education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.25 חופשות והעדרויות מן העבודה
 
‏1.25.3 חופשת מחלה
 
1.25.3.1 זכאות‏
 

סעיף זה עודכן ב- 6.11.03

 

בהתאם לסעיף (ה) להסכם הקיבוצי בתחולה מיום 1.9.58, חלות על עובדי ההוראה הוראות

התקשי"ר בנדון. לפיהן זכאי מורה לחופשת מחלה של 30 יום לשנה. (או בשעות, כמוסבר

להלן, ארבע פעמים בסיס משרתו).

 

1. מחלה

       א.מחלה מוגדרת בחוק  כ"אי כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע

          את עבודתו הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי".

          עובד הוראה זכאי לחופשת מחלה כאשר הוא סובל ממחלה מסיבה כלשהי, כגון

          מחלה רגילה, שמירת היריון, הפריה חוץ-גופית, (1) תאונה שקרתה מחוץ

          לשעות העבודה וכד', ובתנאי שהמציא תעודה רפואית חתומה על-ידי רופא (2)

          מורה שנעדר מן העבודה מחמת מחלה חייב להודיע על כך למנהל המוסד החינוכי

          בתחילת היום הראשון להיעדרו. נבצר מן העובד למסור את ההודעה

          בעצמו, ידאג למסירתה באמצעות קרוב משפחה או אדם אחר. גננת תודיע על

          כך לפקיד שיקבע על ידי המחוז או למפקח הממונה עליה..(2)

 

       ב.כל עובד הוראה זכאי בכל שנה למספר "שעות ימי מחלה" הזהה למכפלת בסיס

          משרתו של עובד הוראה בארבע. מנה זו היא יחסית להיקף העסקתו השנתי של

          עובד ההוראה (גם מעל למשרה). (3)

 

 

      להלן כמה דוגמאות:

 

שיעור המשרה          בסיס המשרה          שעות מחלה

   לחישוב שנתי

   % 100                        27                        108

% 100                         24                        96

% 100                         18                        72

% 100                         16                        64

 

שיעור המשרה            בסיס המשרה         שעות מחלה

    לחישוב שנתי

% 50                          27                         54

% 50                          24                         48

% 50                          18                         36

% 50                          16                         32

 

        מהמנה המתקבלת של "שעות ימי מחלה", יקוזזו שעות היעדרותו של עובד

       ההוראה במשך השנה, בהתאם להיעדרותו ממערכת השעות הקבועה שלו בבית-הספר.

       שעות העודף שיתקבלו יתורגמו בסוף שנת הלימודים לימים שייחשבו לזכותו של

       עובד ההוראה. ימים אלה ניתנים לגרירה משנה לשנה.(3)

 

       ג בתקופת חופשת המחלה זכאי העובד למשכורת שהיה מקבל בעד אותו פרק זמן

          אילולא היה חולה והוסיף לעבוד, תקופה זו נחשבת כתקופת עבודה לכל דבר (4)

          ראה גם בסעיף 12 להלן.

 

  

 2.  ימי הצהרה (2)

    עובד הוראה רשאי להיעדר מהעבודה יום או יומיים רצופים במשך שנת לימודים אחת

    מסיבת מחלה, וזאת ללא תעודה רפואית, אלא על-סמך הצהרה אישית. זכות זו ניתנת

    לו פעמיים בשנה.

 

    לתשומת לבכם: היעדרות של יום אחד פעמיים בשנה נחשבת לצורך עניין זה כניצול

   "ימי הצהרה" לכל שנת הלימודים.

 


 3.  היעדרות בשל בשל מחלת ילד (5)
 עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנה, זכאי לזקוף ימי היעדרות על חשבון
 תקופת המחלה הצבורה שלו, כמפורט להלן:
(1) אם בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכח זכאותו כאמור, או שבן זוגו
הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלוח ידו בימי היעדרות
 העובד - עד 8 ימים בשנה;
(2) אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה עצמאי של הילד - עד 16 ימים בשנה;
בחוק זה, "הורה עצמאי"- כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב - 1992
(2)".
 
3 א'.  היעדרות בשל מחלה ממארת של ילד
עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד; היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאות כאמור או שילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף 110 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו, כאמור.
בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף
העובד לפי סעיף 3 .

 

3 ב'. היעדרות לצורך מתן סיוע אישי שאדם עם מוגבלות נזקק לו

(א) עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 15 ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות כאמור, לאדם עם המוגבלות; ואם התקיים בו אחד מאלה זכאי העובד לזקוף בשנה עד 15 ימים נוספים של היעדרות כאמור, ובלבד שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות:
(1) בן זוגו הוא עובד, ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור;
(2) בן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלח ידו לצורך מתן סיוע אישי;
(3) הוא הורה עצמאי(4) האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית.
(ב) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות, ובלבד שאין אדם אחר המטפל באדם עם המוגבלות, ואין אפוטרופוס אחר שניצל את זכותו לפי סעיף קטן זה.
(ג) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 3 או 3א, בקשר עם מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות.
(ד) בסעיף זה - "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
"סיוע אישי" - סיוע שהאדם עם מוגבלות נזקק לו בשל מוגבלותו, לרבות השגחה, ליווי וטיפול.

 

3 ג'. משפחה ואומנה
הוראות סעיפים 3 עד 3ב יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי עובד שהוא הורה במשפחת אומנה, ואולם ימי ההיעדרות של עובד כאמור ייזקפו רק אם הורהו הטבעי או הורהו המאמץ, של הילד או של האדם עם המוגבלות, לפי הענין, לא מימש, באותם ימים, את זכאותו לזקיפה מכוח אותה זכות; לענין סעיף זה, "משפחת אומנה" - משפחה שאושרה בימי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך.

 

הצהרת עובד
עובד שנעדר מעבודתו מכוח סעיף 3, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו
וביד בן זוגו, ואם ילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - בידו בלבד. (ראה 1.25.3.3)
להודעה יצרף העובד אישור רפואי בדבר מחלת ילדו. כל עוד לא מסר העובד
את המסמכים האמורים לעיל לא יראו בהעדרותו כהעדרות מהעבודה מכוח סעיף זה.
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום עבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

 

 4. היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של בן זוג(6)

   א.עובד זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות בפועל בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו  (להלן- "ההורה"), על חשבון תקופת המחלה הצבורה

      שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו  לפי חוק זה.

תחילתו של תיקון חוק זה מיום י"ג באדר א' התשע"ד (13.2.2014).(6א').

      לענין חוק זה:יראו כחולה - הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת

      לביצוע פעולות יום-יום;(לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה,ניידות עצמית

      בבית).

 

   ב.עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, מכוח סעיף

      1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה החתומה בידו. (ראה סעיף 1.25.3.4)

      עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי כמשמעו על פי חוק הביטוח הלאומי, אינו זכאי

      לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו , היעדרות לשם טיפול בהורה, כאמור בסעיף 1

      לחוק.

      עובד, שאחד מאחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש את זכאותו לפי החוק,

      אינו זכאי להיעדר מעבודתו שלו, באותו עניין, באותו פרק זמן; לעניין זה "אח"

      בן או בת נוספים של ההורה, שבשל טיפול בו מתבקשת זקיפת ההיעדרות, לתקופת

      המחלה הצבורה לרבות בן או בת מאומצים.

      להודעה כאמור לעיל יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בהורה בדבר היות

      ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום.

      כל עוד לא מסר העובדאת המסמכים האמורים לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה

      המזכה מכוח סעיף 1 לחוק.

      אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר

      חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה

 

 5. היעדרות בשל מחלת בן זוג (7).

   א. עובד הוראה זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה בשל היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על

     חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. אם הוא מבקש לעשות זאת עליו לפעול כדלקמן:

 

     עליו למסור למנהל בית הספר הצהרה החתומה על ידו, כמפורט בנספח להלן

     (ראה בסעיף 1.25.3.5)

     להצהרה כאמור יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג

     תלוי לחלוטין בעזרת הזולת.לביצוע פעולות יום-יום.

     לעניין זה פעולות יום-יום הן התלבשות, אכילה, שליטה בהפרשות, התרחצות, ניידות

     עצמית.

     כל עוד לא מסר העובד את המסמכים כמפורט לעיל, לא יראו בהיעדרותו

     היעדרות מהעבודה כדין.

     אין בהוראה זאת כדי לגרוע מההוראות הנהוגות בדבר חובת הודעה למעביד על

     היעדרות מהעבודה בשל מחלה (ככול האפשר בתחילת היום הראשון להיעדרות) ובדבר

     הימצאו של העובד בתקופת ההיעדרות.

 

  ב. עובד שבן זוגו חולה במחלה ממארת ועבד שנה לפחות בשירות, זכאי לזקוף עד 60 ימים
     בשנה של היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

     בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד

     לפי סעיף א'. (7א)

 

 

6. היעדרות עקב הריון ולידה (8)

  א.עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בהתאם לכללים שקבע

     שר העבודה והרווחה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו,

     או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

 

 ב.עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מעבודתו,

    לפי סעיף זה , ימסור הודעה למעבידו בהצהרה חתומה בידו, לפי הטופס

    שבסעיף 1.25.3.7.

    להודעה כאמור יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבת הזוג בדבר טיפולים

    או בדיקות של בת הזוג הקשורים להריון ומועדיהם, או בדבר הלידה של בת

    הזוג ומועדה, לפי העניין.

    כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים לא יראו בהיעדרותו היעדרות

    מהעבודה המזכה לפי סעיף א' לעיל.

    היעדרות עובד מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה לפי סעיף א' לעיל, אם היא

    היעדרות לצורך אחד מאלה:

   1.לווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי

      האישה או העובר, ובמקרה של הפלה - גם במשך לא יותר מ- 24 שעות מתום ביצועה;

   2.ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות כאמור בפסקה (1), אף כשלא כרוך

      בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת

      הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור;

   3.נוכחות בלידה; לענין זה, "לידה" -מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות

      מתום הלידה.

      תחולה 6.7.2000.

 

 7. ניצול ימי מחלה לעובד הוראה בחינוך הרשמי שנפסל לשירות מטעמי בריאות (9).

   א.עובד הוראה אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו %100 נכות והוא זכאי

      לגמלה, רשאי לנצל את ימי המחלה שעומדים לזכותו במלואם והוא ימשיך לקבל

      משכורת עד לסיום ניצול כל היתרה העומדת לזכותו או עד הגיעו לגיל 65 - הכל

      לפי התאריך המוקדם יותר.

 

   ב.עובד הוראה אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות שנקבעו לו אחוזי נכות בשיעור

      של %51 עד %99, רשאי לנצל אחוז מימי המחלה שעומדים לזכותו לפי מספר אחוזי

      הנכות שנקבעו לו עד הגיעו לגיל 65 - הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

      לדוגמה: נקבעו לעובד %60 נכות, עומדים לזכותו 100 ימי מחלה והוא בן 58

      שנה, ימשיך לקבל משכורת עבור 60 ימי מחלה בלבד.

 

   ג.עובד הוראה אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו אחוזי נכות עד %50

      לא יהיה זכאי לניצול יתרת ימי המחלה שלו והוא יפרוש מן השירות

      בתאריך שנקבע וכפי שנהוג עד כה. עבור ימי המחלה שלא נוצלו יקבל תשלום

      לפי האמור בפסקה 33.271 בתקשי"ר.

 

   ד.במקרים בהם עובד הוראה מסויים נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו עד

      %50 נכות והוא משולל כל כושר עבודה ורתוק לביתו או למיטתו, עפ"י אישורים

      רפואיים ועומדים לזכותו ימי מחלה שטרם ניצל, רשאי הוא לפנות לאגף כוח אדם

      בהוראה אשר תחליט אם לאשר לו לנצל את ימי המחלה שעומדים לזכותו במלואם

      או בחלקם.

 

     האמור לעיל אינו גורע מזכותו של העובד הוראה לקבל פיצוי עבור חופשת

     מחלה שלא נוצלה וזאת אם פיצוי זה גבוה יותר מהתשלום שהוא עשוי לקבל עפ"י

     האפשרויות המנויות בסעיף 2 לעיל, או אם הוא הביע את רצונו לפרוש לאלתר

     לגמלאות ולקבל תשלום עבור ימי מחלה שלא נוצלו במקום לממש את זכותו להמשיך

     לקבל משכורת במסגרת ניצול ימי המחלה כאמור לעיל.

 

     תוקף הוראה זו הוא מיום כד' בחשון התשנ"ב (1.11.91).

 

 8. חופשת מחלה במחצית המשכורת (10)

   א.בתאריך 4.10.78 העביר נציב שירות המדינה את סמכותו למנהל אגף כוח-אדם

      בהוראה לאשר לעובד הוראה מתן חופשת מחלה נוספת במחצית המשכורת, לתקופה

      של לא יותר מ - 3 חודשים, כקבוע בתקש"יר.   

 

   ב.הקריטריונים למתן החופשה כאמור לעיל הם כדלקמן: (11)

 

     (1)אם עובד הוראה ניצל את כל ימי המחלה שלזכותו וממשיך להיעדר עקב מחלה,

         יפנה מנהל בית-הספר שבו מועסק עובד ההוראה בצירוף תעודת מחלה, למנהל

         האגף לכוח-אדם בהוראה במשרד החינוך התרבות והספורט, אשר יקבע אם לאשר

         לאותו עובד הוראה המשך חופשת מחלה בתשלום מחצית משכורת עד 3 חודשים

         בלבד.

 

     (2)מנהל האגף לכוח-אדם בהוראה יאשר לעובד ההוראה את האמור לעיל בתנאים

         אלו:

        (א)עובד ההוראה השלים בשירות המדינה לפחות 3 שנים (כולל תקופת ארעיות).

        (ב)העובד ניצל את כל ימי החופשה השנתית שלזכותו. דהיינו, חופשת

             המחלה אינה חופפת את תקופת החופשה השנתית של עובד ההוראה הנוגע בדבר.

        (ג)עובד הוראה שאושרה לו בשנה מסוימת חופשת מחלה במחצית משכורת במשך

            3 חודשים, תאושר לו שוב במידת הצורך חופשה כנ"ל לא לפני שעברו שנתיים

            מהאישור הקודם.

 

 9. קרן ימי מחלה לעובדי הוראה בחינוך הרשמי (קטעים מההסכמים) (12)

  2.(א) בהסכמה בין המדינה ובין ארגוני המורים מוקמת קרן אשר תשמש לתשלום

           מענקים לעובדי ההוראה בעת מחלתם בהתאם לכללים, לתנאים ולהסדרים

           שיפורטו בהסכם זה (להלן - "קרן ימי מחלה לעובדי הוראה" או "הקרן").

     (ב) "מחלה" לעניין הסכם זה כמוגדר בסעיף 33.204 בתקשי"ר.

 

  3.(א) כל עובד הוראה יתרום תרומה חד-פעמית בשיעור % 1 מן השכר המשמש בסיס

           לתשלום דמי הביטוח הלאומי לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)תשכ"ח -

           1968, אשר יהיה חלק מתקציבו של משרד החינוך הסכום שייגבה בהתאם לאמור

           לעיל יתורגם לשעות עבודה, לפי דרגת מורה מוסמך בשנת הוותק הראשונה

           המועסק על בסיס משרה בת 30 שעות שבועיות (להלן "שעות עבודה").

    (ב) מוסכם בין הצדדים כי הטבלה של משקלים אבסולוטיים של עובדי הוראה

          לדרגותיהם, תשמש בסיס לחישוב ולניהול ההתחשבנויות של הקרן כפי שעודכנה

          על ידי מנהל המחלקה לתנאי שירות במשרד החינוך והתרבות.

          טבלה זו תעודכן מדי פעם על ידי משרד החינוך, בהתאם להסכמי השכר הנחתמים

          עם ארגוני המורים, ותפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך.

 

  4.בקרן ימי המחלה יהיה סכום השווה למספר שעות העבודה הנובע מן האמור בסעיף

     (3) לעיל. שעות העבודה שבקרן ימי המחלה יהיו צמודות לשכרו של מורה

     מוסמך בשנת הוותק הראשונה.

 

  6.הקרן מוסמכת לתת מענק לעובד הנעדר עקב מחלה, אם הוא ממלא אחר התנאים האלה:

     א.ניצל את ימי חופשת המחלה הצבורה אשר עמדו לרשותו (כולל גרירת ימי מחלה

        אצל מעבידים קודמים בהתאם להסכמים הקיימים).

    ב.הוא עובד קבוע, עובד זמני או מועסק בחוזה מיוחד, והשלים שנת הוראה בפועל.

    ג.ביום גמר ניצול ימי המחלה הצבורים היה בשירות של אחד המעסיקים, כולל שירות

       כממלא מקום במשכורת חודשית.

   ד.הוא נעדר מעבודתו עקב מחלה, לאחר ניצול ימי המחלה הצבורים שלו, במשך 7

      ימים רצופים לפחות.

   ה.הוא ניצל את חופשת המחלה המיוחדת שניתנה לו על-ידי המדינה לפי סעיף 10

      להלן, אם אושרה לו חופשת מחלה כאמור.

 

  7.המענקים שיינתנו על-ידי קרן ימי המחלה ייקבעו בהתחשב במצבו הכלכלי

     והסוציאלי של עובד ההוראה, אך לא יעלו על % 100 משכרו של עובד ההוראה.

 

  8.התקופה שבעדה ישולמו מענקים מקרן ימי המחלה לפי סעיף 7 לא תעלה, בדרך-כלל,

     על 3 חודשים רצופים.

 

  9.הוראות הסכם זה אינן פוגעות באפשרות של מתן חופשת מחלה במחצית המשכורת

     על חשבון אוצר המדינה ולפנים משורת הדין במשך תקופה של עד 3 חודשים, על-פי

     אישור מיוחד של נציבות שירות המדינה.

 

  10.התשלום בעד ימי המחלה לפי הסכם זה יחושב על בסיס המשכורת שהייתה מגיעה

       לעובד ההוראה כאילו היה בחופשת מחלה רגילה בשכר.

 

  12.התקופה שבעדה ישולמו לעובד ההוראה מענקים מקרן ימי המחלה תיחשב כחופשת

       מחלה ללא משכורת, אולם היא תובא בחשבון לצורך קידום ותק, כאמור בפסקה

       33.215 לתקשי"ר. תקופה זו לא תובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים או

       לעניין גמלאות.

 

  13.(א) הבקשה תוגש בטופס מיוחד, על-ידי עובד ההוראה, באמצעות אחד מארגוני

        המורים שהוא חבר בו או באמצעות הלשכות המחוזיות (לעובדי מדינה) או

        המעסיק הנוגע בדבר.

 

10.הוראות שונות

   א.עובד הוראה שחלה בימי פגרת הקיץ, חופשת סוכות, חופשת חנוכה או חופשת פסח,

       והביא אישור רפואי על כך, לא תחויב מכסת חופשת המחלה שלו בעבור ימים

       אלה.(13)

 

   ב.לעניין ותק וחישוב זכאות לימי מחלה, תיחשב תקופת חופשת מחלה בשכר כתקופת

      עבודה.(14)

 

   ג.תקופת החופשה ללא תשלום היא תקופה שבה מושהים יחסי עובד-מעביד, ולכן אין

     צבירת ימי מחלה בתקופה זו.

 

 11. מחלה בשנת שבתון (15).

     עובד הוראה היוצא לשנת שבתון מטעם אחת מקרנות ההשתלמות, מקבל חופשה

     ללא תשלום ממעבידו, וכתוצאה מכך יחסי עובד-מעביד מצויים בהשעיה.

     אם חלה עובד ההוראה, ועל-פי המלצת הרופא הוא חייב לשהות במיטתו תקופה העולה

     על חודשיים, וכתוצאה ממחלתו אינו יכול להמשיך בהשתלמות, במקרה זה עליו:

    (1) לדווח לקרן ההשתלמות על מחלתו (בצירוף אישורים רפואיים); (2) לדווח

         על מחלתו לבעלות שממנה יצא לשבתון.

         קרן ההשתלמות תפסיק את הזרמת מענק ההשתלמות החודשית, שכן המענק מותנה

         בהשתלמות העובד, ואילו הבעלות שממנה יצא העובד לשבתון תתחיל לשלם את

         משכורתו לפי היקף משרתו ביציאתו להשתלמות, על חשבון ימי המחלה שהצטברו

         לרשותו.

 

 12. חופשת מחלה כתקופת עבודה  (16).

     תקופת חופשת מחלה בשכר נחשבת כתקופת שירות לכל דבר.

     הערה: אין העובד צובר ימי מחלה נוספים עבור התקופה בה הוא מנצל ימי מחלה

     לפני פרישה.

 

 13. גרירת ימי מחלה  (17)

     עובד הוראה שחלה בתקופת עבודתו בנסיבות המזכות אותו בחופשת מחלה, ינצל תחילה

     את כל חופשת המחלה העומדת לזכותו אצל המעביד באותה שעה. אחרי שניצל

     חופשה זו,יפנה המורה למעבידיו הקודמים ויקבל מהם אישור על ימי המחלה

     שהוא לא ניצל.האישור הנ"ל יינתן בתנאים אלה:

     א.המורה לא קיבל מאותו מעביד פיצויים.

     ב.לא חלו הפסקות שירות בהוראה.

     ג.או שהמורה יצא לחופשה ללא שכר כדין.

     המעביד העכשווי ישלח למורה החולה משכורת, בהתאם לימי המחלה הבלתי מנוצלים

     המצויים באישור שנתקבל. המעביד העכשווי ישופה על-ידי המעביד הקודם

     בשיעור שכרו הכולל של עובד ההוראה לימי מחלה (כפי שציינו באישור, כולל

     התוספות הסוציאליות).

 

    דוגמה לטופס מחייב שעל הבעלות למלא ראה בסעיף 1.25.3.6.

 

    הרינו להבהיר: התשלום בגין גרירת ימי מחלה שלא נוצלו מבוסס על

    משכורתו האחרונה של עובד ההוראה, ערב יציאתו לחופשת מחלה. תשלום זה יכלול

    את רכיבי השכר המעוגנים בהסכמים קיבוציים, וכן זכויות סוציאליות. החלטה זו

    שרירה כלפי מקרים שבהם לא חל שינוי בתפקיד עובד ההוראה.

 

    באשר לחופשת מחלה לגננות בגני-ילדים ציבוריים לגילאי 4-3 העוברות לשירות

    המדינה -  ראה פרק 2.1.10 לתקנון.

    באשר לחופשת מחלה לעובדת הוראה בהיריון ראה בפרק 1.25.5 לתקנון.

   

 
אסמכתא :


1. תיקון מס' 10 לחוק עבודת נשים ס"ח 1325, עמ' 170 מ - 30.7.90
2. הסכם קיבוצי מיוחד מ 24.1.88 , סעיף 2(ב)    תקשי"ר, סעיף 33.2.
3. חוזר מנכ"ל מו / 6, עמ' 7, סעיף 175.  
4. תקשי"ר סעיף 33.212.
5. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשנ"ג ותיקונים מ- 28.7.94 ן-10.4.97. חוזר מנכ"ל לב/ 8, עמ' 16, סעיף 136. חוזר מנכ"ל נו/1, עמ' 84, סעיף 38. חוזר מנכ"ל תשס/4 (א), עמ' 37, סעיף 8.5-10. תיקון 5, התשס"א 2001, חוזר מנכ"ל תשס"ב 1 (א), עמ' 17, סעיף 8.5. תיקון 6 התשס"ב 2002, חוזר מנכ"ל תשס"ג / 3 (א), עמ' 37 סעיף 23 - 8.5. תיקון 7 התשס"ז  2007 

חוק משפחות חד-הוריות ( תיקון מס' 4), התשע"ד-2014
6. חוק דמי מחלה - היעדרות בשל מחלת הורה, התשנ"ד- 1993, חוזר מנכ"ל
נה/6,עמ' 20, סעיף 234. 
6 (א). תקשי"ר סעיף 33.255 והודעת נציבות שירות המדינה מס' עד/8
7. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) תשנ"ח-1998 ותקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) תשנ"ט -1999; חוזר מנכ"ל נט /10 (א), עמ' 43 סעיף 8.5-7.
7 (א).  חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח -1998,ס'1,1א (א) ותיקון מיום 15.7.2009  
8. חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג) התש"ס - 2000.
9. הודעת נש"ם נב/6 מיום 17.10.91.
10. מכתב נציב שירות המדינה מיום 4.10.78.
11. מכתב נציב שירות המדינה מיום 4.9.78.
12. הסכם קיבוצי מיוחד (קרן ימי מחלה) מ-25.6.95; חוזר מנכ"ל מיוחד י' (התשנ"ב) סעיפים 4-3.
13. חוזר מנכ"ל לה / 5, עמ' 12, סעיף 113.
14. אמח"י פרק 4, עמ' 66 סעיף 3.
15. ועדה פריטטית מ- 17.11.89 - חוזר מנכ"ל שן / 5, עמ' 21, סעיף 208.
16. תקשי"ר סעיף 33.209 ו 33.212.
17. החלטת הוועדה המשותפת לעניינים פרופסיונלים מ 5.12.63 חוזר מנכל כד/6, עמ'7, סעיף  103 חוזר מנכ"ל מו/6, עמ' 7, סעיף 175, חוזר מנכ"ל מו /8, עמ' 13, סעיף 245 וחוזר מנכ"ל מח/1, עמ'31, סעיף 53.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/04/2015  

עדכוני rss