education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
3. מורה בבית הספר היסודי
 
‏3.3 הגדרת תפקידים
 

 

 

1. חבר המורים בבית-הספר ידאג לעיצוב דמותו ולקביעת דרכו החינוכית של המוסד על יסוד העקרונות שהונחו בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג - 1953:
"מטרת החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך היסודי במדינה על ערכי תרבות ישראל והישגי המדע, על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל, על אימון בעבודה חקלאית ובמלאכה, על הכשרה חלוצית ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות, שוויון, סובלנות, עזרה הדדית ואהבת הבריות".

2.
א. המורה, הנושא בעול ההוראה של תלמידיו, ישקוד על התקדמות תלמידיו בלימודים, באווירה יוצרת ומחנכת, תוך כדי חתירה מתמדת להקניית הידע והערכים שבתכנית הלימודים.
ב. המורה מופקד על הקניית המקצוע והרגלי עבודה ולמידה נכונים לתלמידיו.

3. המורה יעשה לשיפור עבודתו, להרחבת השכלתו, יעמיק בבעיות חינוך והוראה, ילמד להכיר את תכנית הלימודים וירחיב את שליטתו בחומר הלימודים.

4.

המורה יתכנן תכנון כולל את עבודתו למשך שנה שלמה, בהתחשב עם חלוקת שנת הלימודים לשלישים, וירשום את פרטי התכנון בראשית כל שליש.  לא הספיק המורה לעבור על כל החומר שתִכנן לשליש, יציין את הסיבה לכך בסוף השליש וירשום את ההספק.

5. המורה יכין עצמו לכל שיעור, ישתמש באמצעים דידקטיים הולמים שיכין בעצמו או שיועמדו לרשותו על-ידי הנהלת בית-הספר, יתאים ככל האפשר את שיטות העבודה לרמתם וליכולתם של התלמידים; יפנה תשומת לב מיוחדת לתלמידים מתקשים בלימודים ויעשה לקידומו של כל אחד מהם.

6. מורה בניסיון ינהל יומן עבודה מסודר, הכולל פירוט החומר הלימודי ודרך הגשתו ויתכנן את שיעורי  הבית שיינתנו לתלמידים בסוף השיעור. שיעורי הבית צריכים להינתן כהמשך טבעי לנלמד בכיתה, או כהכנה ללימודים שיבואו אחריהם. על המורה לכוון שיעורים אלה למטרת לימודים ברורה ומוגדרת. המורה יגיש את יומן העבודה שלו לעיון המפקח והמנהל, אם יתבקש לכך.

7. המורה יקיים עבודות בכתב ומבחנים, בהתאם לנוהל שנקבע בבית-הספר,יחזירם לתלמידים, כשהם מתוקנים תוך פרק זמך סביר, וידווח עליהם למנהל בית-הספר.

8.
א. המורה ימסור למחנך בכתב את ציוני התלמידים, במועדים ולפי הסדרים הקיימים בבית-הספר. כן יעביר המורה למנהל, לפי דרישתו, הערכות כלליות על הישגיו של כל תלמיד ותלמיד.
ב. המורה ינהל רשימות על הישגי התלמידים, אשר ישמשו יסוד למתן הציונים, ויעמידן לרשות המְנהל לפי דרישתו.

9. השתתפות בישיבות המועצה הפדגוגית חובה היא על כל המורים. אם אין המורה יכול להשתתף בישיבה בגלל סיבות מוצדקות, חייב הוא להודיע על כך למנהל מראש.
כן ישתתף המורה בכל ישיבה אחרת שזימן המנהל לצורך מיוחד, גם שלא בזמנים הקבועים מראש של ישיבת המועצה הפדגוגית, לרבות ישיבות הנערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים ולסיכומה. המנהל יתחשב באפשרות השתתפותו של מורה שעובד במשרה חלקית.

10. מורה ששעות הוראתו בבית-הספר הן פחות מחצי  המשרה, חייב להשתתף רק בישיבות, שבהן נדונות שאלות הקשורות בעבודתו בבית-הספר.

11. החלטות המועצה הפדגוגית בעניינים שבתחום סמכותה, מחייבות את כל מורי המוסד.

12. נתגלו חילוקי דעות בין המנהל לבין הרוב של המועצה הפדגוגית -  מובאים חילוקי הדעות לדיון חוזר של המועצה הפדגוגית בהשתתפות המפקח על המוסד.

13. מורי כיתות מקבילות, או סמוכות זו לזו בדירוגן, מצטרפים ל"מועצות פדגוגיות קטנות". המועצות הפדגוגיות הקטנות דנות על דרכי החינוך וההוראה בכיתות אלו, שומעות סקירות ודיווחים מפי מחנכי הכיתות והמורים המקצועיים, דנות על פעולות משותפות לתלמידי הכיתות, כגון:  טיולים, מסיבות, חגיגות וכיו"ב.
המועצות הקטנות מתכנסות לישיבות לפי הצורך והשתתפות המורים המלמדים בכיתות אלו -חובה היא עליהם.

14. חובה על המורה להשתתף בתורנויות שקבע המְנהל לשם פיקוח על התלמידים:  בתחומי בית-הספר, לפני תחילת הלימודים, בהפסקות ואחרי הלימודים.  מספר ימי התורנויות ייקבע בנפרד.

15. על המורה להימצא בבית-הספר לפחות 5 דקות לפני תחילת הלימודים, או לפני שיעורו הראשון בבית-הספר.

16.
א. מורה העובד בבית-הספר למעלה מחצי משרה, לפחות, חייב להשתתף, במסגרת עבודתו, בפעולות שבית-הספר מארגן לתלמידיו (טיולים, ביקורים בתיאטרונים, בתערוכות וכדומה).
ב. כל מורה חייב לקבל על עצמו תפקיד של מחנך כיתה, אם יתבקש לכך. פטור מחובה זו מורה המלמד בבית-הספר פחות מעשרה שיעורים בשבוע, פרט למורה המלמד בכיתה שהוא צריך לחנך לפחות 6 עד 8 שיעורים. מורה במשרה שלמה המלמד בשני בתי-ספר ויותר - מטילים עליו תפקיד מחנך רק בבית הספר שהוא מלמד בו את רוב שעותיו.(2)

17.
א. כל מורה, לרבות המורה המקצועי, חייב להשתתף, לפחות אחת בשליש, בקבלת הורים, ולדווח להם על הישגי התלמידים במקצועות שהוא מלמד.
ב. לא ייענה המורה לפניות הורים או אנשים מבחוץ בשעת השיעורים, וכן לא ייענה לפניות בשעות אחרות, אלא אם כן נקבעו על-ידו מראש.

18. המורה ייענה לפניית המנהל למלא מקומם של מורים חסרים, למען מנוע ביטול תורה וכדי להבטיח מהלך לימודים תקין בבית-הספר, פרט למקרים שיש בהם סיבה מספקת לסירוב.מורה שהתפנה מעבודתו ביום מסוים לרגל יציאת תלמידים לטיול וכיו"ב, יימצא באותן השעות בבית-הספר, יעמוד לרשות המנהל וימלא, לפי הצורך, מקומם של מורים חסרים, ללא תשלום.

19. לא ימסור מורה פרטים כלשהם על דיוני המועצה הפדגוגית של בית-הספר לאדם שאינו חבר המועצה הפדגוגית, אלא על דעת המנהל.

20.
א. לא ימסור המורה פרטים כלשהם על תלמידיו, אלא למְנהל, למחנך הכיתה, להורים או לאפוטרופסים.
ב. לא ייתן המורה כל אישור או מסמך שניתן לראותם כניתנים מטעם בית-הספר, אלא על דעת המְנהל.

21. לא יזמין המורה אורחים ומבקרים לבית-הספר או לכיתתו, אלא באישור המְנהל.

22. מורה שנבצר ממנו למלא את תפקידו לרגל מחלה או מסיבה מוצדקת אחרת כלשהי והוא נאלץ להיעדר מעבודתו בבית-הספר, ידאג להודיע על כך למנהל בית-הספר בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר בשעות הבוקר של היום הראשון להיעדרו, לפני תחילת הלימודים.

23. במקרה של הפרת משמעת חמורה בשיעורו, המחייבת הוצאת תלמיד מהכיתה, יפנה המורה את התלמיד אל מחנך הכיתה או אל הנהלת בית-הספר.

24.
א. אין לשלוח תלמיד לביתו בשעת השיעורים. מתגלה הצורך לשלוח תלמיד הביתה - תידרש לכך הסכמתו של המנהל, ויש להודיע על כך להורים.
ב. אין לשלוח תלמיד לביתו בגלל אי הכנת שיעורים, בגלל איחור או לשם הבאת תרומה.

25. לא יוריד המורה ציון במקצועות הלימוד כאמצעי עונש לגבי התלמיד.

26. כל התפקידים והמשימות בהוראה ובחינוך בכיתה ומחוצה לה - ימלא המורה במסגרת ההנחיות וההוראות של משרד החינוך התרבות והספורט ובהתאם להוראות מנהל בית-הספר והחלטות המועצה הפדגוגית.

27. במסגרת זמנו הפנוי (בתוך שנת הלימודים, בחופשות ובפגרות שנתיות) על המורה להשתלם במסגרת ההשתלמויות הנערכות על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט, המוסדות להשכלה גבוהה, הסתדרות המורים, רשויות החינוך המקומיות ובעלויות אחרות.

28. על המורה להימנע מקבלת מתנות, שיש בהן משום טובת הנאה, מתלמידים או מההורים, בצורה מקובצת או פרטית, פרט למתנות הבאות להביע בצורה סמלית הערכה או תודה למורה (כגון תשורה מעבודת התלמידים, פרחים, תרומת עצים לקק"ל).

29.
א. המורה אינו רשאי לתת שיעורים פרטיים בשכר לתלמידים הלומדים בבית-הספר בו הוא מלמד.
ב. ביישוב שבו קיים בית-ספר אחד בלבד, רשאי המורה לתת שיעורים פרטיים בשכר לתלמידים הלומדים באותו בית-ספר באישור המפקח.
ג. מורה רשאי להורות בשכר קבוצות מאורגנות מטעם בית-הספר באישור המפקח.

30.
א. מטעמי חינוך ובריאות, אין לעשן בתחומי המוסד החינוכי לעיני החניכים בשעת מילוי התפקיד.
ב. מצ"ב הרחבת צו למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון למוסדות חינוך

31.
א. מורה לא יפרסם בעיתונות אינפורמציה על עניינים שהם מתחום עבודתו, או תפקידו, או במוסד שבו הוא עובד, אלא אם קיבל רשות לכך מאת המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או מאת מי שהוסמך על-ידיו לכך. איסור זה חל על המורה, בין אם הוא  מפרסם באמצעות אדם אחר, בין בשמו ובין בעילום שם.
ב. איסור זה אינו חל על כתיבת מאמרים, פרסום ספרים הקשורים בעבודתו החינוכית של המורה, בתנאי שתישמר בהם הסודיות, כגון: הימנעות מהזכרת שמותיהם של חניכים, הורי תלמידים, או פרטים אישיים אחרים שיש בהם כדי להביא לזיהוי הנוגעים בדבר.
ג. סבור מורה שמן הראוי להביא לידיעת הציבור ידיעות על מאורעות חשובים בחיי המוסד, יעבירן באמצעות מנהל המחוז ללשכת הדובר במשרד הראשי, שידאג לפרסומן לפי הצורך.

 

חזור

 
אסמכתא :

‏  1"נושאי התפקידים בבית-הספר היסודי - סמכויותיהם וחובותיהם" - פורסם

‏     בפברואר 1975 על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט וחוזר מנכ"ל מיוחד

‏      ו' (התשנ"ה)‏, עמ' 8.

‏  2  חוזר מנכ"ל מיוחד ו' (התשנ"ה)‏ עמ' 11 סיעף 1 ו 2.‏

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/07/2016  

עדכוני rss