education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
6 מורה בבית ספר על-יסודי
 
6.17 מדריכי של"ח
 
6.17.7 תוספות וקצובות
 

קצובת ביגוד (1)

1 מדריך של"ח זכאי לקבל ביגוד - אם הוא מועסק במשרה מלאה - בהתאם למפורט להלן,

   בכסף או בשווה כסף, לפי החלטתו של חשב המשרד:

    א. שתי חליפות (חולצה + מכנסיים) מבד דקרון-דיאולן - פעם בשנה. החליפות יהיו

        משני גוונים הקרובים לצבע החאקי, שייקבעו בין הפיקוח על פעולות השל"ח ובין

        הוועד הארצי של מורי של"ח.

    ב. מעיל רוח מטיב משופר העשוי מבד אטום בפני גשם, ובעל בִּטנה אטומה בפני גשם,

        מן הגוונים האמורים בפִּסקה (1) דלעיל; המעילים יסופקו אחת ל - 3 שנים.

    ג. "נעלי צנחנים" - מן האיכות המסופקת בצה"ל - פעם בשנה.

 

2 מדריך של"ח זכאי לקבל ביגוד, בכסף או בשווה כסף, לפי החלטתו של חשב המשרד, אם

   הוא מועסק במשרה חלקית - יחסית לחלקיות משרתו.

 

 

אש"ל (2)

1 מדריך של"ח היוצא במסגרת תפקידו למקום המרוחק שעת נסיעה או יותר מבית-הספר שבו

   הוא מועסק, זכאי לקבל אש"ל לפי התקשי"ר.

 

תוספת בעבור פעילות מיוחדת

סעיף זה עודכן ביום 6.8.03

1. החל מיום 1.9.77 (3):

 

1.1     מדריך של"ח זכאי לקבל בעבור פעילות מיוחדת שיש

          לצִדה לינת לילה בחוץ, שכר ליממה לפי אחת הנוסחאות הבאות:

           א.עובד מבחוץ (ממלא מקום עד 51 יום) - שכרו החודשי של מדריך

              של"ח בכיר בשנת ויתקו השלישית  (ברוטו), מחולק ב - 120,כפול:

   מספר שעות עבודתו  בפועל (אך לא יותר מ - 10 שעות),

   בתוספת: % 24 בגין זכויות סוציאליות.

 

ב. מדריך של"ח מן השורה יקבל בעבור השעות הנוספות,דהיינו: 14 שעות

               בניכוי מספר השעות שבהן חייב מדריך השל"ח באותו יום לפי הרשום במצבת בית-

               הספר - השכר החדשי לפי דרגתו ולפי ויתקו של מדריך השל"ח, מחולק ב - 120,

               כפול: מספר השעות הנוספות כאמור לעיל, בתוספת: % 24 בגין זכויות סוציאליות.

 

1.2       מדריך של"ח זכאי לקבל בעבור פעילויות מיוחדות שאין לצִדן לינת לילה בחוץ,

            לרבות ליווי תלמידים לבסיסים - תשלום בעבור השעות  שבהן עבד בפועל, אך לא

            יותר מ - 10 שעות ביום, בניכוי מספר השעות שבהן חייב מדריך השל"ח באותו יום

            לפי הרשום במצב בית הספר.

            יום שדה  אינו נחשב לפעילות מיוחדת לעניין סעיף זה.

 

1.3      מדריך של"ח זכאי לקבל בעבור גיחה שהיא פעילות מרוכזת של שני ימים ולילה

            ולא פחות מ - 24 שעות, תשלום של 20 שעות, בהפחתת שעות המשרה.

 

1.4      מדריך של"ח זכאי לקבל בעבור פעולות ההכנה המפורטות בפרק 6.17.3 בסעיפים

            א(4) ו- ב(4) לפי העניין, גמול השווה לשעת עבודה אחת.

 

1.5      מדריך של"ח זכאי לקבל תשלום בעד 12 שעות עבודה בשבת במסגרת השירות הלאומי

            בתוספת בעבור עבודה ביום המנוחה השבועי, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה,

            תשי"א - 1951.

 

1.6.     מדריך של"ח המועסק על-ידי הפיקוח על פעולות השל"ח בתפקידי הדרכה בסמינר

            מדריכים או בהשתלמויות, זכאי לקבל תשלום נוסף לפי 10 שעות ליום.

 

2 החל מיום 1.9.98 (4) :

 

2.1      מוסכם כי בנוסף לזכאותם של מורי של"ח כמפורט בסעיף 1 לעיל, מורה של"ח יהיה

            זכאי לגמול השקלי בגין לינת לילה, בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 6.10 להסכם

            1989. החל מיום 1.9.98.גמול זה היום בגובה 56.84 ש"ח.

 

2.2 מובהר בזה כי תשלום סכום זה לא חל על מורה של"ח עד ליום 1.9.98.

 

2.3      גמול לינת לילה כמפורט בסעיף 2.1 בגין התקופה שמיום 1.9.98 ועד מועד

            תשלומו בפועל, ישולם למורי של"ח, לפי דיווח על ביצוע לינת לילה כמפורט

            בסעיף 7 לחוזר משרד החינוך מיום 13.8.81 (להלן - הדיווח) במשכורת חודש

            ינואר 2003 ולא יאוחר ממשכורת חודש פברואר 2003..

            לאחר מכן ישולם גמול לינת לילה מדי חודש בחודשו, בהתאם לאמור בסעיף

            2.1 ועל פי הדיווח.

 

 
אסמכתא :

‏  1 חוזר מנכ"ל מיוחד, ד' תשל"ח, עמ' 8, סעיפים 4יד ו - 4טו.‏

  2 חוזר מנכ"ל מיוחד, ד' תשל"ח, עמ' 9, סעיף 4כב.

  3 חוזר מנכ"ל מיוחד, ד' תשל"ח, עמ' 7 ו - 8, סעיפים 4ג - 4ז, 4יב

‏  4 הסכם קיבוצי מ - 1.1.03

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss