education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חגי ישראל - ספרות עזר 
 

 

 

ראש השנה:

 • דסלר הרב א', מכתב מאליהו, א, בני-ברק תשל"ז, עמ' 120-111.

צום גדליה:

 •  נבנצאל הרב א', שיחות ליום הכיפורים, בית אל, תשנ"ז עמ' יא-כט.

 • קופרמן הרב י', בתוך: אישי מועד, ירושלים תשד"מ, עמ' 64-60

יום הכיפורים:

 •  מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב התשובה, הוצאת יהדות, ירושלים תשל"א.

 • קוק הרב א"י, אורות התשובה, הוצאת ישיבת אור עציון

 • בר שאול הרב א', מצוה ולב, א', רחובות תשל"ג עמ' 163-125

סוכות:

 • בר שאול הרב א', מצוה ולב, א', רחובות תשל"ג עמ' 193-181

חנוכה:

 • סבתו הרב ח', מים מדליו ב',מכללת ליפשיץ ירושלים, תשנ"ד עמ' 165 ואילך.

 • ישע ימיני, 53, כסלו תשנ"ח.

 • בני עקיבא ותרבות המערב, ההנהלה הארצית של בני עקיבא, תל אביב.

ט"ו בשבט:

 • סטריקובסקי א' עם וארץ - יעוד ואתגר, האגף לתרבות תורנית, ירושלים תשנ"ב.
 • רקובר נ', אורות הסביבה, ספריית המשפט העברי, ירושלים תשנ"ד
 • גולדברג הרב י', איכות החיים והסביבה במקורות היהדות, מכון מופת, נחלים תשנ"ד
 • חרל"פ הרב מ', ממעיני הישועה, בית זבול, ירושלים תשכ"ג, עמ' רצב-רצד.
 • קלכהיים הרב ע', אדרת אמונה, ירושלים עמ' 303, 338.
 • נריה הרב מ"צ, ישראל במדינתו, מרכז נריה, קרית מלאכי תשנ"ח, עמ' 477-447.
 • כץ ש', אדמת מריבה, קרני תל אביב, תשל"ד.שניצר ש', אבני יסוד, מעריב, עמ' 154-81.
 • סטריקובסקי א', עם וארץ יעוד ואתגר, משרד החינוך האגף לתרבות תורנית, תשנ"ב.

פורים:

 • בר שאול הרב א', מצוה ולב, א', רחובות תשל"ג עמ' 202-197

יום הזיכרון ויום העצמאות:

 • קוק הרב צ"י, לנתיבות ישראל, ירושלים תשכ"ז, א' עמ' 180-177, 200-188.

 • קוק הרב צ"י, לנתיבות ישראל ב', ירושלים תשל"ט עמ' קנו-קס.

 • בין דמוקרטיה ליהדות, דיון על היחס שבין המשטר הדמוקרטי לעקרונות היהדות, האגף לתרבות תורנית תשמ"ח.

 • יהדות ודמוקרטיה, משרד החינוך האגף לתרבות תורנית והמרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה תשמ"ט.

 • סטריקובסקי א', המדינה בהגות היהודית, האגף לתרבות תורנית תשמ"ב

 • א"א אורבך וי' בן ששון, ישראל, יהודים ויהדות, לשאלת אופיה היהודי של המדינה וזהותה היהודית של האומה, האגף לתרבות תורנית, ירושלים תשל"ד

ל"ג בעומר:

 • קוליץ ח' בן עלייה, ירושלים,   (רשב"י)
 • קוליץ ח', ראש לחכמים, ירושלים, (ר' עקיבא)

יום ירושלים:

 • שביב הרב י' (עורך), חזון למועד, הוצאת המזרח - הפועל מזרחי ירושלים, תשל"ח עמ' 140-130.

 • קלכהיים הרב עוזי, בתוך: ישועות עוזו, ירושלים תשנ"ו, עמ' 485-479.

 • לחיות בירושלים, ירושלים התש"ס

שבועות:

 • איזנברג יהודה, תורה מסיני, מהדורה חדשה ירושלים תשנ"ט.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/05/2009