education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.26 השתלמות עובדי הוראה
 
1.26.3 קרנות השתלמות (1)
 

סעיף זה עודכן ביום 15.9.03

 

המסלול הרגיל

 

1 א.כנדרש למילוי מטרות החברה, ישלם כל עובד הוראה, מדי חודש בחודשו, סכומים כפי

       שייקבעו מזמן לזמן על-ידי הנהלת הקרן.

 

   ב. תשלומי עובד ההוראה לקרן יעשו ע"י המעסיק אשר יעביר לקרן ההשתלמות את חלק העובד  ביחד עם חלק המעסיק מדי חודש בחודשו.

 

   ג. תשלומי עובד הוראה באמצעות המעסיק כאמור לעיל, יועברו בצורה מרוכזת על-ידי

       המעסיק לחשבון החברה בבנק, תוך חודש ימים מיום תשלום המשכורת.

 

2 הקרן תמומן מצד אחד על-ידי חשבונות חודשיים של עובדי ההוראה עד למקסימום של

   % 150 משרה(2) כפי שנקבע עפ"י הסכם השכר שנחתם בין המדינה ובין ארגוני המורים. מצד שני המעסיק ישלם לקרן סכומים בשיעור כפול או כפי שיוחלט על ידי הנהלת הקרן בגין כל עובד הוראה.

 

3 א.עובד הוראה ישלם תשלומים בשיעור של % 4.2 מהשכר המשולב + כל התוספות שהוכרו

      כתוספות קבועות לצורך גִמלאות (להלן המשכורת) והמעסיק ישלם לקרן % 8.4

      ממשכורתו ברוטו של עובד ההוראה. היו הניכויים פחותים מ - % 4.2 ישלים החוסך

      את החסר לפני יציאתו להשתלמות, על-פי הערך ביום התשלום.

 

   ב.בתום תקופת חיסכון אחת יהא העובד רשאי להצטרף לתכנית נוספת.

 

   ג.ניתן להאריך את תקופת החיסכון ל - 7 ול - 8 שנים.

 

4 א.עובד הוראה ששילם תשלומיו כדין ומילא אחר כל התנאים המזכים אותו בחופשת

      השתלמות, יהא רשאי לצאת לחופשת השתלמות עד שנת לימודים שלמה עבור כל תקופת

      חיסכון, ובלבד שיציאתו לחופשת השתלמות ותכנית השתלמותו תאושר על-ידי ועדה

      שתתמנה לצורך זה, וימציא אישור מאת מעבידו כי בתקופת ההשתלמות ימצא בחופשה

      ללא תשלום מטעם מעבידו.

 

   ב.בתקופת ההשתלמות יקבל עובד ההוראה מענק השתלמות בשיעור % 66.66 ממשכורתו. מי

      שחסך 7 שנים יקבל % 77.77 ממשכורתו. מי שחסך 8 שנים יקבל % 88.88 ממשכורתו.

 

   ג.הקרן תחזיר בתקופת ההשתלמות שכר לימוד אוניברסיטאי מלא ששולם על-ידי המשתלם

      בארץ. לגבי משתלם בחו"ל, יוחזר שכר לימוד בשיעור הנהוג באוניברסיטאות בארץ.

 

   ד. עובדי הוראה אשר מטעמים שייקבעו ע"י ההנהלה לא יוכלו לצאת לשנת השתלמות כאמור    בסעיף 4 דלעיל, יוכלו לצאת להשתלמות גמישה כפי שתאושר ע"י ההנהלה ובלבד שהם בעלי תואר אקדמאי שני ומעלה או בעלי תואר אקדמאי ראשון והם בעלי 20 שנות ותק, או בעלי תואר מורה מוסמך בכיר והם בעלי 25 שנות ותק או מנהלי בתי ספר ומפקחים ובתנאי כי שיעור כל המשתלמים כאמור, לא יעלה על 1.5% מסך כל המשתלמים באותה שנה.

 

5 א.הואיל ושנת ההשתלמות הוכרה כשנת ותק בהוראה בניהול ובפיקוח (3) וכן הוכרה

      כשנת ותק לפנסיה ועל-מנת להבטיח זכות זאת, מתחייבת הקרן לשאת בהוצאות

      הכרוכות ברכישת זכויות הפנסיה בגין אותה שנה.

      חישוב ההפרשות לפנסיה, לעניין זה, ייעשה על בסיס המשכורת לפיה מחושב המענק ובהתייחס למשרתו הממוצעת.

 

   ב.הקרן תרכוש זכויות גִמלאות גם לעובדי הוראה שיצאו לשנת השתלמות לפני שנת 1973,

      אם שנת ההשתלמות חסרה להם להשלמת זכויות לגִמלאות בשיעור של % 70 וכל זאת אם

      עובד ההוראה יצא לגִמלאות לאחר 1.4.78.

 

   ג.משתלם יקבל בשנת ההשתלמות קצובת הבראה בהתאם לשנות ויתקו, לפי הדירוג הנ"ל   ובהתייחס להיקף משרתו הממוצעת.

 

   ד.הקרן תחזיר לעובדי ההוראה את תשלומיהם למוסד לביטוח לאומי לשם שמירת

      זכויותיהם, בשנת ההשתלמות, על-פי קבלות מהמוסד לביטוח לאומי ובלבד שהתשלומים

      לא עלו על אלה הנהוגים לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה או דמי ביטוח לאומי

      מינימליים למבוטח שאינו עובד, כפי שייקבע על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

6 א.עובדת הוראה היולדת תוך 10 חודשים לאחר שנת ההשתלמות ואינה זכאית לדמי לידה

      מהמוסד לביטוח לאומי, תקבל את דמי הלידה המגיעים לה מקרן ההשתלמות

      בגובה דמי  הלידה הנהוגים בביטוח הלאומי.

 

   ב.עובד הוראה שיקרא לשירות מילואים תוך 3 חודשים מתום חופשת השתלמותו, יהיה

      זכאי לתשלום מהקרן שגובהו ייקבע מעת לעת על-ידי הנהלת הקרן, ובלבד שלא קיבל

      משכורת או גמול או השתתפות או כל תמיכה כספית ממקור איזשהו.

 

   ג. אי אפשר לקבוע מראש ובאורח כללי כי כל תאונה המתרחשת במהלך השתלמות תוכר כתאונת עבודה, אך אי אפשר לקבוע מראש ובאופן כללי את ההיפך, וכל מקרה נבדק לפי נסיבותיו (4).

 

7 א. עובד הוראה שאושרה לו השתלמות רשאי לעבוד בתקופת ההשתלמות עד 1/3 משרה בשנת

      השתלמות מלאה, ו - 2/3 המשרה בחצי שנת השתלמות.

      עובד הוראה שיצא לשנת שבתון על חשבון קרן ההשתלמות ועבד בשנה זו במשׂרה

      חלקית, יהא זכאי לחסוך במסלול המקוצר ("מקור" או "מישור") והמעסיקים מתחייבים להעביר

      את חלקם לקרן בגין המשרה החלקית - % 7.5 משכרו של עובד ההוראה כנגד % 2.5

      שיופרשו ע"ח עובד ההוראה ממשרתו החלקית. זאת מבלי לפגוע בהסדרים הקיימים

      לגבי עובדי הוראה המועסקים בהיקף של 1/2 משרה ומעלה.

      ביצוע סעיף זה מותנה בקבלת האישורים המתאימים במידה שהם נדרשים מאגף מס

      הכנסה ואגף שוק ההון באוצר. (5)

 

   ב.חלה המשתלם ואינו יכול להמשיך בהשתלמות ועקב כך מופסק מענק ההשתלמות שלו,

     יהיה זכאי לחופשת מחלה במקום עבודתו הקבוע ויתרת זכויותיו יוקפאו. ראה גם

      בסעיף 1.25.3, סעיף קטן 7 - מחלה בשנת שבתון.

 

   ג. אם פרש עובד ההוראה מעבודתו וקיבל פיצויים, תשלים הקרן את הפיצויים שקיבל

      באופן יחסי, בעבור השנה שהיה בהשתלמות.

 

8 א. (1) עובד הוראה, לפני צאתו להשתלמות, יתחייב בכתב בפני משרד החינוך התרבות                            והספורט ובפני מעסיקו כי ימשיך בעבודתו במשך 3 שנים לפחות מתום חופשת

            ההשתלמות, ובמשך שנתיים לפחות אצל מעסיקו האחרון ערב צאתו להשתלמות.

            עובד הוראה המבקש לשחררו מההתחייבות לשוב לאותו מוסד, אך נשאר לעבוד

            לפחות 3 שנים במוסד חינוכי הנמצא בבעלות אחרת, בקשתו תידון במזכירות

            הקרן.

       (2) לא עמד עובד ההוראה בהתחייבותו הנ"ל, יהא חייב להחזיר לקרן את הכספים

            שקיבל בתקופת ההשתלמות בניכוי חסכונותיו הוא, בתוספת ריבית והפרשי

           הצמדה ובניכוי הוצאות כפי שייקבע על – ידי הנהלת הקרן מעת לעת ובכפוף לתקנות.

 

    ב. עובד ההוראה יהיה רשאי לערער בפני ועדה מיוחדת שתיקבע לשם כך על

        החובה להחזיר  התשלומים.

 

9 ההנהלה או המזכירות, רשאים לאשר, בהחלטה מנומקת, את יציאתו המוקדמת להשתלמות

   של עובד הוראה, וזאת רק במקרים יוצאי דופן, בתנאים שייקבעו על-ידי ההנהלה או המזכירות. הקדמת ההשתלמות לא תעלה על שנה אחת, ובתנאים שייקבעו על-ידי ההנהלה או המזכירות.

10 א. חבר רשאי להפסיק חברותו בקרן וחסכונותיו יוחזרו לו בתנאים הנהוגים בקרן,

         ובניכוי הוצאות, או כפי שייקבע על-ידי הנהלת הקרן מעת לעת, ובכפוף

         לתקנות האוצר.

 

    ב.חבר יוכל לקבל את חלקו בחיסכון בתוספת חלק המעביד, בניכוי הוצאות,

       או כפי שייקבע על-ידי הנהלת הקרן מעת לעת ובכפוף לתקנות האוצר, במקרים הבאים:

            (1) במקרה של פרישה לגִמלאות.

            (2) במקרה של פטירה (היורשים).

 

    ג. חבר יוכל לקבל את חלקו בחיסכון בתוספת % 89 של המעביד, בניכוי % 3 דמי ניהול,

        או כפי שייקבע על-ידי הנהלת הקרן מעת לעת ובכפוף לתקנות האוצר, במקרים הבאים:

       (1) אם השלים תקופת חיסכון ומלאו לו 55 שנים.

       (2) אם השלים תקופת חיסכון, מלאו לו 50 שנים או 15שנות ותק, ויצא בעבר

            פעם אחת לפחות לשנת השתלמות.

       (3) אם השלים תקופת חיסכון ופוטר מעבודתו.

 (4) אם השלים תקופת חסכון ופרש מעבודתו בהוראה עקב נכות שנגרמה לו עקב עבודתו    והמוכרת ע"י המוסד לביטוח לאומי כנכות מזכה בקצבת נכות.

 (5) אם השלים תקופת חסכון ועבר לעבוד בתפקיד מינהלי בשרות הציבורי בתחום החינוך או הקשור בחינוך, או עזב את ההוראה לשם מילוי תפקיד נבחר ציבור בשכר בשלטון המקומי או המרכזי.

 (6) השלים תקופת חסכון ולדעת ההנהלה ישנן נסיבות מיוחדות הנובעות ממצב רפואי קשה של החוסך או בני משפחתו מדרגה ראשונה או הנובע ממצב כלכלי חמור שנקבע על ידי מומחים שימונו על ידי הנהלה.

 

ד. הפסיק עובד הוראה את חברותו בקרן - לא יוחזרו למעסיק התשלומים ששילם לקרן,

    בהתאם לסעיף 2 לתכנית זו, אלא אם יוחלט אחרת.

 

11 א. עובד הוראה המבקש להקפיא את זכויותיו ולהפסיק זמנית להעביר לקרן ההשתלמות את תשלומיו מסיבות אישיות מיוחדות אשר יאושרו ע"י מזכירות הקרן, ובהתאם לא יועברו תשלומי המעביד, יוכל לעשות כן ובתנאי כי ימלא אחר כל ההוראות הבאות:

          (1) יבקש בכתב מהנהלת קרן ההשתלמות להקפיא את זכויותיו בקרן ההשתלמות לתקופה  

               מסויימת בצרוף הנמקות לבקשה זו.

          (2) הבקשה תידון רק באם בתקופת ההקפאה יעסוק המורה בהוראה או ימצא בחופשה ללא

               תשלום.

          (3) התקופה בה יוקפאו הזכויות לא תעלה על 3 שנים, אולם במקרה של חופשה ללא תשלום,    יוקפאו זכויות עובד ההוראה כל עוד המעסיק יאשר את החופשה ללא תשלום.

          (4) כאשר יחזור עובד ההוראה וימשיך לחסוך בקרן הוא ישלים את ההפרשים שנוצרו הן בחסכונותיו והן בהפרשות המעביד עקב שינוי ויתקו, תפקידו ודרגתו וזאת עפ"י הנחיות הנהלת הקרן.

 

    ב.  עובד הוראה אשר הפסיק להעביר תשלומיו לקרן לתקופה שאינה עולה על 4 חודשים, יהא רשאי לחזור ולרכוש את זכויותיו בקרן, בתנאי שישלם את חובו לחברה בצירוף הצמדה וריבית כפי שיקבע ע"י הנהלת הקרן.

 

    ג.  הפסיק עובד הוראה להעביר תשלומיו לקרן לתקופה העולה על 4 חודשים, יותרה על כך     בכתב.

  

    ד. לא הועברו תשלומיו של עובד ההוראה לחברה לתקופה העולה על 4 חודשים, יהיה להנהלת החברה שיקול הדעת המוחלט אם לשלול זכויותיו בחברה, או להימנע מכך, הכל בהתאם להחלטת הנהלת החברה.

 

12 א. החברה תנהל באמצעות מְנהל העסקים מערכת חשבונות כפי שיוחלט על-ידי ההנהלה

         מזמן לזמן והיא תשקיע את התקבולים בהשקעות בהתאם לתקנותיה ולהסדר התחוקתי,

         והוא הדין בכל הסכומים שייכנסו לחברה בתמורת רווחי השקעותיה כתוצאה ממכירתן

         או מפדיונן.

     ב. הלוואות לעובדי ההוראה תינתנה בהתאם להסדר התחוקתי וכפוף להחלטות הנהלת הקרן.

 

13 עובד הוראה לא יהא רשאי להעביר, להסב, למשכן, או לשעבד זכויותיו בחברה

     לאחרים, והחברה לא תכיר בחוקיות פעולה כזו פרט להלוואות כאמור בסעיף 12ב.

 

14 הנהלת החברה, באמצעות מְנהל העסקים תהיה רשאית לעשות כל פעולה שלפי התכנית

     חייבת ורשאית החברה לעשותה.

 

 

המסלול המקוצר (קרן "מקור" קרן "מישור")

 

1 למסלול המקוצר יהיה רשאי להצטרף עובד הוראה אשר ימלא אחר כל התנאים כדלהלן:

 

א.מקבל את שכרו עפ"י דירוג עובדי הוראה.

ב.המעסיק ישלם את חלק המעסיק כפי שייקבע מפעם לפעם.

ג.אינו חבר בקרן השתלמות אחרת.

ד. אינו רשאי להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל, וכן עובד המדורג בדירוג עובדי הוראה ואשר אינו מועסק בפועל בהוראה ובלבד שהמעסיק יתחייב לשלם את חלקו כאמור בסעיף 2 להלן.

 

2 ממשכורתו של עובד הוראה ינוכו % 2.5 והמעביד ישלם לקרן % 7.5 מהמשכורת.

 

3 בתום 3 שנות חיסכון יוכל עובד ההוראה לקבל את כל חסכונותיו, לרבות תשלומי

   המעסיק בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול ויחויב בהשתלמות קצרה כפי שתאושר על-ידי ועדת השתלמות שתמונה על-ידי ההנהלה כמקובל בקרנות אחרות.

 

4 אין עובד הוראה חייב לצאת לחופשה ללא שכר בגין ההשתלמות.

 

5 בתום 6 שנות חיסכון יוכל עובד ההוראה לקבל את כל חסכונותיו, לרבות תשלומי המעסיק, בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול כמקובל בקרנות ההשתלמות של עובדי המדינה ומבלי שיחויב לצאת להשתלמות.

 

6 אלא אם כן נאמר אחרת, יהיו כל יתר הנהלים, התנאים וההגדרות של מסלול זה, זהים לאלה שבתקנות הקרן, ובכפוף להסדר התחוקתי.

 

7 כספי החוסכים במסלול המקוצר ינוהלו כמשק כספי סגור ונפרד, ללא קשר כספי עם

   כספי החוסכים במסלול הרגיל.

 
אסמכתא :

1 זכרון דברים מיום 16.1.62 ותקנות הקרנות.

2 הסכם קיבוצי מיום 11.5.93.

3 חוזר מנכ"ל לב/ 7,  עמ' 15, סעיף 113; חוזר מנכ"ל מח / 8, עמ' 9, סעיף 321

   וחוזר מנכ"ל מט / 7, עמ' 25, סעיף 307.

4 חוות דעתו של עו"ד אפרים יפהר, סגן בכיר ליועצת המשפטית מיום 9.6.02.

5 הסכם קיבוצי מיום- 19.9.94.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/07/2021  

עדכוני rss