education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אמת ושקר
 

תהלים פרק פה פסוקים י"א - יג

יא  חֶסֶד-וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ;    צֶדֶק וְשָׁלוֹם נָשָׁקוּ.
יב  אֱמֶת, מֵאֶרֶץ תִּצְמָח;    וְצֶדֶק, מִשָּׁמַיִם נִשְׁקָף.
יג  גַּם-יְהוָה, יִתֵּן הַטּוֹב;    וְאַרְצֵנוּ, תִּתֵּן יְבוּלָהּ.

 

 

 1. מהי המשמעות של המושגים הבאים: חסד, אמת, צדק, שלום.
 2. מה בין אמת לבין צדק?

 

משנה מסכת אבות פרק א משנה י"ח

רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום שנאמר (זכריה ח) אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם.

 

תלמוד בבלי מסכת תענית דף ח עמוד א

אמר רבי יוחנן: כל המצדיק את עצמו מלמטה - מצדיקין עליו הדין מלמעלה, שנאמר

(תהלים פ"ה) אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף.

 

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיג עמוד ב

שלשה הקדוש ברוך הוא אוהבן: מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר, ומי שאינו מעמיד על מדותיו. שלשה הקדוש ברוך הוא שונאן, המדבר אחד בפה ואחד בלב, והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו, והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי.

 

 

 1. מהו דין? מהי אמת? מהו שלום?
 2. לדעתכם, מה הקשר בין הצדקת הדין מלמטה להצדקתו מלמעלה?
 3. מדוע הקב"ה מסתייג מן "המדבר אחד בפה ואחד בלב" ואת "היודע עדות בחברו ואינו מעיד לו"?

 

תלמוד בבלי
 אמר רבי חנינא חותמו של הקב"ה אמת
(תלמוד בבלי מסכת שבת דף נה ע"א)

 

 

 1. מהו חותם?
 2. מה תפקידו של חותם?
 3. מה משמעות חותמו של אדם?
 4. מה משמעות חותמו של הקב"ה?

 

תלמוד בבלי
אמרו: מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים בים, הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו.
(בבא מציעא דף מח ע"א) 

 

 

 1. מדוע צריך האדם לעמוד בדיבורו?
 2. מה משמעות של אמירת "מי שפרע"?

 

תלמוד בבלי
ותרא דלילה כי הגיד לה את כל לבו (שופטים ט"ז,יח). – מהיכן ידעה? אמר רב חנין: ניכרים דברי אמת.
(תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ט' ע"ב)

 

 

 1. כיצד אנו מכירים באמת?
 2. כיצד ידעה דלילה כי שמשון דובר אמת?

 


"ודבר אמת בלבבו" כגון רב ספרא.
מעשה ברב ספרא, שהיה לו חפץ אחד למכור, ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא קריאת שמע ואמר לו: תן לי החפץ בכך וכך דמים. לא השיב. כסבור זה, שלא היה רוצה לתנו בדמים הללו, הוסיף ואמר: תנהו לי בכך יותר. לאחר שסיים קריאת שמע אמר לו: טול החפץ בדמים שאמרת בתחילה, שבאותם דמים היה בדעתי לתנו לך.
(תלמוד בבלי מסכת מכות דף כד ע"א)

 

 

 1. מדוע רב ספרא הוא דובר אמת בלבבו?
 2. האם אנו מתנהגים כמו רב ספרא? תארו מצב/מקרה/נסיבות והצביעו על הדומה והשונה.

 

 

הרבי מקוצק

היה אומר הרבי מקוצק נאמר בתורה: "אל תונו איש את עמיתו" פשט הכתובים לאין להונות את החבר. ואילו אני אומר אל תונו איש את אמיתו (באל"ף...) !

היינו האדם יתרחק מלהונות את עצמו...

 

 

 1. כיצד ניתן להסתייע בדברי הרבי מקוצק כדי להימנע מדיבור "אחד בפה ואחד בלב"?

 

רבי מנחם מנדל מקוצק

אם אני אני משום שאני אני ואתה אתה משום שאתה אתה –אני אני, ואתה אתה

אבל,

אם אני אני משום שאתה אתה ואתה אתה משום שאני אני –אני לא אני ואתה לא אתה.

 

 

 1. מתי "אני" הוא "אני", ומתי "אני" אינו "אני"? הביאו דוגמאות.

 2. האדם ההולך "עם הזרם" שומר על עצמיותו או מאבדה? נמקו.

 

רבי מנחם מנדל מקוצק

ר"מ ראה פעם אחד מתלמידיו העומד בקרן זווית ומתפלל בדבקות את תפילת "שמע". בעיניים עצומות התפלל האברך: ואהבת את ה'... בכל לבבך... בו ביום קרא אותו הרבי אל חדרו, הגביה אליו את עיניו ושאלו:

"אברך, אמור אמת, באומרך "ואהבת..." את מי בעצם אותה אוהב את האלוהים או את עצמך? אם אדם אוכל ראש של דג שמן מרוב אהבה אליו - כלום את הדג הוא אוהב? על אהבת יעקב ורחל מוסיפה התורה "ויהי בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה". התורה כאן מעידה כי אהבתו של יעקב הייתה אהבה אמיתית לרחל ולא אהבה עצמית. בדוק את עצמך היטב, אברך, נצור שפתיך מדבר מרמה. ייתכן שאהבתך לאלוהים איננה אלא אהבה עצמית: ייתכן שאתה מאמין בו בגלל טובת ההנאה שהנך מצפה ממנו, בעולם הזה או בעולם הבא - אם כן מהם הדיבורים על אהבה..."

 

 

 1. מתי אמירת "ואהבת" תהיה נכונה?

 2. מתי הביטוי "אהבת ה'" אינו נכון?

 3. מתי אנו אוהבים את עצמנו ומתי אנו אוהבים אהבה אמיתית את הסובבים אותנו?

 

רבי מנחם מנדל מקוצק

וכל מעשיך יהיו לשם שמים (אבות פ"ב מי"ב) שגם ה"לשם שמים" יהיה לשם שמים.

 

 

 1. מתי "לשם שמים" אינו לשם שמים ומתי הוא כן "לשם שמים"?

 2. מהו הקשר בין מימרא זו למידת האמת והשקר?

 

רבי מנחם מנדל מקוצק

יפקוד ה' איש על העדה, משה היה סובר כי הקב"ה ימנה את פנחס למנהיג והוא לא היה חפץ בזה יען כי פנחס היה קפדן. (אמת ואמונה דברי תורה מרבי מנחם מנדל מקאצק, ירושלים, תשל"ב, עמ' עד).

 

 

 1. מדוע פנחס אינו ראוי להיות מנהיג?

 2. דרכו של רבי מנחם מנדל היא דרך האמת, כיצד מתיישבת מימרא זו עם דרכו? הרי פנחס היה קנאי לאמת? 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2010