education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.27 העברת עובד הוראה
 
 1.27.1 העברה ממחוז למחוז
 

1. הגשת הבקשה

 

     עובד הוראה מוסמך (להלן: עובד) המבקש העברה ממוסד חינוך רשמי במחוז אחד למוסד

     חינוך רשמי במחוז אחר, יגיש בקשה מנומקת למנהל המחוז בו הוא עובד עד 31 במארס.

     הודעה על-כך מתפרסמת מדי שנה בחוזר המנהל הכללי.

 

    מנהל המחוז לא יטפל ולא יאשר בקשה שתוגש לאחר 31 במארס -

 

     העובד יגיש את בקשת ההעברה על גבי טופס בקשה שניתן להשיגו בלשכה המחוזית.

    לבקשה יש לצרף מסמכים מתאימים, על-פי הצורך, ולהגישה במקור ושני העתקים.

 

2. תנאים מוקדמים לטיפול בבקשת העברה

 

     מנהל המחוז לא יאשר העברת עובד הוראה הנימנה עם אחת מהקבוצות כדלהלן:

    א. עובד הוראה בלתי מוסמך ובלתי קבוע.

    ב. עובד הוראה שלא המציא ללשכה המחוזית אישור על סיום הבדיקות הרפואיות

        שחוייב בהן.

  ג. עובד הוראה שלא סיים שלוש שנות שירות באותו מחוז.

  ד. עובד הוראה השוהה בחופשה ללא שכר מכל סיבה שהיא.

  ה. עובד הוראה שחוות-דעת הפיקוח על עבודתו היא בינונית ומטה.

  ו. עובד הוראה המוצע לפיטורין פדגוגיים ו/או אזהרת מנכ"ל.

  ז. עובד הוראה, אשר מתקיים לגביו מו"מ להביא לסיום שירותו מכל סיבה שהיא.

  ח. עובד הוראה שקבל הלואות מותנות וטרם השלים את התחייבויותיו כלפי המשרד.

 

3. נימוקים לבקשת העברה

 

     מנהל מחוז רשאי לאשר בקשת עובד להעברה רק אם היא מנומקת באחת או יותר

     מהסיבות הבאות:

     א. עובד, לאחר חמש שנות שירות לפחות, שמקום מגוריו הקבוע (כפי שרשום בתעודת

         הזהות) אינו במחוז בו הוא עובד.

     ב. עובדת נשואה, שבעלה גר או עבר בתוקף עבודתו למחוז אחר, לאחר המצאת אישור

         רשמי על-כך.

     ג. עובדת נשואה, שבעלה מועבר למחוז אחר בתוקף תפקידו בצה"ל/משטרה/כוחות

         הבטחון, ולאחר המצאת אישור רשמי על-כך.

     ד. עובד הוראה שבקשתו מנומקת בטעמי בריאות או בנסיבות משפחתיות מכריעות

         ובתנאי שקיימת המלצה מתאימה של לשכת הבריאות המחוזית.

     ה. עובד המבקש העברה לישוב פיתוח והוא עצמו אינו גר בישוב פיתוח.

         הערה: אושרה העברה מסוייגת לעובדת הוראה בהריון, אשר מועד הלידה המשוער שלה

         יחול תוך ששה שבועות מיום תחילת שנת הלימודים, לא תשובץ בעבודה בראשית שנת

         הלימודים. עד לשיבוצה כדלהלן, תאושר לה חופשה ללא שכר ובהערות יצוין כי מעמדה

         בעת החופשה הוא כשל מועברת בהסתייגות. יש להבהיר מראש לעובדת כי לחל"ת זה יש

         משמעות לגבי דמי הלידה מהביטוח לאומי.

 

4. אשור הבקשה

 

מנהל המחוז יחליט לאשר את הבקשה רק לאחר שהתמלאו התנאים המפורטים לעיל

ולאחר עיון בחוות דעתו של המפקח הכולל (ושל המפקח המקצועי, אם מדובר במורה

למקצועות ההכשרה) הנוגע בדבר ולאחר התיעצות עם המחמ"ד, אם מדובר בעובד במוסד

חינוך דתי.

מנהל המחוז ישקול את הבקשה גם על רקע מצבת כח אדם במחוז (עודפים או מחסורים)

תקן השעות, ויסות כיתות, ניידות אוכלוסיה ועוד גורמים העשויים להשפיע על כוחות

ההוראה במחוז.

החליט מנהל המחוז לאשר את ההעברה, כנזכר לעיל, יודיע על-כך לעובד על-גבי

הטופס המתאים, עד 30 באפריל.

ההחלטה תובא לידיעת המפקח הכולל (ושל המפקח המקצועי, אם העובד הוא במקצועות

ההכשרה) ולידיעת המחמ"ד - אם מדובר בעובד בחינוך הדתי.

המקור של הבקשה בציון ההחלטה יועבר לצוות כח אדם ביחידת המיכון, שיאגור את המידע

בקובץ חופשות והעברות, העתק של הטופס ייגנז בתיק האישי של העובד במחוז.

 

5. דחיית הבקשה

 

    מנהל המחוז ידחה בקשות להעברה כאמור בסעיפים 1 ו - 2 לעיל ו/או לאחר עיון

     והתיעצות כאמור בסעיף 3 לעיל.

     החליט מנהל המחוז לדחות את הבקשה, יודיע על-כך לעובד על גבי הטופס המתאים,

    עד 30 באפריל.

    בהודעה לעובד יציין מנהל המחוז את הנימוקים לדחיית בקשתו ויסב תשומת לבו לזכות

     השמורה לו לערער בפניו בכתב על ההחלטה.

    ההחלטה על דחיית הבקשה תובא לידיעת המפקח הכולל (ושל המפקח המקצועי, אם העובד

    הוא במקצועות ההכשרה), ולמחמ"ד, אם מדובר בעובד במוסד דתי, העתק ההחלטה ייגנז

    בתיק האישי של העובד.

 

6. ערעורים

 

 ערער העובד בכתב תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה השלילית, ישקול מנהל המחוז את

 הבקשה מחדש.

          החליט מנהל המחוז לקבל את הערעור, יפעל בכפיפות לאמור בסעיף 3 לעיל.

          לא ראה מנהל המחוז אפשרות להיענות למערער, יעביר הערעור לאגף כח אדם בהוראה,

          תוך ציון חוות דעתו והערותיו על גבי טופס הערעור.

          לערעור עליו לצרף את הבקשה המקורית (מקור והעתק). העתק הבקשה וכן העתק טופס

          הערעור ייגנזו בתיקו האישי של העובד במחוז.

          אגף כח אדם בהוראה ידון בערעור והחלטתו תהיה סופית.

          החלטת האגף תועבר למנהל המחוז בו מועסק העובד.

          היתה ההחלטה חיובית - יפעל מנהל המחוז כאמור בסעיף 3 לעיל.

          היתה ההחלטה שלילית - יפעל מנהל המחוז כאמור בסעיף 4 לעיל.

 

7. העברה שאושרה ואינה מנוצלת

 

    עובד שאושרה לו העברה מסויגת למחוז אחר ולא הוצעה לו עבודה במחוז הקולט עד 1

    באוגוסט, רשאי להשאר במקום עבודתו הקבוע. לשם כך עליו להודיע לא יאוחר מ - 5

   באוגוסט דבר החלטתו בכתב, בדואר רשום או במברק, למנהל המחוז בו הוא מועסק

    ולמנהל המחוז אליו אושרה לו העברה.

    אם מסיבה כלשהי אושרה העברה מסוייגת לאחר המועד הקובע - 30 באפריל - גם אז

    חייב העובד להודיע דבר החלטתו להשאר במקום עבודתו הקבוע עד 5 באוגוסט.

    לא הודיע העובד עד 5 באוגוסט על רצונו לשוב למשרתו הקבועה, רשאי מנהל המחוז

   הפולט לשבץ במקומו עובד אחר.

    שובץ העובד במחוז הקולט עד 1 באוגוסט, לא נשמרה לו יותר משרתו במחוז הפולט.

 

8. תקופת המעבר

 

        עובד שאושרה לו העברה מסוייגת ולא שובץ בעבודה במחוז הקולט, שלא באשמתו גם לא

        הודיע על רצונו להשאר במקום עבודתו הקבוע, כמפורט בסעיף 6 לעיל, תיחשב התקופה

        עד לסידורו בעבודה כחופשה ללא שכר.

        מנהל המחוז יציין על גבי טופס אישור החופשה ללא שכר, כי החופשה אינה משנה את

        מעמדו כמועבר בהסתייגות, הערה זו תופיע בכל אישורי החופשות ללא שכר, עד לסידורו

        בעבודה של המועבר, בהתאם לאפשרויות וצרכי כח אדם במחוז.

 

9. שיבוץ עובד מועבר

 

             עובד שאושרה לו העברה מסוייגת ישובץ רק בתקן שעות מאושר. תורו לסידור בעבודה

             יהיה קודם למופנים החדשים, למועמדים לעבודה עפ"י חוזה מיוחד מכל סוג שהוא,

             לתלמיד סמינר שקבל היתר העסקה, לעובדים בשעות נוספות ולהגדלת משרה של עובד

             אחר.

             הוצעה עבודה לעובד הוראה מועבר בהסתייגות תעמוד משרתו על אותו היקף משרה בה

             עבד במחוז הפולט, אך לא יותר ממשרה מלאה אחת בלבד.

             מנהל המחוז לא יחסוך כל מאמץ לשבץ עובד מועבר, במגמה לא לתת לו להמתין תקופה

             העולה על שש שנים, שהיא התקופה המירבית בה רשאי מנהל המחוז לאשר חופשות ללא שכר     

             לעובדי הוראה רשמיים.

             עובד הוראה שעבד בחטיבת ביניים וקבל העברה מסוייגת למחוז אחר, דינו כדין

             מועבר בחינוך היסודי, דהיינו - אין כל חובה לשבצו בחט"ב דוקא. ע"ג טופס אישור

             העברה מסוייגת תרשם הערה: "זכאי לעבוד גם בחט"ב".

 

10. איסור זמני לאישורי העברות

 

         מנהל מחוז רשאי לבקש ממנהל אגף כח אדם בהוראה לאסור זמנים על קבלת מועברים

         ממחוזות אחרים למחוזו, אם יש במחוזו מורים עודפים.

         מנהל מחוז רשאי לבקש שאיסור זמני זה יהיה כללי, ו/או עפ"י מגמות, ו/או עפ"י

         שלבי חינוך ו/או עפ"י מקצועות הוראה.

         החליט מנהל האגף על האיסור, יודיע כל כך למנהלי המחוזות בחוזר מיוחד.

 

11. עידוד זמני לאישורי העברות

 

         מנהל מחוז רשאי לבקש ממנהל אגף כח אדם בהוראה לעודד זמנית קבלת מועברים

         ממחוזות אחרים למחוזו, אם קיים במחוזו מחסור בעובדי הוראה.

         מנהל מחוז רשאי לבקש שעידוד זמני זה יהיה כללי, ו/או עפ"י מקצועות הוראה,

         ו/או עפ"י מגמות, ו/או עפ"י שלבי חינוך.

         החליט מנהל האגף על העידוד, יודיע על-כך למנהלי המחוזות בחוזר מיוחד

 

 
אסמכתא : 1 חוזר אגף כח אדם בהוראה תשמ"ו / 5.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss