education - חינוך חינוך קדם יסודי האגף לתכנון ולפיתוח ת''ל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך גופני
לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, תשס"ח
 
 

תכנית הלימודים לחינוך גופני בגיל הרך היא תכנית רצף – החל בגן טרום-חובה וכלה בסיום כיתה ב'.

 

התכנית מתפצלת לשני חלקים :חלק המיועד לגן הילדים ופונה לגננת ולמורה לחינוך גופני המצטרף אליה וחלק המיועד לכיתות א' ו-ב' של בית הספר היסודי ופונה למורה לחינוך גופני בתור האחראי על החינוך הגופני  בבית הספר.

בשני החלקים ההתייחסות לילד מבוססת על כך שהוא נמצא בתהליכי גדילה והתפתחות מואצים ותוכני הלמידה אמורים לתמוך בתהליכים אלה ולאפשר לכל ילד לבנות לעצמו בסיס איתן להמשך הלמידה בבית הספר ולכל משך חייו.

 

 לקובץ התכנית

 לנספחים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2009