education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.25 חופשות והעדרויות מן העבודה
 
‏1.25.3 חופשת מחלה
 
1.25.3.3 הצהרה על היעדרות בשל מחלת ילד
 

אישור תצהיר

 

1)אני הח"מ____________________  מס' ת"ז_________________

   מען_____________________

   שם פרטי ומשפחה_____________________________________

 

מודיע בזה, כי נעדרתי מכוח החוק בשל מחלת ילד, מיום_________ עד יום________

מצורף בזאת אישור רפואי.

 

2)פרטי הילד

שם פרטי ומשפחה_______________________________

מס' ת"ז________________________

תאריך לידה _____________________

מען_________________________________________

 

הערה: אם הילד נמצא בחזקתך הבלעדית, עבור לפסקה 7.

 

לעניין זה אנו הח"מ מצהירים כדלקמן:

 

3)פרטי בן הזוג

שם פרטי ומשפחה_______________________________

מס' ת"ז________________________

מען_________________________________________

 

פרטי המעביד של בת הזוג

שם פרטי ומשפחה_______________________

שם בית העסק או מקום העבודה______________

 

 

4)מספר הימים שבהם נעדרו בני הזוג מעבודתם בשל מחלת ילדיהם במשך שנה זו:

   _________ימים.

 

5)בן הזוג לא נעדר מעבודה בימי ההיעדרות המפורטים בפסקה 1.

 

6)עותק מהתצהיר נמסר למעביד של בן הזוג ביום___________

 

7)אני מצהיר, כי הילד שפרטיו רשומים בסעיף 2 נמצא בחזקתי הבלעדית.

 

 

 

   תאריך_______________ 

 

חתימת העובד _____________    חתימת בן הזוג_____________

 

 

 
אסמכתא :
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss