education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
6 מורה בבית ספר על-יסודי
 
‏6.6 גמולים
 
6.6.4 גמולים לבחינות בגרות ולבחינות גמר  (1)
 

סעיף זה עודכן ב 4.7.03 

 

בחינות בגרות או בחינות גמר, פירושן, בפרק זה - בחינות הנערכות על יסוד שאלונים

מיוחדים וממוספרים, המתקיימות במועד מיוחד והנערכות מטעם מחלקת הבחינות של משרד

החינוך התרבות הספורט או מוכרות על-ידה. (1)

 

הערה: שאלונים ייחודיים שאושרו מראש על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט מזְכים

בתשלום אך ורק בעבור בדיקת המחברות. (2)

 

1 גמול הכנה

  א.כללי

    (1) כל מורה המכין תלמידים לקראת בחינות כאמור, זכאי לגמול המתבטא במספר

         שעות שבועיות הנוספות על שיעור משרתו בפועל, ובתוספת % 2 מהשכר

         המשולב למשרה מלאה של עובד הוראה, לפי דרגתו וויתקו, ללא כל קשר

         לחלקיות העסקתו הכול בהתאם לנסיבות כמפורט להלן. (3)..

         הבהרה: בסעיף 1. בכל מקום בו כתוב "גמול", הכוונה גם לגמול בשעות

         וגם לגמול באחוזים.

 

    (2) שעות ההכנה לבחינות בגרות, שהן במסגרת משרתו של המורה (עד משרה מלאה,

         בהתאם לעניין, הן חלק ממשרתו והן מְזַכּות אותו בכל הזכויות

         הסוציאליות.

         שעות ההכנה שהן מעל למשרתו המלאה של המורה, אין לראות אותן כחלק

         ממשרתו ואין הן מקנות למורה כל זכויות סוציאליות. (1)

         הערה: דין שעות בגרות מעל למשרה מלאה כדין שעות עודפות ויש להפריש

         בגינן לקרן "דפנה".

 

    (3) המורה בכיתות המתאימות, זכאי לגמול, גם אם נבחנים בחינת בגרות או

         בחינת גמר רשמית בכיתות י' וי"א.

 

  ב.הגמול למקצועות הנלמדים לפי יחידות לימוד  (4)

    (1) לגבי מקצועות כאמור, הבסיס לחישוב ולתשלום גמול הכנה יהיה יחידת

         הלימוד. הנחת היסוד בשיטה שלהלן היא, שיחידת הלימוד ניתנת על-ידי

         מורה אחד.

        הבהרה: מורים המחלקים ביניהם הוראת מקצוע הנלמד לפי יחידות לימוד,

         יחלקו ביניהם את הגמול, יחסית למספר יחידות הלימוד שכל אחד מהם מלמד

         בכיתה.

 

    (2)  שיעורי הגמול:

        (א)  גמול הכנה לבחינת בגרות יהא בהתאם ליחידות לימוד שאותן מכין

             המורה ולפי הטבלה המצ"ב:

 

              מספר יחידות בחינה          גמול בשעות ותוספת אחוזית

                     1                                  1   ש"ש + % 2

                      2                                 1.5 ש"ש + % 2

                      3                                  2   ש"ש + % 2

                     4                                  3   ש"ש + % 2

                      5 ויותר                         3.5 ש"ש + % 2

 

               2 האחוזים האמורים לעיל נגזרים מהשכר המשולב למשרה מלאה של

               עובד הוראה, לפי דרגתו וויתקו, ללא כל קשר לחלקיות העסקתו. (3)

           (ב)  הכין מורה כיתה לבחינת בגרות המזכה בגמול או לבחינות בגרות

             המזכות בגמול, בהיקף של 6 ש"ש לפחות, לא יפחת הגמול מ - 2 ש"ש +

              % 2..אין קביעות בהיקף הכנה של 6 ש"ש.(4)

        (ג)  בכיתה המחולקת לקבוצות - בהוראת מקצוע או בהוראת מקצועות -

             יחושב הגמול למורה המכין קבוצה כדלקמן:

              - בקבוצה המונה 5-1 תלמידים: הגמול יהיה בשיעור של % 25 מהגמול

              המפורט בסעיף ב דלעיל;

             בקבוצה המונה 9-6 תלמידים או יותר: הגמול יהיה בשיעור של

              % 50 מהגמול המפורט בסעיף ב דלעיל.(4)

              בקבוצה המונה 10 תלמידים או יותר: הגמול יהיה בשיעור של % 100

             המפורט בסעיף ב דלעיל.

        (ד)  תלמידים שהוכנו לבחינות הבגרות במספר שונה של יחידות לימוד -

              יקבל המורה, הזכאי לגמול, את הגמול בהתאם למספר הגדול ביותר

             של  יחידות לימוד.

              גמול זה לא יעלה על 3 ש"ש + % 2.(4)

 

    (3)  הוראות מיוחדות:

        (א) במקצוע העברית יתקיים הנוהל הזה:

            1. ידיעת הלשון תהיה מקצוע בפני עצמו.

             2. חיבור (הבעה עברית) יהיה מקצוע בפני עצמו.

             3. ספרות עברית תהיה מקצוע בפני עצמו.

            תחולת הפעלת סעיף קטן זה מ - 1.9.87. (5)

        (ב) במקצוע הביולוגיה, למרות האמור לעיל בסעיפים 2א ו - 2ב - לצורך

             הענקת שעות שבועיות למורה המכין את תלמידיו לקראת הבחינה בע"פ.

            בביולוגיה ("ביוטופ") יתקיים הנוהל הזה:

             הגמול שיקבלו המורים יהיה תלוי במספר התלמידים בקבוצות לפי

             המפתח שלהלן:

 

             מספר התלמידים              גמול הכנה בש"ש

                      1-5                              0.33  ש"ש

                     9-6                              0.75  ש"ש

                     10 ומעלה                       1.50 ש"ש

 

           תחולת הפעלת סעיף קטן זה מ - 1.9.87  (5)

            הערה: המורה יקבל גמול זה ללא קשר עם גמול ההכנה הניתן להכנת הבחינה בכתב. 

 

       (ג) במקצוע הגאוגרפיה, לצורך הענקת שעות שבועיות למורה המכין את

             תלמידיו לקראת הבחינה בעל-פה בגאוגרפיה ("גאוטופ") יתקיים

            הנוהל הזה:

             הגמול שיקבלו המורים יהיה תלוי במספר התלמידים בקבוצות, לפי

             המפתח שלהלן:

 

             מספר התלמידים              גמול הכנה בש"ש

                    1-5                              0.25 ש"ש

                   6-9                              0.50  ש"ש

                   10 ומעלה                           1 ש"ש

 

           תחולת הפעלת סעיף קטן זה מ - 1.9.88. (6)

            הערה: המורה יקבל גמול זה ללא קשר עם גמול ההכנה הניתן להכנת

            הבחינה בכתב.

 

      (ד) מורה המכין תלמידים לאקוטופ במדעי הסביבה או לפרויקט אישי במדעי החיים והחקלאות

           זכאי לאותו גמול שזכאי לו מורה לביולוגיה המכין לביוטופ.

           הגמול תלוי במספר התלמידים בקבוצה לפי המפתח הבא:

 

             מספר התלמידים              גמול הכנה בש"ש

                    1-5                              0.33 ש"ש

                   6-9                             0.75  ש"ש

                   10 ויותר                        1.50 ש"ש

 

         תחולה:11.10.200 (7)

 

   (ה) מורה המכין תלמידים לגיאוטופ בחינה בעל פה בלימודי ארץ ישראל זכאי לאותו גמול שזכאי

        לו מורה לגיאוגרפיה המכין לגיאוטופ,

        לפי ההוראות שפורסמו בחוזר מח.6סעיף 280. הגמול יהיהתלוי במספר התלמידים בקבוצה,

        לפי המפתח הבא:

 

             מספר התלמידים              גמול הכנה בש"ש

                    1-5                              0.25 ש"ש

                   6-9                              0.50  ש"ש

                   10 ויותר                      1 ש"ש

 

           תחולה 1.5.2003 (8)

 

 

     ג.הגמול בעבור מקצועות שאינם נלמדים לפי יחידות לימוד  (1)

 

    (1) שיעור גמול ההכנה לבחינות גמר רשמיות בבתי-ספר מקצועיים שבשאלוניהן

         לא מצוין מספר יחידות הלימוד, יהיה לפי אמות המידה שלפיהן נהגו לפני

          ביצוע הרפורמה בנושא בחינות בגרות.((ראה להלן סעיף (2)(א),(ב),ו(ג).

 

     2. (א) כל מורה המלמד מקצוע ממקצועות בחינות גמר כאמור, הנלמד מ - 1

              עד 5 ש"ש, יקבל תשלום נוסף בשיעור של שעה שבועית אחת, בהתאם

              לדרגתו ולוויתקו בהוראה, בתוספת של % 2(3)  מהשכר המשולב למשרה

              מלאה של עובד ההוראה, לפי דרגתו וויתקו, ללא כל קשר לחלקיות

              העסקתו. כל מורה המלמד מקצוע ממקצועות בחינות גמר כאמור, הנלמד

              6 ש"ש  ומעלה, יקבל תשלום נוסף בשיעור של שתי שעות שבועיות

              בהתאם  לדרגתו ולוותקו בהוראה, בתוספת של 2%(3) מהשכר המשולב

              למשרה  מלאה של עובד הוראה, לפי דרגתו וותקו, ללא כל קשר

              לחלקיות העסקתו.

        (ב) בכיתה המחולקת לקבוצות שמתכוננות בנפרד במקצועות שונים לקראת

             בחינות הגמר - יינתן התשלום המלא למורה המכין קבוצות המונות

             10 תלמידים לכל הפחות. בקבוצה המונה 9 תלמידים או פחות מזה -

             יקבל המורה % 25 של התשלום.

        (ג) מורים המחלקים ביניהם את הוראת המקצוע המזכה ב"גמול הכנה",

             יחלקו ביניהם את הגמול, יחסית למספר השעות השבועיות שכל אחד

             מהם מלמד בכיתה.

 

    (3) שיעור גמול ההכנה לעובד הוראה המכין את תלמידיו לבחינות גמר ממשלתיות

         בכיתות י"ג-י"ד - כיתות להנדסאים ולטכנאים - ושאלון הבחינה מונפק

         על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט ו/או משרד העבודה - יהיה לפי אותן

         אמות המידה המוזכרות בסעיף 2, לעיל. (9)

 

2 שכר בעבור חיבור והגהה של שאלון  (10)

   א.הבסיס לחישוב השכר בעבור חיבור והגהה של שאלון הוא בערך של שעת בחינה.

      החישוב יהיה כדלקמן:

 

                          (שכר משולב של מורה מ"א בשיא הוותק)

     ערך שעה  =    ----------------------------------

                                             96

 

      - שכרו של חבר ועדה לחיבור ולהגהה של שאלון יהיה כדלקמן:

        ערך שעה x 25 x משך הבחינה בשעות.

     - שכרו של יו"ר הוועדה לחיבור ולהגהה של שאלון יהיה:

        ערך שעה x 5 x משך הבחינה בשעות.

    ב.הערות:

    (1)  חישוב שכרו של חבר ועדה בעל תואר ד"ר יהיה כחישוב שכרו של יו"ר ועדה.

    (2)  סך התשלומים לחברי הוועדה לא יעלה על-פי שניים מן התשלום ליו"ר

          הוועדה, פרט למקרה שבו חבר הוועדה הוא בעל תואר ד"ר.

   (3)  המרכיב "משך הבחינה" לא יעלה על 8 שעות.

    (4) התאריך הקובע לתעריפי חיבור שאלוני בחינות הוא התאריך האחרון שמחבר

         השאלון התבקש להגישו למשרד.

 

3 שכר בעבור השגחה

  שכר בעבור השגחה ישולם על-סמך התעריפים לשעה כפי שהם מפורסמים על-ידי המחלקה לבחינות

   במשרד החינוך התרבות והספורט.

 

4 שכר להערכה  (10)

 

   סעיף זה מתייחס גם לבודקי בחינות בכתב וגם לבוחנים בבחינות בעל-פה. הבסיס לחישוב

   שכרו של מעריך הוא ערך שעת הערכה. החישוב יהיה כדלקמן:

 

                   (1.65 x שכר משולב של מורה מ"א בשיא הוותק)

   ערך שעה  =    -----------------------------------------

                                       96

 

  התעריף למחברת (או לנבחן בעל-פה) יהיה כדלקמן:

 

            ערך שעת הערכה

                -------------

            מכסת מחברות (או נבחנים בעל-פה)

 

הערות:

א.שכר מינימום לבחינות בעל-פה יהיה שווה לתעריף בחינה של 5 נבחנים.

ב.לבוחנים בעל-פה מחוץ לעיר מגוריהם ישולם שכר ביטול זמן. התעריף של שעת ביטול

  זמן יהיה בגובה של % 25 מערך שעת הערכה.

ג.מכסת המחברות (או הנבחנים בעל-פה) תיקבע על-ידי המפקח המרַכֵּז על המקצוע המחלקה

  לבחינות של משרד החינוך התרבות והספורט. (11)

 

5 שכר לבוחנים בבחינות מעקב בנתיב הטכנולוגי

   השכר לבחינות הנ"ל יהיה על בסיס ערך שעה מוקדשת לקבוצות נבחנים. החישוב יהיה כדלקמן:

 

                       (1.65 x שכר משולב של מורה מ"א בשיא הוותק )

   ערך שעה  =    -----------------------------------------

                                                    96

 

  הערות:

   א.מספר השעות המקסימלי לתשלום בגין בחינות מעקב לקבוצת נבחנים אחת הוא 16 שעות.

   ב.לבוחנים מחוץ לעיר מגוריהם ישולם שכר ביטול זמן. התעריף של שעת ביטול

     זמן הוא בגובה % 25 מערך שעת הערכה.

   ג.שכר בחינות המעקב יהיה לפי התעריף שיהיה קיים ביום המעקב האחרון.

 

6 תשלום לחברי ועדת אתיקה  (10)

    ערך שעת עבודה של חבר ועדת אתיקה (עובד הוראה שנבחר לדון בפסילת בחינת בגרות)

   יהיה פי אחד וחצי מערך שעת הערכה במרכז בדיקה (ראה סעיף 4).

 

   הערה כללית:

    עדכון התעריפים ייעשה בהתאם להסכמים בגין עדכון השכר המשולב (הן הסכמי המסגרת והן

    הסכמים קיבוציים של המורים).

 
אסמכתא :

  1  חוזר מנכ"ל לב / 8, עמ' 21, סעיף 141.

  2   מכתב הבהרה של מנהל המחלקה לתנאי שירות מ - 9.2.84.

  3   הסכם קיבוצי מ - 15.5.89; חוזר מנכ"ל שן / 3, עמ' 33, סעיף 6.11.

  4   חוזר מנכ"ל לז / 10, עמ' 8, סעיף 340.

  5   חוזר מנכ"ל מז / 9, עמ' 28, סעיף 359.

  6   חוזר מנכ"ל מח / 6, עמ' 29, סעיף 280.

   7   סיכום הועדה לשכר לימוד מ 11.10.00. חוזר מנכ"ל סד.2(א), עמ' 25, סעיף 8.5-28.

   8   חוזר מנכ"ל סג / 9 (א), עמ' 33, סעיף 26 - 8.5.

  9   חוזר מנכ"ל נא / 6, עמ' 33, סעיף 302

  10 הסכם בין משרד החינוך התרבות והספורט לבין ארגוני המורים מ - 1.2.84.

  11  פרוטוקול ישיבה מ - 30.10.85.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss