education - חינוך דיבור בציבור דיבור בציבור יסודי חתיבת ביניים תיכון
 
 
 
כלי עזר למורה
 

החל משנת הלימודים תשע"ו יתנסו תלמידי כיתות א'-י"ב בהצגת דברים מול קהל ודיבור בציבור, לפחות פעמיים בשנה. התכנית תתוכלל על ידי מחנכי הכיתות שיסייעו לתלמידים לאתר הזדמנויות מתאימות לפי הקריטריונים שנקבעו. תלמידים יוכלו להציג במסגרת מגוון תכניות לימוד קיימות ובאחת משתי ההתנסויות, יוכלו להציג נושאים ותחומים שהם מחוץ לתכנית הלימודים.  

 

לפניכם קישורים לכלי עזר שונים שיסייעו בהפעלת התכנית בבתי הספר:

 

 
  תאריך עדכון אחרון:  22/09/2017