education - חינוך הלכה ומעשה
 
 
 
 
 
 
 
השפעת תכניות לימודים חדשות בארץ על הישגים בתחום הקוגניטיבי והאפקטיבי ועל עמדות צוות ההוראה כלפיהן
 
נילי פורת
 
גיליון ‏10, תשנ"ה, 1995
 
נושא המאמר : תכנון ופיתוח תכניות
 
  למאמר המלא
 

המחקר בוחן את השפעתן של תכניות לימודים חדשות בישראל על הישגי התלמידים ואת עמדות המורים כלפי תכניות הלימודים האלה.

 

המחקר השתמש בשיטת "הניתוח שלאחר מעשה" (Meta Analysis) לבחון ‏68 מחקרי הערכה שהתבצעו מאז ‏1968. מרבית המחקרים נעשו בידי האגף לתכניות לימודים, והם מקיפים מגוון של נושאים וקבוצות גיל.

 

נבחנו המשתנים האלה:

  1. בתחום הקוגניטיבי: שליטה בתכנים וברמות התפקוד של "הישגי מינימום" על רמת הידע ורמות חשיבה;
  2. בתחום האפקטיבי: עניין הלומדים בתכניות ועמדותיהם כלפי נושאיהן.
    נוסף לכך נבחנו עמדות המורים כלפי תכניות הלימודים, כמו גם עמדות המנהלים והמפקחים.

 

הממצאים מגלים פערים עמוקים לגבי "גודל האפקט" על כל אחד מן המשתנים (פרט ל"הישגי מינימום"). ניתוח מובהקות של השפעות תכניות הלימודים מראה השפעה חיובית על "הישגי מינימום" ושליטה בתכנים, אם כי לא נמצאה כמעט שום השפעה מובהקת בעניין השליטה בכל אחד מן הנושאים כשלעצמו. נמצאו השפעות מעטות מאוד על רמות תפקוד התלמידים לגבי רמת הידע ורמות חשיבה - וזאת רק באמצעות מחקר משווה. לא נמצאה השפעה מובהקת במה שנוגע להתעניינות התלמידים בדבר למידה באמצעות תכניות הלימודים האלה, ובמה שנוגע לעמדותיהם לגבי הסוגיות הנלמדות – ולא בעניין המורים והמנהלים.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/12/2010    

עדכוני rss