education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
7 עובדי הוראה בתפקיד ניהול
 
‏7.6 מנהל
 
7.6.1 יחידת עבודה (1)
 

1 בסיס משרתו של מנהל בית-הספר (כולל שעות ניהול והוראה) נקבע לפי הרובד החינוכי שבו  

   הוא מועסק:

        

         רובד חינוכי                           בסיס משרה (ללא שעות גיל)

         א'-ו'                                         30 ש"ש

         ז'-י"ב                                       24 ש"ש

         כיתות י"ג-י"ד                            בהתאם לדרגתו האקדמית: 17, 18, 19, 20, 21 ש"ש

         בית-מדרש לעובדי הוראה           16, 18 ש"ש

         חינוך מבוגרים                           28 ש"ש.

 

2 מנהל בית-ספר חייב לעבוד 6 ש"ש בהוראה; מנהל בית-מדרש לעובדי הוראה - 2 ש"ש.

 

3 מנהל בית-ספר הרוצה לעבוד שעות נוספות מעל לבסיס משרתו, חייב להגיש בקשה לעבודה

   בשעות נוספות ולקבל על כך אישור מהלשכה המחוזית.

 

4 המנהלים יעבדו חמישה ימים בשבוע. ביום שמנהל ייעדר מבית הספר, ימלא את מקומו

   סגנו או מחנך האחראי אחר (כאשר אין סגן)המחנך האחראי יהיה מחנך המקבל גמול

   תפקיד אחר אשר ישלב ביום שישי את 2 התפקידים ללא תשלום נוסף.

   המנהל יודיע את שם האחראי למפקח, לרשות המקומית, למורים ולהורים. תחולה ס.ק.זה:

   1.9.90 (2)

        

5 לשעות נוספות בניהול - ראה נא סעיף 1.24 לתקנון. ס.ק. ח'.

 

6 תחולת הוראה זו מה - 1.9.82.

 

7 למנהלים שהיו בני 50 ויותר בזמן הרפורמה -ראה גם בסעיף 7.3.1.

 

 
אסמכתא :

‏   1 חוזר מנכ"ל מג / 1, עמ' 21, סעיף 10

  2  חוזר מנכ"ל מיוחד התשנ"א, שכפול .5. 392

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/07/2021  

עדכוני rss