education - חינוך דיבור בציבור דיבור בציבור יסודי חתיבת ביניים תיכון
 
 
 
על התכנית
 

עיקרי התכנית

החל משנת הלימודים תשע"ו, כל תלמיד יזכה מידי שנה לאורך כל שנות לימודיו במערכת החינוך, לפחות לשתי התנסויות של עמידה מול קהל ודיבור בציבור. ביצוע ההתנסויות יהיה חלק מתהליך הכולל לימוד מובנה, המשלב ידע ומיומנויות להכנת ההיצג, לדיבור, לעמידה מול קהל, להקשבה ולמתן משוב מכבד. להלן קישור לחוזר מנכ"ל שפורסם בנושא.

רציונאל

במסגרת המדיניות ללמידה משמעותית ניתן דגש מיוחד על הקניית מיומנויות לתלמידים. אחת המיומנויות החשובות היא הדיבור בציבור.

מיומנות זו היא בעלת חשיבות הולכת וגדלה בעידן התקשורת הפתוחה, הרשתות החברתיות ותהליכי הגלובליזציה.

מיומנות הדיבור בציבור מפתחת את מיומנויות התקשורת לצד פיתוח החשיבה.

היא נושאת תרומה כפולה כאשר היא משקפת מטעני ידע, כלי חשיבה ויכולות רטוריות ובה בעת תורמת לעיצובם ולהתפתחותם של אלה.


מיומנות הדיבור בציבור נשענת במידה רבה על מימד אישיותי של ביטחון עצמי בעמידה מול קהל וחוסן נפשי בהתמודדות עם ביקורת ועמדות שונות, אולם היא ניתנת לפיתוח ולשיפור מתמיד. טיפוח המיומנות בא לידי ביטוי בשיפור היכולות לעמידה מול הקהל, לבניית טיעון משכנע ולהעברתו באופן רהוט וממוקד.

 

קריטריונים

בכל שכבות הגיל התנסות אחת מן השתיים יכולה להתבצע בנושאים ובתחומים שהם מחוץ לתכנית הלימודים.
בבית הספר היסודי יתנסו התלמידים במסגרת תכניות הלימודים של החינוך הלשוני בעברית ובערבית
בחטיבת הביניים ייבחרו שלושה תחומי דעת בכל אחד מבתי הספר, והתלמידים יוכלו לבחור באיזה תחום דעת מתוך השלושה ובאיזה פרק ברצונם להציג את הנושא.

בחטיבה העליונה תתבצע התנסות אחת מידי שנה במסגרת ההערכות החלופיות (30%), והתנסות נוספת תתבצע בזירות שונות סביב סוגייה חברתית, קהילתית, או אקטואלית. תלמידי החטיבה העליונה יהיו אחראים לספק למחנך הכיתה עדויות על התנסותם.

אין חשיבות לזירה, לתחום הדעת, או לנושא שבהם יתנסה התלמיד בדיבור בציבור ובלבד שיעמדו בקריטריונים הבאים:

  • ההתנסויות תהיינה מותאמות ברמתן, בהיקפן ובמידת השיטתיות שלהן לגיל הלומד.
  • תינתן לכל תלמיד אפשרות לבחור בנושא ובזירה בהם ירצה להתנסות.
  • הקהל למולו יתנסה התלמיד יכול להיות מגוון במספרו, בגילו ובמעמדו: כיתת הלימוד, הורים, קהילה בית ספרית רחבה וקהלי יעד חיצוניים בארץ ובעולם.
  • לאחר כל התנסות התלמיד יקבל משוב בעל פה או בכתב על הדיבור בפני הקהל. המשוב יכלול חלקים לשימור ולשיפור לקראת ההתנסות הבאה.
  • יש לתת יחס מיוחד לתלמידים ביישנים, בעלי חרדות, קשיי דיבור (גמגום), לקות שמיעה וכדומה. חשוב לגלות כלפיהם רגישות ולבנות עבורם תהליך מתאים בשיתוף הצוות הטיפולי (כמו הצגה בפני קהל מוכר ומצומצם,  או צילום והקלטה וכדומה).

 

הפעלת התכנית


באחריות מנהל בית הספר לבנות תכנית בית ספרית. התכנית תתייחס:

  1.  לאופן הכשרת המורים כדי שיוכלו להנחות את תלמידיהם
  2.  לנושאים ולתחומי הדעת בהם יציגו התלמידים בכל שנה
  3.  לדרך שבה יילמדו המיומנויות (למשל באמצעות שילובם בהוראת תחומי הדעת, במסגרת כישורי חיים, בתכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית, בהשכלה כללית, כקורס ייעודי למטרה זו וכדומה.)

התכנית תתוכלל על ידי מחנכי הכיתות שייעזרו במגוון תכניות לימוד שכבר קיימות .

 

הכשרת מורים

כדי להבטיח את הצלחתה של התכנית , יושם דגש על הרחבת המסגרות המזמנות לתלמידים עמידה מול קהל, ויפותחו מערכי ליווי והנחייה עבור המורים בהתאמה לגילאים השונים.

הרחבת המסגרות לעמידה מול קהל וגיוון מערכי הפיתוח וההנחייה יכללו את התשתיות הבאות:

  • הרחבה של מערך הפיתוח המקצועי והשתלמויות למורים. בשנת הלימודים תשע"ו ייפתחו קורסים מקוונים במודל "איחוד מול ייחוד" המותאמים לתחומי הדעת: רטוריקה – הצגת ידע בעל פה בפני קהל וכישורי העימות ואמנות הדיון (דיבייט), בנוסף לכך יתקיימו השתלמויות בפסגות שיפורסמו בהמשך.
  • אתר זה, הכולל מערכי הוראה, הנחיות לתלמידים ודוגמאות מצולמות של תלמידים.
 
  תאריך עדכון אחרון:  23/10/2015