education - חינוך חינוך קדם יסודי האגף לתכנון ולפיתוח ת''ל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
בשבילי החל"ב
תכנית מסגרת לחינוך לבריאות לגן ולבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
 

אחת מהנחות היסוד של התכנית היא כי בריאות וחינוך לבריאות הם מעצם מהותם רחבים ובין-תחומיים. לפיכך מטרת התכנית היא להציע מסגרת רחבה של הגדרות ושל תחומים הנכללים בחינוך לבריאות, ואין בכוונתה לקבוע תכנית אחידה ומחייבת לכול.

 

כדי למצות את האפשרויות שבחינוך לבריאות ולהשיג הישגים בתחום זה, יש לשלבו בשלבים השונים של מערכת החינוך, בין כלימוד חובה ובין כלימוד רשות, בין במקצועות הקיימים ובין כמקצוע חדש. כל זאת - תוך יצירת קשר הדוק בין הנושאים השונים.

 

התכנית המוצעת מתבססת בחלקה על תכניות קיימות, והיא מתייחסת לטיפול הקיים כבר בחינוך לבריאות, בין באופן כוללני וכנושא עצמאי ובין בנושאים מוגדרים מתוכו, המשולבים בתכניות לימודים במקצועות שונים

 

קהל היעד של תכנית זו כולל מורים, גננות, אנשי חינוך, מחנכים לבריאות וכן כל גורם העוסק או מתעתד לעסוק בחינוך לבריאות במערכת החינוך, במסגרת מקומית כמו בית-ספר או יישוב או במסגרת מגזר רחב יותר.

 

התכנית מנסה להציג תמונה מקיפה ורבת-אפשרויות ככל שניתן לגבי הנקודות האלה:

 

  • תיחום המושגים " בריאות", "חינוך לבריאות" ו"קידום בריאות" במשמעותם הרחבה והמפורטת ביותר
  • מטרות ועקרונות המאפיינים את החינוך לבריאות כחלק מקידום בריאות
  • אפשרויות קישור והשתלבות של החינוך לבריאות ונושאיו בדיסציפלינות ובנושאים אחרים הנלמדים במערכת
  • אפשרויות של תכנון נושאים בחינוך לבריאות כיחידות לימוד אינטגרטיביות העומדות בפני עצמן
  • עקרונות עבודה דידקטיים המקובלים והמתאימים במיוחד לחינוך לקידוםהבריאות
     

 


  לאתר תכנית הלימודים בשבילי החל"ב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2009