education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
צום גדליה
 

זכריה פרק ח פסוקים י"ח – י"ט

יח וַיְהִי דְּבַר-יְהוָה צְבָאוֹת, אֵלַי לֵאמֹר.  יט כֹּה-אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית-יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה, וּלְמֹעֲדִים, טוֹבִים; וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם, אֱהָבוּ.

 

 

  1. הסבירו את הקשר בין ה"צום השביעי" לבין סיום הפסוק: "והאמת והשלום אהבו"?

 

פסיקתא רבתי (איש שלום) פרשה כח

כל המתאבל על ירושלים בעולם הזה ישמח עמה לעתיד לבא שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה כל אהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה (ישעיהו ס"ו י'), אמרו משום אביי אין שמחה בא אלא בתשעה באב, לפי שקבעו אבל בזמן הזה, ועתיד לפני הקדוש ברוך הוא לעשותו יום טוב שנאמר והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם (ירמיה ל"א י"ב).

 

 

  1. מי עתיד לשמוח לעתיד לבוא?
  2. על פי דברי אביי: מדוע האבלות על ירושלים תגרור עמה שמחה בעתיד?

 

רמב"ם הלכות תעניות פרק ה' הלכה ב

ואלו הן יום שלישי בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ונכבית גחלת ישראל הנשארה וסיבב להתם גלותן, ועשירי בטבת שבו סמך מלך בבל נבוכדנאצר הרשע על ירושלם והביאה במצור ובמצוק. ושבעה עשר בתמוז וחמשה דברים אירעו בו: נשתברו הלוחות, ובטל התמיד מבית ראשון והובקעה ירושלם בחורבן שני, ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה, והעמיד צלם בהיכל.

 

 

  1. מדוע צמים ב"צום גדליה"?
  2. מהי ההשלכה של צום גדליה לדורנו?

 

המהר"ל

המעלה שהיא לישראל במקדש ראשון היא מעלה מיוחדת שהיא השכינה ביניהם. ובמקדש שני מעלה מיוחדת שלא היו מחולקים בעצמם אלא אחדות בהם. ולפיכך מקדש ראשון נחרב על ידי עבירות שהם טומאה ואין הקב"ה שורה ביניהם בתוך טומאה כזאת ולכך נחרב בשביל זה מקדש ראשון על ידי עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל בית המקדש שני נחרב על ידי שנאת חינם המבטל אחדות שלהם שזה מעלתם במקדש שני.

(ר' יהודה ליוואי, חידושי אגדות, ב' עמ' צ"ט)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2010