education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.25 חופשות והעדרויות מן העבודה
 
‏1.25.3 חופשת מחלה
 
1.25.3.4 הצהרה על היעדרות בשל מחלת הורה
 

הצהרה

 

לעניין היעדרות מהעבודה שמבקשים להחיל עליה את הוראות סעיף 1

לחוק דמי מחלה ( היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד - 1993

להלן - החוק;

 

1.. אני הח"מ -

  ____________________             __________________

  שם פרטי   ושם משפחה                             מס' ת"ז

 

  מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת הורה, ולצורך טיפול

  בו מיום ________ עד יום ________ (מצורף אישור רפואי בדבר

  היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום – יום(

 

2.  פרטי ההורה: 

  ____________________             __________________

  שם פרטי  ושם משפחה                             מס' ת"ז

 

  ______________                   _______________

      תאריך לידה                                מען מגורים

 

3  אני מצהיר כי אף לא אחד מאחי מימש זכאותו מכוח סעיף 1

     האמור לעיל, וכי ההורה שפרטיו רשומים לעיל, אינו נמצא

     במוסד סיעודי.

 

4.. מספר הימים שנעדרתי השנה תוך מימוש זכאותי לפי חוק

     הינו __________

 

  ________________                _________________

        תאריך                                        חתימת העובד

 

 

 
אסמכתא :
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss