education - חינוך לשון ערבית לבתי הספר העבריים האגף לתכנון ולפיקוח תוכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתות י"א-י"ב (5 יח"ל)
הקדמה
 

התלמידים ילמדו אוצר מילים עיתונאי של עוד כ- 150 מילים לפחות, נוסף לאוצר המילים שלמדו קודם. אוצר מילים זה יהווה (נוסף למאגרים של 1 יח"ל  ושל-3 יח"ל) מאגר בסיסי לרמת לימוד של 5 יח"ל. כמו כן, ירכשו התלמידים מילים נוספות מתוך מגוון הטקסטים העיתונאיים והספרותיים שילמדו בכיתה.
התלמידים ילמדו נושאים דקדוקיים מורכבים יותר שיסייעו להם בקריאת טקסטים. נושאים אלה מתבססים על החומרים שנלמדו ברמת 3 יח"ל ומרחיבים אותם. הנושאים הדקדוקיים יילמדו בעיקר מתוך טקסטים ופחות באופן תאורטי.
התלמידים הלומדים ערבית ברמת 5 יח"ל יקראו במהלך השנה יצירות בערבית קלאסית, וכן מספר סורות מן הקוראן נוסף ליצירות מן הספרות הערבית המודרנית.
התלמידים יפתחו את מיומנויות ההבעה בעל-פה בעזרת אוצר מילים הכולל ברכות ומילות נימוס (נוסף על אלה שלמדו קודם), וכן יתרגלו שיח בכיתה על קטעי הקריאה מהעיתונות ועל היצירות בספרות ערבית מודרנית וקלאסית. תלמידים ברמת לימוד זו יכולים לבחור להרחיב את מיומנויות ההבעה בעל-פה בערבית מדוברת על ידי בחירה במסלול לימודים מתוגבר. תלמידים אלה יוכלו לנהל שיחה בערבית מדוברת על מגוון נושאים.
התלמידים גם יעשו שימוש מושכל במילון הערבי- עברי ויוכלו להבין ולתרגם ידיעות חדשותיות אותנטיות ומורכבות מהעיתונות הערבית השוטפת (מהעיתונות הכתובה או מהאינטרנט).
במהלך השנה יפתחו התלמידים את מיומנויות הבנת הנשמע : שכלול הבנת הוראות המורה בערבית, או הבנת  קטעי קריאה או ידיעות חדשותיות בהשמעה אטית או רגילה. עוד יידרשו התלמידים לכתוב משפטים או קטעים הכוללים את אוצר המילים הנלמד, תוך הקפדה על כללי הדקדוק.

 


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/07/2011    

עדכוני rss