education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אתיקה מקצועית לאנשי חינוך והוראה
 

קוד אתי - תמונת מצב

 

 

כמעט 40 שנה חלפו מאז התכנסה ועדת עציוני בשנת תש"מ, 1979, לדון במעמד המורה ובשכרו, והציעה, באחת מהמלצותיה, לכונן קוד של אתיקה מקצועית לעובדי הוראה, וצירפה דגם של קוד אתי מפורט כנספח לדו"ח. אולם, עד עתה אין עדיין בישראל קוד מחייב של אתיקה מקצועית לאנשי חינוך והוראה בישראל. לעת עתה יש בידינו ארבע הצעות שונות, שחוברו במהלך השנים:

הצעת ועדת עציוני (1979)

הצעת משרד החינוך (1984)

הצעת הסתדרות המורים (1985)

והצעת עמותת המורים (1998)

 

בימים אלה שוב עולה נושא הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה, והפעם במסגרת המהלכים לחקיקת "חוק עובדי ההוראה בישראל". בהצעת חוק עובדי ההוראה, שהופיעה ברשומות מטעם הממשלה, כהצעת חוק מס'  373 מיום י' באדר ב' ה'תשס"ח, 17 במרץ 2008 בפרק י"ב בסעיף 68 נכתב: "השר יקבע, בהתייעצות עם ארגוני המורים ועם המועצה, כללי אתיקה מקצועית מחייבים לעובדי הוראה מורשים ולמתמחים בהוראה". וגם בהצעת חוק עובדי ההוראה, שעודכנה לאחרונה בלשכת הייעוץ המשפטי במשרד החינוך, ונשלחה לשר החינוך ולמנכ"לית המשרד בי' באב תשע"ו, 14 באוגוסט 2016, בפרק י"ב, סעיף 69 "כללי אתיקה" נכתב: "השר יקבע, בהתייעצות עם ארגוני המורים ועם המועצה, כללי אתיקה מקצועית מחייבים לעובדי הוראה מורשים ולמתמחים בהוראה".

 

בימים אלה, אנו נדרשים לחשיבה מחודשת על קוד אתי של כללי אתיקה מקצועית לעובדי הוראה. 

 

ארבעה קודים אתים

 

 

קוד אתי הצעת ועדת עציוני

 

קוד אתי הצעת משרד החינוך

 

קוד אתי הצעת הסתדרות המורים

 

קוד אתי הצעת עמותת המורים

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2016