education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
יום ירושלים
 

 

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מס' דויהי בשלח פרשה ג

מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו ר' ישמעאל אומר מה תצעק אלי, בזכות ירושלם אני אקרע להם את הים שנ' עורי עורי לבשי עוזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקדש כי לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא (ישעיה נב א) ואומר עורי עורי לבשי עוז זרוע ה' עורי כימי קדם דורות עולמים הלא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין הלא את היא המחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי ים דרך לעבור גאולים (ישעיה נא ט - י).

 

 1. מה הקשר בין ירושלים לבין קריעת הים?

 

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יז פסוק (יד)

אעבר נא ואראה (דב' ג כה) אין נא אלא בקשה ואראה (ואראה) את הארץ הטובה אשר בעבר זו ארץ ישראל ההר הטוב זו ירושלים והלבנון זה בית המקדש.

 

 1. מדוע משה שואף להיכנס לארץ ישראל?

 

בראשית רבה נ"ו, י'

אברהם קרא אותו – את בית המקדש- "יראה" שנאמר: 'ויקרא אברהם שם המקום ההוא ד' יראה", שם קרא אותו 'שלם', שנאמר: "ומלכי צדק מלך שלם". אמר הקדוש ברוך הוא אם קורא אני אותו יראה כשם שקרא אותו אברהם, שם אדם צדיק מתרעם, ואם קורא אני אותו 'שלם', אברהם אדם צדיק מתרעם, אלא קורא אני אותו ירושלים, כמו שקראו שניהם – יראה שלם – ירושלים.

 

 1. כיצד אברהם קרא לבית המקדש?

 2. מה השם שניתן למקדש על ידי שם?

 3. מה השם שנבחר על ידי הקב"ה?

 4. מדוע, לדעתכם, התחבטו בשאלת שמו של בית המקדש?

 5. מה משמעות קביעת שמה של העיר: "ירושלים" עבורנו?

 

מדרש תדשא

שהיתה ירושלים לפנים שתי עיירות, אחת עליונה ואחת תחתונה. העליונה נפלה בגורל יהודה והתחתונה בגורל בנימין...ואחרי מות יהושע עלו בני יהודה ולקחו את חלקם ושרפו את העיר באש (שופטים א' ח') ועזבוה חרבה. אבל ירושלים התחתונה שהיתה לבנימין לא אבו בני בנימין להורישה (שופטים א' כ"א) אלא שהיתה עומדת עד ימי דוד...וכשלכד אותה דוד בתחילה ובנה ירושלים העליונה ועשה חומה אחת בהיקף וסיבב לעליונה ולתחתונה ונעשו שתיהן שם אחד –ירושלים.

 

 1. כיצד מתאר המדרש את התפתחותה של ירושלים?

 2. מדוע ניטשה ירושלים בתחילה?

 3. מי האיש אשר איחד את ירושלים לראשונה?

 4. "ונעשו שתיהן שם אחד – ירושלים" מה הקשר בין החומה המאחדת לבין שמה של העיר?

 

תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף ה' עמוד א'

אמר לו רב נחמן לר' יצחק: מאי דכתיב "בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר" (הושע יא' ט') – משום שבקרבך קדוש לא אבוא בעיר?! אמר לו הכי אמר ר' יוחנן: אמר הקדוש ברוך הוא לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה. ומי איכא ירושלים למעלה? אין (כן, הן), שנאמר: ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדיו (תהלים קכ"ב, ג).

 

 

 1. מהי ירושלים של מעלה?

 2. מהי ירושלים של מטה?

 3. איזו נעלה יותר? נמקו?

 4. מהי עבורכם ירושלים של מעלה ומהי ירושלים של מטה.

 

 

רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ה הלכות א;ג

הלכה א

שמונה דברים צריך המתפלל להזהר בהן ולעשותן, ואם היה דחוק או נאנס או שעבר ולא עשה אותן אין מעכבין, ואלו הן: עמידה, ונוכח המקדש, ותקון הגוף, ותקון המלבושים, ותקון המקום, והשויית הקול, והכריעה, והשתחויה.

הלכה ג

נכח המקדש כיצד היה עומד בחוצה לארץ מחזיר פניו נכח ארץ ישראל ומתפלל, היה עומד בארץ מכוין את פניו כנגד ירושלים, היה עומד בירושלים מכוין פניו כנגד המקדש, היה עומד במקדש מכוין פניו כנגד בית קדש הקדשים, סומא ומי שלא יכול לכוין את הרוחות והמהלך בספינה יכוין את לבו כנגד השכינה ויתפלל.

 

 

 1. מהו סדר הכוונות בתפילה?
 2. מדוע יש להתכוון לירושלים?

 

 

 רמב"ם

אבל מדוע לא הזכירו בפירוש בתורה ולא ייחדו אלא נרמז עליו, ונאמר: אשר יבחר ד' וגו' ? 

יש בכך לדעתי שלוש חכמות:

האחת – כדי שלא יחזיקו בו העמים וילחמו עליו מלחמה קשה, כאשר ידעו שהמקום הזה מטרת התורה מכל העולם.

והשנית – שלא ישחיתוהו אותם שהוא בידיהם עתה ויהרסוהו ככל יכולתם.

והשלישית – והיא היותר חשובה, כדי שלא יבקשו כל שבט שיהא זה בנחלתו ויכבוש אותו ויהיה שם מן המחלוקת והקטטה, כמו שאירע בדרישת הכהונה, ולפיכך בא הציווי שלא יבנה בית הבחירה כי אם אחר הקמת מלך, כדי שתהא ההחלטה ביד אחד ויסתלקו הקטטות, כמו שביארנו בספר שופטים.

(ר' משה בן מימון, מורה נבוכים, ג', מה)

 

 

 1. מדוע לא נזכר "המקום אשר יבחר" במפורש בתורה ומהו הטעם העיקרי לכך?

 2. מה משמעותה הסמלית של ירושלים עבור הרמב"ם?

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2010