education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.10 לווי תלמידים
 
1.10.0 כללי‏
 

1    ליווי תלמידים בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית (1)

 

           א.  פעילות חוץ בית ספרית, בסעיף זה, הינה פעילות המתבצעת על ידי עובדי

                הוראה עם תלמידים מחוץ למוסד החינוכי (לרבות גן ילדים) ואשר הינה אחת

                (בלבד) מאלה:

 

                1. פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת לאחר שעות ההוראה, בין

                    השעות 15:00-14:00.

                2. פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 18:00-15:00.

                3. פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 21:00-18:00.

                4. פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 24:00-21:00.

                5. פעילות מנותקת - פעילות המתקיימת בין השעות 24:00-16:00.

                6. פעילות עם לינה - פעילות הנמשכת משעות הבוקר, הכוללת לינה, והמסתיימת

                    ביום למחרת.

 

         

  ב.  התגמול אשר ישולם לעו"ה יחושב לפי יחידות  פעילות.

      יחידת פעילות תהיה שווה לערך של % 0.7 משכרו החודשי המשולב, תוספת 3%
      (הסכם שכר 2001), תוספת 2008 ותוספת 2011 בהתאם להיקף משרתו ועד למשרה
      אחת.(2)

 

           ג.   מספר היחידות אשר ינתנו עבור כל סוג פעילות יהיה בהתאם לשעת סיום

                 הפעילות, כמפורט להלן:

 

                 טור א'                                                                 טור ב'

                שעת סיום הפעילות/                                           סה"כ יחידות לפעילות

                אופי הפעילות

 

                       א)  פעילות המסתיימת:

                               1.  בין 14:00 לבין 15:00                              0.5

                               2.  בין 15:00 לבין 18:00                              2

                               3.  בין 18:00 לבין 21:00                              3.5

                               4.  בין 21:00 לבין 24:00                              5

 

                       ב)  פעילות מנותקת -

                            בין 16:00 לבין 24:00                                     3

 

                       ג)  פעילות עם לינה                                              7

 

           ד.  למען הסר ספק, יובהר כי עבור כל יציאה מחוץ למוסד החינוכי יינתן אך

                ורק מספר היחידות המצויינות מול שעת הסיום של אותה פעילות.

                מספרי היחידות המצויינים בטור ב' לא יינתנו במצטבר עבור פעילות אחת (פרט

                למקרה בו הפעילות כוללת יותר מלינה אחת. במקרה כזה מספר היחידות יחושב

                בהתאם למספר הלינות). עבור יום הטיול האחרון שאינו כולל לינה עובד הוראה

                יקבל גמול בהתאם לשעה בה הסתיים הטיול כמפורט לעיל. (3).

 

           ה.  התגמול ישולם לעובד ההוראה במשכורת המשולמת עבור החודש שלאחר החודש בו

                השתתף עובד ההוראה בפעילות החוץ בית ספרית.

 

           ו.   התגמול לא יחשב כשכר לעניין ערך שעה, פנסיה, הפרשות לקרן השתלמות, קופת

                גמול ופיצויי פיטורין.

 

           ז.   החל מתחילת ההפעלה של ההסדר האמור לעיל, מבוטלים כל ההסדרים אשר היו

                 קיימים מכוח הסכמים קודמים בעניין תשלום לעו"ה עבור השתתפות בפעילות

                 חוץ בית ספרית, או עבור פעילות דומה במהותה.

                 אך יש להמשיך ולשלם את הסכומים ששולמו בעבר בגין ליווי טיולים

                 בגין פעילות עם לינה ובגין פעילות המסתיימת לאחר השעה 16:00 בכפוף

                 לאמור בהסכמים הקיבוצים. (4).

 

           ח.   הסדר התשלום עבור השתתפות בפעילות חוץ בית ספרית המפורט לעיל, לא יחול

                  על מורי של"ח.על מורי של"ח ימשיך לחול הסדר הקודם (ראה סעיף 6.17).

 

           ט.   כל מורה במערכת החינוך (יסודי, חטה"ב, על-יסודי) המלווה כיתה בטיול או

                 בפעילות חוץ בית ספרית , ביום מנוחה ו/או ביום שבו אינו מלמד, יהא זכאי,

                 נוסף לתשלום המקובל בעד הליווי, גם לתמורה בגובה 4 שעות בעבור אותו יום.(5)

 

                 אם המורה מועסק באותו יום באופן חלקי בהוראה, הוא יהיה זכאי לתשלום בעבור

                 הטיול לפי הטבלה הבאה: (6)

 

                       שעות העסקה באותו יום לפי המערכת                   תשלום בשעות כממלא מקום

 

                       1   שעה                                                            3 שעות

                       2   שעות                                                           2 שעות

                       3   שעות                                                           1 שעה

                       4   שעות ומעלה                                                 אינו זכאי לתשלום כלשהו

 

           י.    המנהל המלווה טיולים ומשמש כמרכז הטיול או המסעות, זכאי לתשלום כמורה מלווה

                 טיולים.

                 מנהל המשמש כמחנך כיתה ומלווה את הכיתה שהוא מחנך בטיולים או במסעות, זכאי

                 לתשלום כמורה מלווה טיולים.

                 מנהל המתלווה לטיול ואינו משמש כמרכז הטיול, אינו זכאי לתשלום כלשהו. (7)

 

           יא.  מלווי טיולים לפולין זכאים לאותו גמול, לפי אותם קריטריונים. (8)

 

הוראת ביצוע

 

מנהלי בתי-ספר יגישו ללשכות המחוזיות של משרד החינוך התרבות והספורט או לבעלויות

על בתי-הספר, את רשימת המורים היוצאים לליווי תלמידים בטיולים ובמסעות בתום כל

תקופת טיולים או מסעות, וזאת לגבי כל המורים וכל הכיתות במרוכז.

הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:

א.שם עובד ההוראה  (9)

ב.מס' תעודת הזהות שלו  (9)

ג.תאריכי הליווי. (9)

ד.שעת סיום הפעילות/אופי הפעילות. (9)

 

למורים עובדי מדינה, התשלום בעד ליווי תלמידים בטיולים או במסעות יבוצע על-ידי

הגזברות של משרד החינוך התרבות והספורט, לאחר קבלת הדיווחים ממנהלי בתי-הספר.

למורים שאינם עובדי מדינה יבוצע התשלום על-ידי הבעלויות. (10)

 

2    ליווי תלמידים מבתי-ספר על-יסודיים בהפלגות בים  (11)

 

      א.  הגדרות

           "חופשה, שבתות וחגים" - כל יום מימות השנה שאינו נכלל בתקופת הלימודים.

           "יום הפלגה" - יממה שלמה או חלק ממנה. לדוגמה: נמשכה הפלגה 80 שעות - היא

           בת ארבעה ימי הפלגה.

           "משכורת בהיקף משרה אחת" - השכר המשולב, המגיע לעובד הוראה בחודש בעד    

           עבודה במשרה שלמה אחת, לפי דרגתו וויתקו המוכר כמורה או כמדריך.

           "שכר של מורה ימי או של מדריך ימי ביום הפלגה" - החלק ה - 26 ממשכורת בהיקף

           משרה אחת.

           "תקופת הלימודים" - הימים שבהם מתקיימים לימודים בבתי-הספר העל-יסודיים לפי

           הוראות שהתפרסמו בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך התרבות והספורט.

 

      ב.   חישוב המשכורת בתקופת ההפלגה

            מורה ימי או מדריך ימי היוצא להפלגה בים עם תלמידים, יקבל בעד כל יום הפלגה

            את השיעורים המפורטים להלן משכרו של המורה הימי או המדריך הימי ביום

            ההפלגה,כמוגדר לעיל. השיעורים הם באחוזים משכרו של המורה הימי או המדריך

            הימי ביום ההפלגה, ויבואו בנוסף על משכורתו השוטפת הרגילה המשתלמת בהתאם

            לשיעור משרתו במשך כל שנת הלימודים.

 

 

                                                                                       בתקופת           בחופשה

                                                                                      הלימודים        שבתות וחגים

                       (1)  בסירה   -מלווה יחידי או מלווה אחראי          160                  260

                              בסירה עם שני מלווים

                       (2)  בסירה   -מלווה שני או מלווה נוסף               100                  200

                              בסירה

                       (3)  בספינה  -מלווה יחידי או מלווה אחראי          100                  200

                       (4)  בספינה  -מלווה נוסף                                  80                   180

                       (5)  באנייה   -מלווה יחידי או מלווה אחראי           60                   160

                             באנייה    עם מספר מלווים

                       (6)  באנייה    מלווה נוסף                                  40                   140

                              לצורך זה יהא דין הפלגה באניית חיל הים כדין הפלגה בספינה.

 

       ג.  מורה ימי או מדריך ימי היוצא להפלגה בים עם תלמידים כאחראי להפלגה של 3 כלי

            שיט או יותר יקבל, בנוסף לאמור לעיל, % 10 משכרו של המורה הימי או המדריך

            הימי ביום ההפלגה כמוגדר בסעיף א לעיל.

 

       ד.  מורה ימי ומדריך ימי המשמש כמחנך חייב לצאת לשלושה ימי הפלגה בשנת לימודים

            בלי תמורה נוספת על שכרו הרגיל.

 

3    אש"ל למורים

 

      א.  מורים במוסדות חינוך יסודיים ובמוסדות חינוך על-יסודיים, לרבות חטיבות-

           ביניים, היוצאים בתפקיד מטעם מוסד החינוך לליווי תלמידים במסעות ובטיולים,

           לרבות פעולות גדנ"ע, זכאים לקבל הוצאות כלכלה כמקובל לגבי עובדי המדינה,

           בהתאם לסכומים שנקבעו בפִסקה 26.231 לתקשי"ר. זכאותו של מורה לקצובת כלכלה

           בעבור ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב או ארוחת לילה, תהיה לפי התנאים

           שנקבעו בפִסקה 26.222 ו - 26.232 לתקשי"ר. (12)

 

      ב.  למרות האמור לעיל, מורים היוצאים לליווי תלמידים בשירות לאומי ובבסיסי

           אימונים של צה"ל אינם זכאים להוצאות כלכלה, כי הם מקבלים ארוחות בקיבוצים

           או בבסיסים הצבאיים שבהם הם שוהים. (12)

           הערה: מורים המלווים תלמידים בטיול שבו הלינה והכלכלה מסופקים על-ידי  

           המעסיק, אינם זכאים להוצאות לינה וכלכלה.

 

      ג.   אש"ל למורים בהפלגות בים-התיכון  (13)

           1. בעבור כל יום הפלגה בים-התיכון יקבלו המורים אש"ל בשיעור % 20  מההקצבה

               ליום לפי התעריף שנקבע לארץ היעד, בהתאם לתקשי"ר בנדון.

           2. בעבור כל יום שהייה ביבשה יקבלו המורים % 60 מתעריף הארץ שבה שוהים,

               בהתאם לתקשי"ר בנדון.

           3.  ייתבע המורה לישון בבית מלון עם תלמידיו, או בכל פעילות אחרת, תשלם  

                הנהלת בית-הספר תשלום מלא בעבור הוצאות הגובלות בפעילות זו והכספים  

                יקוזזו מהאש"ל לפי התקשי"ר בהתאם.

           4. המפקח האחראי על החינוך הימי מבהיר שיחס ימי ההפלגה לימי הנמל בים-

               התיכון, הוא אחד לאחד.

               תחולת ההסדר: מ - 1.3.84.

 

 
אסמכתא :

  1  הסכם קיבוצי מ - 8.9.98.

  2  חוזר המחלקה להסכמי שכר הע / 32 / 98 (92).

  3  מכתב היחידה לשכר והסכמי שכר מ- 31.5.99.

  4  מכתב היחידה לשכר והסכמי שכר מ- 23.11.98.

  5 חוזר מנכ"ל מב / 6, עמ' 7, סעיף 204; חוזר מנכ"ל מב / 8, עמ' 15, סעיף 275. 

  6 חוזר מנכ"ל מז / 5, עמ' 4, סעיף 166.

  7 פרוטוקול ישיבה שהתקיימה בתאריך 24.5.82.

  8 מכתב הממונה על תנאי שירות של עובדי הוראה מ - 13.6.95.

  9 חוזר מנכ"ל מיוחד י' התשל"א, עמ' 12, סעיף יב.

 10 חוזר מנכ"ל מב / 10, עמ' 18, סעיף 326.

 11 חוזר מנכ"ל לט / 1, עמ' 55, סעיף 53.

 12 חוזר מנכ"ל לו / 1, עמ' 17, סעיף 21.

 13 חוזר מנכ"ל מד / 8, עמ' 23, סעיף 233.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss