן ההשתלמות לעובדי הוראה, ואינו עוסק בהוראה בשנות השבתון האלה, תיחשבנה לו שנתיים אלה כשנת ותק אחת בהוראה.
תחולה: מי"ב באלול התש"ן (2.9.90). (25)
(39) תקופת ההשתלמות של עובדי הוראה בקבוצת המחנכים, גם אם לא עסקו בהוראה באותה תקופה, לרבות אלה שעבדו אז בהוראה בשיעור של 1/3 משרה לפחות, וזאת בתנאי שסיימו את ההשתלמות בהצלחה.
(40) עובד הוראה המפצל את השתלמותו למשך שנתיים רצופות, ומקבל בכל שנה מחצית המענק מקרן ההשתלמות לעובדי הוראה, ואינו עוסק בהוראה בשנות השבתון האלה, תיחשבנה לו שנתיים אלה כשנת ותק אחת בהוראה.
תחולה: מ - 2.9.90. (25)
(41) הפסקה בעבודת הוראה עקב שירות בצבאות הסדירים או הפרטיזניים של צבאות הברית במלחמת העולם השנייה, עקב שירות במשטרת ארץ-ישראל, בנוטרות או בשירות הביטחון לפני קום המדינה, אם חזר עובד ההוראה לעבודת ההוראה תוך שנה מיום שחרורו, ובתנאי שעבד בהוראה לפחות 6 חודשים לפני ההפסקה.
(42) עבודת הוראה וחינוך בחוץ-לארץ, בבית-ספר או בגן-ילדים בפיקוח ממשלתי, או בבית-ספר ששפת ההוראה בו הייתה עברית, ב - 1/3 משרה לפחות, בתנאי שעובד ההוראה היה בוגר סמינר ממשלתי, למד לפחות 13 שנות לימוד, והוכר על-ידי שלטונות החינוך בחוץ-לארץ כמורה מוסמך או כגננת מוסמכת, לפחות.
(43) עבודת הוראה בחוץ-לארץ ב - 1/3 משרה לפחות, לאחר סיום לימודים אקדמיים, אם עובד ההוראה היה בעל תואר אקדמי, בעל השכלה פדגוגית, ואם תעודותיו מוכרות על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
(44) עבודת הוראה בחוץ-לארץ ב - 1/3 משרה לפחות, אם עובד ההוראה הוא בעל השכלה אקדמית מחו"ל, בעל דיפלומה מאוניברסיטה בחו"ל, ואם שימש בהוראה בבתי-הספר בחו"ל 5 שנים לפחות, אך אין באפשרותו להמציא אישור על השכלתו הפדגוגית, וזאת על-סמך הצהרה לפני נוטריון או בית-משפט.(26)
(45) עבודת הוראה בבית-ספר עברי בחוץ-לארץ, אם המורה היה בוגר מוסד עברי להכשרת מורים שהוסמך להוראה בבית-ספר עברי בחוץ-לארץ, על דעת הגוף הממונה על החינוך היהודי. (27)
(46) שליחות חינוכית לתנועות נוער בגולה של עובד הוראה מוסמך, אם עבודתו בחוץ- לארץ הייתה באישורה ובפיקוחה של המחלקה לענייני הנוער והחלוץ בהסתדרות הציונית העולמית.
(47) עבודה בהוראת השפה העברית או בהוראת לימודי יהדות בבית-ספר בחוץ-לארץ בשליחות נוכחית.
(48) תקופת עבודה כגננת בגן עברי בחוץ-לארץ, אם הגננת היא בוגרת מוסד עברי להכשרת גננות בחו"ל.
(48א) תקופת חופשה ללא תשלום אשר עובד הוראה הועסק בה בחו"ל כעובד עמ"י (עובד מקומי ישראלי) ב- 1/3 משרה לפחות.
עובד הוראה העומד בדרישות כמצוין לעיל יצרף אישור על תקופת עבודתו ועל היקפה מהנציגות הרשמית של מדינת ישראל לגף כוח אדם בהוראה במחוז שבו הוא מעוסק.
תחולת הפעלת ההוראה היא מ- 1.9.2000.(28)
(49) עובד הוראה מפונה סיני, שנשאר במקום עבודתו בסיני עד ליום הפינוי, יגרור עמו, לכל מקום שיעבור אליו לעבוד בהוראה, את שנות קידום הוותק שהוענקו לו בגין עבודתו בהוראה באזור סיני. אולם שנות ותק אלה לא תחושבנה כמרכיב לחישוב שנות פנסיה או פיצויי פיטוריו בעתיד. (29)
(50) עבודת הוראה של מורים מוסמכים המלמדים בחו"ל בבתי-ספר של יום ראשון (לילדי שליחים ישראלים), והמלמדים כל שנה פחות מ - 1/3 משרה, לפי המפתח הזה:
כל 12 ש"ש מצטברות של הוראה במשך 150 ימים לפחות תזכינה בשנת ותק אחת.
לדוגמה: מורה שלימד 3 ש"ש בשנה א' - לפחות 150 ימים 4 ש"ש בשנה ב' - לפחות 150 ימים 5 ש"ש בשנה ג' - לפחות 150 ימים, יזכה בשנת ותק אחת.
ודוגמה נוספת: מורה המלמד 6 ש"ש בשנה א' - לפחות 150 ימים 6 ש"ש בשנה ב' - לפחות 150 ימים יזכה בשנת ותק אחת.
בתי-ספר הנמצאים בפיקוח משרדנו קיימים ברומא, בלונדון, בקופנהגן, במארסיי, בסינגפור, במקסיקו סיטי, בלוס אנג'לס ובקהיר (בשנת הלימודים התשמ"ז היו קיימים גם בבון וביוסטון).
תחולה: מכ"ז במנחם-אב התשמ"ו (1.9.86). (30)
(51) עבודתו של רב בית-הספר בבית-ספר שבפיקוח, בהיקף של 1/3 משרה לפחות.
(52) עבודתו של רב שהנו בעל "תעודת השכלה רבנית גבוהה" וכיהן כרב והמשמש כרב בית-ספר או מורה לתושב"ע או מחשבת ישראל, החל מהשנה שבה היו לו הכישורים הנדרשים לקבל דרגת שכר אקדמאית אקוויוולנטית בהוראה.
תחולה: מ - 1.4.92 (31)
 

 
אסמכתא :

1. אמח"י פרק IV, עמ' 82-51.

2. חוזר מנכ"ל מט / 9, עמ' 15, סעיף 373.

3. החלטת מנכ"ל משרד החינוך התרבות והספורט מ - 2.3.92.

3(א). חוזר מנכ"ל כ"ו /4  ,עמ' 8 סעיף 61

4. החלטת הוועדה לדירוג,2, עמ' 10.

5. חוזר מנהל האגף לכח אדם בהוראה נא / 2, עמ' 10.

6. אמח"י, עמ' 67, סעיף ז'.חוזר האגף לכוח-אדם בהוראה נה / 1.

7. חוזר מנכ"ל מט / 8, עמ' 18, סעיף 337.

8. מכתב מנהל המחלקה לתנאי שירות מ - 5.12.89.

9. חוזר מנכ"ל לו / 10, עמ' 9, סעיף 264.

10. חוזר תע / 88/23 של המחלקה להסכמי שכר; מכתבו של מנהל המחלקה
         לתנאי שירות  מ - 13.5.88  וחוזר אגף כוח-אדם בהוראה מט / 2.

11. חוזר מנכ"ל לו / 8, עמ' 13, סעיף 205.

12. חוזר מנכ"ל לז / 9, עמ' 15, סעיף 317.

13. חוזר מנכ"ל לד / 10, עמ' 10, סעיף 241.

14. ריכוז הוראות כפי לגבי דרגתם וותקם של מורים ומדריכים למקצועות
         הימיים כפי שנקבעו בישיבה מיום 1.8.77

15. חוזר מנכ"ל לד / 5, עמ' 10, סעיף 107.

16. חוזר מנהל האגף לכוח-אדם בהוראה נג / 2.

17. מכתבו של מנהל היחידה לדירוג והסמכה מיום 23.7.72.

18. חוזר מנכ"ל לז / 5, עמ' 13, סעיף 187.

19. חוזר מנכ"ל לח / 1, עמ' 21, סעיף 12.

20. חוזר מנכ"ל מז / 1, עמ' 18, סעיף 11.

21. חוזר מנכ"ל לה / 9, עמ' 12, סעיף 212.

22. חוזר מנכ"ל נג / 3, עמ' 15, סעיף 138.

23. חוזר מנכ"ל נד / 10, עמ' 17, סעיף 455.

24. חוזר מנכ"ל לב / 7, עמ' 5, סעיף 113.

25. חוזר מנכ"ל נא / 1, עמ' 57, סעיף 30.

26. חוזר מנכ"ל לו / 5, עמ' 8, סעיף 112.

27. חוזר מנכ"ל לא / 10, עמ' 9, סעיף 178.

28. חוזר מנכ"ל סא / 10 (א), עמ' 25, סעיף 17 - 8.5.

29. חוזר מנכ"ל מב / 6, עמ' 10, סעיף 207. 

30. חוזר מנכ"ל מז / 8, עמ' 8, סעיף 303; חוזר מנכ"ל מז / 10, עמ' 6,
         סעיף 378.

   31. חוזר מנהל האגף לכוח-אדם בהוראה נב / 4.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/03/2022  

עדכוני rss