education - חינוך לשון ערבית לבתי הספר העבריים האגף לתכנון ולפיקוח תוכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתות י"א-י"ב (3 יח"ל)
הקדמה
 

התלמידים ילמדו אוצר מילים עיתונאי של כ- 200-150 מילים לפחות, נוסף לאוצר המילים שנרכש קודם. אוצר מילים זה (נוסף למאגר של כיתה י') יהווה מאגר בסיסי לרמת לימוד של 3 יח"ל. כמו כן, ירכשו  התלמידים מילים נוספות מתוך מגוון הטקסטים העיתונאיים והספרותיים שילמדו בכיתה.
התלמידים ילמדו נושאים דקדוקיים מורכבים יותר שיסייעו להם בקריאת טקסטים. נושאים אלה בנויים על נדבך החומרים שנלמדו בכיתה י' (1 יח"ל) ומרחיבים אותם. הנושאים הדקדוקיים יילמדו בעיקר מתוך  טקסטים ופחות באופן תאורטי.
התלמידים ירחיבו את מיומנויות ההבעה בעל-פה בעזרת אוצר מילים הכולל ברכות ומילות נימוס (נוסף על אלה שלמדו קודם), וכן יתרגלו שיח בכיתה סביב קטעי הקריאה מהעיתונות ויצירות בספרות  ערבית מודרנית.
התלמידים יעשו שימוש מושכל במילון הערבי- עברי ויוכלו לתרגם ולהבין ידיעות חדשותיות מהעיתונות הערבית השוטפת (העיתונות הכתובה או האינטרנט).
במהלך השנה יפתחו התלמידים את מיומנויות הבנת הנשמע: שכלול הבנת הוראות המורה בערבית, או הבנת קטעי קריאה או ידיעות חדשותיות בהשמעה אטית או רגילה. עוד יידרשו התלמידים לכתוב משפטים או קטעים קצרים הכוללים את אוצר המילים הנלמד, תוך הקפדה על כללי הדקדוק.

 


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/07/2011    

עדכוני rss