education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.25 חופשות והעדרויות מן העבודה
 
‏1.25.3 חופשת מחלה
 
1.25.3.7 הצהרה על היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג
 

הצהרה

 

 לענין היעדרות מהעבודה לפי סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון

 ולידה של בת זוג), התש"ס- 2000 -

(1)  אני הח"מ

 

      שם פרטי ושם משפחה___________________ מס' ת"ז_______________

 

      מען_____________________________________________________

 

      מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי מיום____________ עד יום_______________

 

      ומצהיר כי היעדרותי היתה נחוצה לצורך -

 

       א. ליווי בת הזוג לטיפולים/בדיקות/הפלה* בקשר להריון שכרוך בהם סיכון

           לחייה/לחיי העובר*;

       ב. ליווי בת הזוג לטיפולי/בדיקות* בקשר להריון בנסיבות שבהן היא תלויה

           בעזרת הזולת לביצוע טיפולים או בדיקות כאמור.

       ג. נוכחות בלידה של בת הזוג -

 

     תחילת הופעתם של צירי לידה:____________; מועד תום הלידה;___________

 

     יום______________  שעה______________

 

     יום______________  שעה______________

 

     מצורף אישור רפואי המעיד על סיבת ההיעדרות שלי כמפורט לעיל ועל מועדיה.

 

 

(2)  פרטי בת הזוג:

 

      שם פרטי ומשפחה___________________   מס' ת"ז___________________

 

      מען_______________________________________________________

 

 

(3)  מספר הימים שבהם נעדרתי מהעבודה בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון

      של בת הזוג שלי או בשל לידה שלה במשך שנה זו:

 

      תאריך___________________     חתימת העובד_____________________

 

 

*מחק את המיותר

 

 

 
אסמכתא :
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss