education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.25 חופשות והעדרויות מן העבודה
 
‏1.25.3 חופשת מחלה
 
1.25.3.5 הצהרה על היעדרות בשל מחלת בן זוג‏
 

הצהרה

 

לעניין היעדרות מהעבודה שמבקשים להחיל עליה את הוראות סעיף 1

לחוק דמי מחלה ( היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ט - 1999

(להלן - החוק):

 

1. אני הח"מ -

 

____________________             __________________

שם פרטי       ושם משפחה                           מס' ת"ז

 

מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת בן הזוג שלי, ולצורך טיפול

בו מיום ________ עד יום ________ (מצורף אישור רפואי בדבר

היות בן זוגי תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום - יום).

 

2. פרטי בן הזוג:

 

____________________             __________________

שם פרטי     ושם משפחה                               מס' ת"ז

 

______________                 

     מען מגורים

 

3. מספר הימים שנעדרתי השנה תוך מימוש זכאותי לפי חוק הינו ______

 

 ________________           

      חתימת העובד

 

 

 
אסמכתא :
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss