education - חינוך דיבור בציבור דיבור בציבור יסודי חתיבת ביניים תיכון
 
 
 
דיבור בציבור
חינוך לשוני ליסודי
 

1. התייחסות לשיח הדבור בתכנית הלימודים חינוך לשוני: עברית – שפה, ספרות ותרבות:


בתכנית הלימודים של המקצוע עברית בבית הספר היסודי, יש התייחסות לשיח הדבור בכמה פרקים:

 • שפה דבורה ושפה כתובה
 • מדברים ומאזינים בבית הספר
 • הצגת נושא בכתב ובעל-פה
 • הישג נדרש 1: האזנה ודיבור למטרות שונות


2. תכניות הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני 
 
תכניות ההוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני נגזרות מתכנית הלימודים. התכניות מפרטות את הזדמנויות הלמידה תוך התמקדות בפעולות ההוראה של המורים ויש בהן התייחסות לשונות בקרב הלומדים.


 

 


3. יחידת הוראה שהפיקו האגף לחינוך יסודי והמזכירות הפדגוגית:

יום המשפחה – הצגת דברים בכיתה  - יחידת הוראה לכיתות ה'-ו'
”מידת התכנון של השפה הדבורה משתנה לפי ההקשר, מטרת התקשורת ויחסי הדובר עם קהלו. כאשר הנסיבות הן פורמליות, נחוץ תכנון מוקפד יותר:
הדוברים צריכים לשקול מה ייאמר, כיצד יתאימו את הנאמר לרמת הידיעות של המאזינים, כיצד ישמרו על רציפות וסדר של הדברים הנאמרים.
כדי שתלמידים ילמדו להציג נושא או סוגיה לפני קהל, עליהם להתנסות בהקשבה לדוברים שונים המציגים נושאים שונים. ההאזנה, ניתוח הטקסט המושמע ותגובותיו של המאזין הם חלק בלתי נפרד מתהליך הצגת נושא על ידי התלמידים עצמם.
כדי להכין כהלכה את הצגת הנושא קוראים חומר רלוונטי לנושא הנבחר, מארגנים ומעבדים אותו בהתאם למטרות ולקהל היעד ועל פי הזמן העומד לרשות התלמידים-הדוברים. הכנת הרצאה ("נשיאת דברים") בנושא לימודי – יום המשפחה:
 

 • למידה ממרצים מיומנים
 • איסוף מידע לקראת ההרצאה.
 • סינון המידע לפי מטרות ההרצאה.
 • בנייה ושימוש במחוונים לשלבים השונים.
 • בחירת אמצעים לשוניים וחזותיים מתאימים.

 

 


4. סרטונים:5. מאמרים:

 1. אתקין, ה' ועמיר, ע' (תשע"א). מה בין דיון לוויכוח? חלקת לשון, 42. 137-119.
 2. בוזו־שוורץ, מ' ובניה, י' (2013).  למידה בקבוצות קטנות: לומדים לדבר ומדברים ללמוד ,הד החינוך, פ"ז, (7). 121-120.
 3. וולף, ד' (2004). אינטראקציה איכותית בכיתה. בתוך: הידברות בהוראה ובלמידה – אפשרויות, 2, ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט – האגף לחינוך יסודי, 41-25.
 4. הרפז, ד' וסוזין דוידוב, ד' (2013). למידה, דיאלוג מתמיד והקשר ביניהם.  עיונים בחינוך, בחברה, בטכנולוגיה ובמדע, 15.  אורט ישראל18-13 .
 
  תאריך עדכון אחרון:  17/01/2016