education - חינוך לשון ערבית לבתי הספר העבריים האגף לתכנון ולפיקוח תוכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתה ז'
הקדמה
 

בכיתה ז' יכירו התלמידים את 28 האותיות הערביות – ילמדו לזהותן, להגות אותן כהלכה ולכתוב אותן בכל צורות כתיבתן המשתנות על-פי מיקומן במילה. התלמידים ילמדו את התנועות הקצרות והארוכות ויבחינו ביניהן בהגייה. הם ילמדו סימני כתב שונים ויזהו את הספרות הערביות.
 
בשלב זה ילמדו התלמידים אוצר מילים בסיסי של כ- 200-150 מילים לפחות, וכן יכירו מילים נוספות מתוך קטעי קריאה קצרים שיילמדו במהלך השנה.
התלמידים ילמדו גם נושאים דקדוקיים על פי שכיחותם ונחיצות השימוש בהם.
כמו כן, יפתחו התלמידים את מיומנויות ההבעה בעל- פה דרך היכרותם עם מגוון של ברכות, מילות נימוס ופתגמים שכיחים בערבית, ויעשו בהם שימוש בשיח בין-אישי בכיתה.
 
כדי להרחיב את היכרותם עם העולם הערבי ותרבותו ילמדו התלמידים מושגי יסוד מן המורשת הערבית וירכשו מידע על כמה מדינות ערביות במזרח התיכון, שכנותיה של למדינת ישראל.

 


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/07/2011    

עדכוני rss