education - חינוך חינוך קדם יסודי האגף לתכנון ולפיתוח ת''ל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מדע וטכנולוגיה
תכנית לימודים בגן הילדים הממלכתי והממלכתי דתי, תשס"ט
 

תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לגיל הרך היא חולייה נוספת בשרשרת הפעולות שמשרד החינוך יוזם במטרה לבסס ולחזק את העיסוק בנושאים אלו בגני הילדים.
בתהליך פיתוח התוכנית הובאו בחשבון  מאפיינים התפתחותיים של הילדים, מאפייני עבודתה של הגננת והמשאבים העומדים לרשותה. זאת ועוד, התכנית פותחה כך שהיא מהווה רצף, במידת האפשר, בין תכנית הלימודים בגן לבין זו של בית הספר היסודי.

 

תכנית זו טרם עברה עריכת לשון.

 

 קובץ תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה  בגן הילדים הממלכתי והממלכתי דתי

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/08/2010