education - חינוך הלכה ומעשה
 
 
 
 
 
 
 
 
על כתב העת
"הלכה ומעשה בתכנון לימודים"
 

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך מוציא לאור את כתב העת "הלכה ומעשה בתכנון לימודים" מאז שנת תשל"ו (1976). כתב העת משמש במה לשיתוף מידע ולעידוד היצירה של ידע בנושאים הקשורים לתכנון לימודים הוראה והערכה בקהילת העוסקים בתחום: במוסדות המחקר האקדמיים, במכללות להכשרת מורים, ביחידות שונות של משרד החינוך ובמוסדות החינוך הפורמלי והלא-פורמלי.

 

כתב העת כולל מאמרים המתייחסים לפן התאורטי בתחום, למחקר האמפירי על מגוון סוגיו ולהיבטים היישומיים של התחום. מעת לעת ישלב כתב העת מאמרי עמדה בנושאים רלוונטיים העומדים על הפרק.

 

כתב העת עוסק בנושאים קוריקולריים מגוונים הנמצאים במוקד עניינם של אנשי המקצוע ושל הציבור הרחב, למשל: מגוון הדעות והעמדות של אנשי החינוך באשר לפיתוחם של סטנדרטים המלווים תכניות לימודים רשמיות או בית ספריות; דרכים לפיתוח חשיבה מסדר גבוה; תכנון תכניות לימודים בית ספריות (תלב"ס); ההערכה הבית ספרית - מהותה, תקפותה ואמינותה; הנחות יסוד בהוראת הקריאה; שיטות להוראת המתמטיקה ומקומן של טכנולוגיות המידע בתכניות הלימודים בבית הספר.

 

באתר זה נמצאים המאמרים שהופיעו בכל גיליונות כתב העת עד כה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2008    

עדכוני rss