education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חיי חברה - ספרות עזר
 

החיים בחברה מעורבת - בינו לבינה:

 • אבינר הרב ש', חסד נעוריך, ירושלים תשנ"א.
 • נריה ר', מול מבוכת המתירנות, ספריית בית אל, תשמ"ט.

 

חיי משפחה:

 • הכהן ד', בדרך יהודית, הוצאת אגף החינוך הדתי, ירושלים תשמ"ג.
 • רפל ד', המשפחה היהודית כגורם מחנך
 • אבינר ש', פרקי אהבה בין איש לאשתו, ירושלים, תשמ"ג
 • יוסף גולדשמידט, לקראת נישואין, משרד החינוך האגף לתרבות תורנית ירושלים, תשמ"ג.
 • משפחות בית ישראל, המשפחה בתפיסת היהדות: במשנת חז"ל, בהגות היהודית, אבות ובנים, אישה ואם, המשפחה היהודית במבחן ההווה, האגף לתרבות תורנית ירושלים, תשל"ג - 1972.

 

"אשת חיל":

 • כהן י' ושפירא א', האישה בתמורת הזמן - עיון בהגות ובהלכה הקיבוץ הדתי-נאמני תורה ועבודה תשמ"ד
 • הירשנזון הרב ח', התורה והחיים יחזקאל כהן עורך, עמודים 121-107 הקיבוץ הדתי-נאמני תורה ועבודה, תשמ"ח.
 • הגות ה', מאסף למחשבת יהודית, האישה במקורות היהדות לשאלת מעמדה של האישה בהווה בהשוואה לעבר, האגף לתרבות תורנית הדפסה שלישית ירושלים תשנ"ז.

 

צניעות:

 • קוק הרב צ"י, לצניעות ולטהרה בישראל, בתוך: אור לנתיבתי, הוצאת המכון ע"ש הרצי"ה קוק, ירושלים, תשמ"ט.
 • צייטלין הרב ה', "איש ואשה", בתוך: על גבול שני עולמות, יבנה תל אביב תשנ"ז.
 • אל המקורות, בני-
  ברק תשל"ו, חלק א, עמ' 145-142, 250-245.
 • כותנות אור, ירוחם, תש"ס

 

יחס לתרבויות זרות:

 • סבתו הרב ח', מים מדליו ב', מכללת ליפשיץ ירושלים, תשנ"ד עמ' 165 ואילך.

 • ישע ימיני, 53, כסלו תשנ"ח.

 • בני עקיבא ותרבות המערב, ההנהלה הארצית של בני עקיבא, תל אביב.

 

יחס לאומות העולם:

 • קובץ מאמרים לנוכח ההסלמה ביחס לערבים אידיאולוגיה וחינוך, הקיבוץ הדתי - נאמני תורה ועבודה, תשמ"ה.
 • הגות ב', מאסף למחשבה יהודית, בין ישראל לעמים היחס לנכרי בהגות ובהלכה לדורותיהם, האגף לתרבות תורנית, הדפסה שלישית תשמ"ה.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/05/2009