education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.25 חופשות והעדרויות מן העבודה
 
1.25.5 חופשה לרגל היריון ולידה, אימוץ או הפלה
 

תקופת ההיריון

1 עובדת שהיא בחודש החמישי להיריון תודיע על כך למעבידה.

   מורות ומדריכות ימסרו הודעה, כאמור, למנהלי בתי-הספר שבהם הן מועסקות, אשר

   ידווחו על כך לפיקוח וללשכת המחוז הנוגעת בדבר. גננות ימסרו הודעה, כאמור,

   ישירות לפיקוח וללשכת המחוז (ולבעלות - לפי העניין). (1)

 

2 עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההיריון או בגין טיפול הפריה חוץ-גופית

   (4א), אם אישר רופא בכתב כי מצבה לרגל ההיריון או לטיפול הפריה חוץ-גופית מחייב

   זאת ובמידה שאישר. דין היעדר זה כדין היעדר לרגל מחלה והעובדת זכאית לנצל חופשת

   מחלה בתקופה זו. (2)

 

  התעודה הרפואית חייבת לקבל אישור של לשכת הבריאות המחוזית. (2)

 

3 היעדרות מעבודה בששת השבועות הקודמים ללידה של עובדת הוראה, הממציאה תעודה

   רפואית שמעידה כי מצבה לרגל ההיריון מחייב זאת, תיזקף על חשבון חופשת הלידה,

   או חופשת המחלה בהתאם לרצונה של העובדת. עובדת הוראה זכאית לבקש שתקופת

   היעדרותה הנ"ל תיחשב כתקופת חופשה ללא שכר. (3)

 

4 היעדרות של עובדת הוראה מהעבודה בתקופת היריון, מסיבת מחלה שאינה נובעת

   מהיריון, תיחשב כהיעדרות לרגל מחלה והיא זכאית לנצל את חופשת המחלה העומדת

   לזכותה. (3)

 

5 א.בלי לגרוע מהוראות סעיף 2 דלעיל, רשאית עובדת להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר

      עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות

      בהיריון, הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד שאישר שר הבריאות (להלן - התחנה),

      לרבות בדיקות שגרתיות כאמור, הנערכות מחוץ לתחנה על-פי הפניית התחנה.

 

  ב.תקופת ההיעדרות מהעבודה כאמור בפסקה (א) לא תעלה על:

    (1)  לגבי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מ - 4

          שעות ביום - 40 שעות במשך חודשי הריונה.

    (2)  לגבי אישה העובדת עד 4 שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה -

           20 שעות במשך חודשי הריונה. (4)

    (3)  הגורמים המתאימים במשרד הראשי ובלשכות המחוזיות יאשרו היעדרות מהעבודה

          במסגרת זו, על-סמך תעודה רפואית שהעובדת תמציא, וזאת ללא חיוב חשבון

          ימי חופשה מכל סוג שהוא. היעדרות לצורך הנ"ל, מעל למִכסה המפורטת

          לעיל, דינה כדין חופשת מחלה. (3)

 

6 בתקופה שבה עובד או עובדת עובר/ת טיפול הפריה חוץ-גופית, באישור הרופא המטפל

   בכתב, ובלבד שהודיע/ה על כך מראש לאחראי או למי שהוסמך על-ידו, דין ההיעדרות

   כדין היעדרות מפאת מחלה. (4א)

 

7 באשר לנושא הגבלת פיטוריה של עובדת הוראה בהיריון - נא ראה פרק 1.28.2 לתקנון ב"תהליך הפיטורין" ס.ק. ט'

 

חופשת לידה  (5)

1 "לידה" בסעיף זה: לידת ולד חי או לידה אחרי 26 שבועות של היריון.

   א.עובדת הקרובה ללדת, יש לתת לה חופשת לידה ואין להעסיק אותה במשך תקופת

     חופשת הלידה.

 

   ב.חופשת הלידה היא 14 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום  הלידה 
      והשאר אחרי יום הלידה (5א).

      עובדת המקבלת לביתה לשם אימוץ, ילד שגילו אינו עולה על עשר שנים,

      זכאית  ל - 14 שבועות חופשת לידה (5ב).

      עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כל   

      ילד  נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השני (5ג)

 

2(4א) עובדת שחלתה ואושפזה בבית-חולים, תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על

          שבועיים, זכאית לאחד מאלה:

          א.להאריך את חופשת הלידה עד תום האשפוז אך לא יותר מ - 4 שבועות, ובלבד

             שחופשת הלידה לא תעלה בסך הכול על 16 שבועות.

 

          ב.לפצל את חופשת הלידה כך שתקופת אשפוז שאינה עולה על 4 שבועות לא תובא

             במניין חופשת הלידה.

             על העובדת להודיע על בחירתה למנהל משאבי אנוש או למי שהוסמך על-ידו,

             אשר יחייב את ימי המחלה שלה ויודיע על כך, באמצעות העובדת, לסניף

             המוסד לביטוח הלאומי באזור מגוריה.

 

3(6)  עובדת אשר הוולד אשר ילדה חייב להישאר או לחזור לאשפוז בבית-החולים תוך

         תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים:

         א.אם בחרה לפצל את חופשת הלידה, תודיע למעבידה על כך 4 ימים לפני המועד שבו

            היא רוצה לחזור לעבודה.

 

         ב.אם בחרה להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האשפוז, תודיע למעבידה על כך

            4 ימים לפני המועד שבו הייתה אמורה לחזור לעבודה, אולם אם בנסיבות המקרה

            אין באפשרותה להודיע כאמור בפסקה זו - תודיע במועד המוקדם ביותר האפשרי.

 

         ג.על אף האמור בסעיף קטן 1ב מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת העובדת

            ובאישור בכתב מאת רופא, אם הנולד איננו בחיים, ובלבד שהחופשה תכלול

            לפחות 3 שבועות שלאחר הלידה.

 

4  על-פי החלטת הוועדה הפריטטית מיום 28 בינואר 1971 נקבע, כי כל עובדת הוראה,

    הנמצאת בחופשת לידה על חשבון המוסד לביטוח לאומי בחופשת חג הסוכות, חג

    החנוכה וחג הפסח, להוציא ימי מועד ושבתות, זכאית לתשלום שכרה בעד תקופות

    החופשה הנ"ל, נוסף על תשלום דמי הלידה שלהם היא זכאית מהמוסד לביטוח לאומי.

    (8)

 

5  עובדת הוראה הנמצאת בחופשת לידה בתקופת פגרת הקיץ תהא זכאית, נוסף על

    משכורתה הרגילה, להשלמת סכום דמי הלידה שהיא מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי עד

    לסכום השווה למשכורתה ב - 2 חודשי עבודה. (9)

 

6  באשר לחישוב שכר חופשת הקיץ של מורה שהייתה בחופשת לידה בשנת הלימודים ראה

     סעיף 1.25.2.

 

7  באשר לעובדות הוראה בתקופת ההיריון וחופשת הלידה הנמצאות בשנת השתלמות -

    נא ראה בפרק הדן בהשתלמות מורים.

 

8  על הבעלות להפריש לקרן הפנסיה בעבור עובדת הנמצאת בחופשת לידה והמבוטחת בקרן

    הפנסיה, גם את התשלומים בעבור 12 השבועות של חופשת הלידה. (10)

 

 

 

הארכת חופשת הלידה

11 עובדת רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה עם תום 6 חודשים מאותו יום, אם

    אישר רופא כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה שאישר. (11)

 

12 א.עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה

        לפחות 12 חודשים רצופים, רשאית להיעדר מהעבודה מתום חופשת הלידה, מספר חודשים כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה כאמור, אך לא יותר

        מ - 12 חודשים מיום הלידה וחלק של חודש לא יבוא במניין (11א).

 

     ב.היעדרה של עובדת מעבודתה מכוח פסקה א, דינו כדין חופשה ללא תשלום, וזמן

        היעדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק.

 

     ג.עובדת שנעדרה מעבודתה מכוח פסקה א והתייצבה לעבודה לפני תום תקופת חופשתה,

       או הביעה רצונה לחזור לעבודה כאמור, לא יוכל המעביד לדחות את החזרתה

       לעבודה יותר מ - 4 שבועות מיום שהתייצבה או הביעה רצונה לחזור. (12)

 

13 עובדת הוראה זכאית לחופשה ללא שכר מיום תום חופשת הלידה ועד תום שנת

     הלימודים בה יצאה לחופשת הלידה.

     אם יש בדעת עובדת ההוראה לבקש חופשה ללא שכר נוספת, עליה להגיש בקשה נוספת

     למנהל המחוז במועד שנקבע לכך באישור החופשה. מנהל המחוז יאשר כל בקשה לפי

     הזכויות בהתאם לחוק עבודת נשים תשי"ד - 1954, ובמקרה שהחוק איננו חל עליה,

     יאשרה לפי שיקול דעתו. אם אושרה הבקשה, יפורש באישור אם זאת חופשת לידה

     נוספת או חופשה ללא שכר רגילה. חופשת לידה ללא שכר נוספת תאושר אך ורק אם

     המורה אינה מסוגלת לחזור לעבודתה מטעמי בריאות שלה, הקשורים בלידה, וממציאה

     תעודה רפואית על אי יכולתה לחזור לעבודה, שבה תצוין התקופה המשוערת של

     היעדרותה לרגל מצב בריאותה. (13)

14 באשר לנוהל אישור חופשה-ללא-שכר - נא ראה בפרק 1.25.7 לתקנון.

 

חופשת אימוץ

 האמור בסעיף 1 ובסעיף 12 לעיל יחול, בשינויים המחויבים ובתיאומים ששר העבודה,

 באישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות, גם על עובדת המקבלת לביתה לשם             

 אימוץ ילד שגילו אינו עולה על עשר שנים, ובלבד שהעובדת תהיה זכאית לחופשה

האמורה בסעיף (להלן "החופשה העיקרית") מהיום שבו נתנה הודעה לפקיד הסעד -

 כאמור בסעיף 6 לחוק אימוץ ילדים, תש"ך - 1960, ולהיעדרות האמורה בסעיף 17

 מהיום שבו נסתיימה החופשה העיקרית. (14)

 

15 זכות להעדר מהעבודה

      (א)עובדת רשאית להעדר מהעבודה מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חודשים

           מאותו יום - שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה: ההיעדרות

           המותרת עפ"י פיסקה זו היא בנוסף להפסקות על פי שעות עבודה ומנוחה,

           התשי"א - 1951, ואין מנכים אותה משכר עבודתה. (15)

    

      בחינוך הרשמי:

      (ב)עובדת, אם לילד, שילדה ולד חי, זכאית להיעדר מעבודתה, עד מלאת

          לילד שנה אחת, שעה אחת בכל יום בו היא מועסקת שש שעות רצופות לפחות

          (לרבות שעת היעדר לפי האמור לעיל), בין היא מועסקת במשרה מלאה אחת

          ובין אם היא מעוסקת במשרה חלקית (שעת ההיעדרות יכולה להיות בהמשך

          אחד או בשני המשכים). אין לחייב את חשבון חופשתה של העובדת או משכורתה

          עקב היעדרויות אלו. (15 א')

          הערה: "שעה" פירושה כאן 60 דקות.

 

      (ג)היעדרות בגין הפלה

          עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה לאחר ההפלה, ואם אישר רופא

          כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר - הזמן שקבע

          הרופא אך לא יותר מ - 6 שבועות. דין העדרות זו כדין העדרות מפאת מחלה

          (16).

 

(16) התפטרות בגין טיפול בילד

       לנושא התפטרות בגין טיפול בילד וזכאות לפיצויי פיטורין - נא ראה

    בפרק 1.28.2 לתקנון ב"זכאות לפיצויי פיטורין"

 

(17) החלטת בית-הדין האזורי לעבודה בעניין מורה החוזרת מחופשת לידה (17)

       בפסק-דינו מיום 4 בספטמבר 1980 קבע בית-הדין האזורי לעבודה (בקבלו את

       ערעורה של המדינה על פסק-דינו של הרשם) את ההלכות האלה באשר למורה החוזרת

                   מחופשת לידה:

        א.התהליך של העסקת המורה אחרי חופשת הלידה מתחיל עם הודעת המשרד למורה

                       על בית-הספר שבו מבקשים ממנה לעבוד. מסרבת המורה לעבוד בבית-הספר המוצע

           אין להמשיך בתהליך ואין הצבה.

 

        ב.עמדת המורה, בעשותה דין לעצמה בהחלטתה שמקום עבודתה אחרי חופשת לידה

                       יהיה בית-ספר פלוני, או בית-ספר מתאים אחר, נוגדת את קביעת הרשם

           (המבוססת על החוק, הפסיקה והראיות), שהמעבידה הייתה רשאית להעסיק את

                       המורה בבית-ספר אחר, לפי בחירת המעבידה.

 

        ג.אין המורה זכאית לשכר עבודה בעבור התקופה שבה לא עבדה, אם סירובה לעבוד

           נבע מאי-רצונה להורות אלא בבית-ספר פלוני או בבית-ספר מתאים אחר.

 

 
אסמכתא :

  1  חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, סעיף 10; חוזר מנכ"ל מג - 4, עמ' 5, סעיף 103;

     חוזר מנכ"ל מג / 7, עמ' 6, סעיף 187.

  2  חוק עבודת נשים, תשי"ד / 1954, סעיף 7 (ג) (1); פסקה 33.312 לתקשי"ר.

  3  חוזר מנכ"ל שם / 10, עמ' 4, סעיף 270; אמח"י פרק I ד', סעיף 12 (ב), עמ' 24;

      חוזר מנכ"ל מב / 4, עמ' 28, סעיף 139; חוזר מנכ"ל מב / 5, עמ' 4, סעיף 156;

      חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, סעיף 7 (ג) (1).

  4  חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, סעיף 7 (ה).

  4א תיקונים 9, 10, ו - 11 לחוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954.

  5  א. חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, סעיף 6 (ב), תיקון 37, התשס"ז-2007.

5ב. חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 6א (א).

5ג. חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 6 (ג).

 

  6  תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת הלידה או פיצולה), תשל"ד - 1974.

  7  חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, סעיף 8.

  8  חוזר מנכ"ל לב / 4, עמ' 5, סעיף 55; חוזר מנכ"ל לב / 7, עמ' 17, סעיף 115.

  9  חוזר מנכ"ל מיוחד, י' תשל"א, עמ' 12, סעיף י.

  10 חוזר מנכ"ל לו / 10, עמ' 14, סעיף 226 א'.

      חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, סעיף 6 (ז) (1) תיקון מס' 11 (1990).

  11 חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, סעיף 7 (ג) (2).

11א. חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 7 (ד) (1), תיקון מספר 39 תשס"ז-2007, תיקון מספר 44 תשס"ח-2008

  12 חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, סעיף 7 (ד) (3).

  13 אמח"י פרק I ד', סעיף 12 (ג), עמ' 24.

  14 חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, סעיף 6א'.

  15 חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, סעיף 7 (ג) (3) (תיקון תשכ"ד, תמש"ח,

       תש"ן, תשנ"ח).

  15א'סעיף 31.151 של התקשי"ר

  16 חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, סעיף 7 (א) ו - 7 (ב).

  17 חוזר מנכ"ל מא / 6, עמ' 8, סעיף 190.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss