education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אהבה
 

ויקרא פרק י"ט פס' י"ז- י"ח

לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא; לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'.

 

 1. מה ההבדל בין "לא תשנא את אחיך בלבבך" לבין "ואהבת לרעך כמוך"?

 

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ד הלכה י

אם חפץ אתה להדבק באהבת חבירך, הוי נושא ונותן בטובתו, דכתיב ואהבת לרעך כמוך, מתוך שאהבת לרעך, הרי הוא כמוך.

 

רמב"ם הלכות דעות פרק ו הלכה ג

מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך, לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו, והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא.

 

 1. מה הקושי בפסוק "ואהבת לרעך כמוך"?
 2. כיצד ניתן להגשים את הוראתו על פי מסכת כלה ועל פי דברי הרמב"ם!?
 3. עמדו על ההבדלים בין הפתרונות השונים.

 

הרב קוק

א.      האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל.       

ב.   אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, אח"כ אהבת כל האדם, אחריה אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. וכל אהבות אלה הם אהבות מעשיות, לאהוב אותם לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי, ונעלה על כולן אהבת ד', שהיא אהבה שבפועל, אינה גוררת בעצמותה שום דבר, כי אם מה שהלב מלא ממנה זה הוא האושר היותר נשגב.

(הרב  א.י. קוק, מידות הראי"ה, בתוך: א.י. קוק, מוסר אביך, ירושלים תשל"א, עמ' צ"ב)

 

 

 

 1. סדר אהבה-כיצד?
 2. מהי האהבה הנעלה ביותר, לפי הרב קוק?

 

הרב קוק

אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם ביחוד, ואהבת כל העמים כולם, חפץ עילוים ותקומתם הרוחנית והחמרית, והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמא שבעולם. אי אפשר כלל לבא לידי רום הרוח של "הודו לד' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו" בלא אהבה פנימית, מעמקי לב ונפש, להיטיב לעמים כולם, לשפר את קניניהם, לאשר את חייהם. תכונה זו היא שמסגלת (=מכשירה, מאפשרת)  את רוחא דמלכא משיחא (= רוחו של מלך המשיח) לחול על ישראל. בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, הרינו יודעים ברור שהכונה רק על הרשעה, שהיא מרתקת בחזקה את האיגוד של עמים רבים, גם בהוה וביחוד בימים מקדם שהיתה זוהמת העולם יותר מסואבת. אבל עלינו לדעת כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלהי שנחן בו האדם בכללו, וחוננו בו כל עם ולשון, כל אחד לפי ערכו, וגרעין קודש זה ירומם את הכל. ומתוך נקודת חיים זו אנו חפצים את העילוי הגמור שיחול בעולם, את אור הצדק והמישרים, המתאחד עם ההוד והתפארת, עם הגבורה והנצח, והשלמת היצור כולו, והאדם וכל אגפיו בתחילה. זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל, שברוח ד' עלינו הננו הולכים ומעוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים. 

(הרב  א.י. קוק, מידות הראי"ה, בתוך: א.י. קוק, מוסר אביך, ירושלים תשל"א, עמ' צ"ד)

 

 1. כלפי מי מופנית האהבה?
 2. כלפי מי צריכה להיות מופנית השנאה?
 3. אהבה מקיפה ומלאה – כיצד?
 4. מה מקור האהבה שבכנסת ישראל? 

 

הרב קוק

אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה, להרחיבה ברוחב הראוי לה, נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צרכו, מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש נגודים ולפחות שויון נפש לאהבה זו, שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. המעמד היותר עליון באהבת הבריות צריכה להיות אהבת האדם, והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות כל שינויי דעות דתות ואמונות, ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים, נכון הדבר לדרת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים, כמה שאפשר ללמוד את אופיים ואת תכונותיהם, למען דעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה. כי רק על נפש עשירה באהבת הבריות ואהבת אדם תוכל אהבת האומה להתנשא בגאון אצילותה וגדולתה הרוחנית והמעשית. וצרות העין הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת,ף אפילו אם הוא חוץ לגבול ישראל, רק כיעור וטומאה, היא מהמחשכים הנוראים שגורמים הריסה כללית לכל בנין הטוב הרוחני, שכל נפש עדינה מצפה לאורו.

(הרב  א.י. קוק, מידות הראי"ה, בתוך: א.י. קוק, מוסר אביך, ירושלים תשל"א, עמ' צ"ו)

 

 1. מה בין אהבת הבריות לאהבת האדם?
 2. קיומה של מידת האהבה באופן מעשי – כיצד? הציגו דוגמאות.
 3. מדוע הרב קוק מסתייג מן הדעה הטוענת שכל "שהוא חוץ לגבול ישראל" הוא מכוער וטמא?

 

הרב קוק

מי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו הוא אוהב את כל הבריות כולם בלא שום שיור כלל, וכל מעינו הוא בעליתם ותיקונם, והדרכים של תקונם נעשים מלאים מוסר ויושר לפי רוב הופעת האמונה שבלבו.

(הרב  א.י. קוק, מידות הראי"ה, בתוך: א.י. קוק, מוסר אביך, ירושלים תשל"א, עמ' צ"ח)

 

 1. מה הקשר בין אמונה כנה לבין אהבת הבריות כולם?

 

רבי משה ליב מסאסוב
"כיצד לאהוב את הבריות, למדתי מאכר אחד. אותו איכר אכל ושתה עם איכרים אחרים בבית מרזח, זמן רב שתק ככל חבריו, אבל כשנתעורר לבו ביין אמר אל שכנו:
"אמור נא, אוהב אתה אותי או אין אתה אוהב אותי?
והלה השיב: "אני אוהב אותך מאוד".
ושוב אמר: "אתה אומר: אני אוהב אותך, ואי אתה יודע מה אני חסר.
אילו אהבת אותי באמת, היית יודע".
אותה שעה למדתי: "אהבת הבריות פירושה לחוש בצרכיהם ולישא עמם בצרתם".

 

 1. מה בין לומר "אני אוהב" לאהבה של ממש?

 2. "בסיפור מתוארת אהבה כפולה" הוכיחו.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010