education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דרכם אל האמונה
 

בראשית, כ"א, ל"ג

וַיִּטַּע אֶשֶׁל, בִּבְאֵר שָׁבַע; וַיִּקְרָא-שָׁם--בְּשֵׁם יְהוָה, אֵל עוֹלָם.

 

בראשית ט"ו, ו'

וְהֶאֱמִן, בַּיהוָה; וַיַּחְשְׁבֶהָ לּוֹ, צְדָקָה.

 

 

 1. מהי דרכו של אברהם אל האמונה?

 

ישעיהו נ"א, א'

א שִׁמְעוּ אֵלַי רֹדְפֵי צֶדֶק, מְבַקְשֵׁי יְהוָה; הַבִּיטוּ אֶל-צוּר חֻצַּבְתֶּם, וְאֶל-מַקֶּבֶת בּוֹר נֻקַּרְתֶּם.  ב הַבִּיטוּ אֶל-אַבְרָהָם אֲבִיכֶם, וְאֶל-שָׂרָה תְּחוֹלֶלְכֶם:  כִּי-אֶחָד קְרָאתִיו, וַאֲבָרְכֵהוּ וְאַרְבֵּהוּ.

 

 

 1. על פי ישעיהו, מהי דרכם של אברהם ושרה אל האמונה?

 

תלמוד בבלי נדרים דף לב, ע"א

בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו

 

פסיקתא רבתי כ"א, פ"א

בן חמישים שנה הכיר אברהם את בוראו…בן ארבעים ושמונה שנה הכיר אברהם את בוראו

 

 

 1. מה בין הכרת הבורא בגיל שלוש שנים לבין הכרת הבורא בגיל ארבעים ושמונה שנים?

 

במדבר רבה פרשה י"ד, ב

דבר אחר "מי הקדימני ואשלם" מדבר באברהם שמעצמו הכיר לקב"ה כמה שכתיב "מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב". מהו "מדרכיו ישבע סוג לב" ר' אבא בר כהנא אומר אותו הלב שהוא מלא  סיגים מדרכיו עתיד להשתבע. "ומעליו איש טוב", זה היה אברהם שהכיר מעצמו  להקב"ה ולא הי אדם שלימד אותו היאך להכיר את המקום אלא הוא מעצמו. וזהו אחד מד' בני אדם שמעצמם הכירו להקב"ה. איור – הכיר מעצמו להקב"ה, מנין? שכן הוא אומר "מחקי צפנתי אמרי פיו". חזקיהו מלך יהודה – אף הוא מעצמו הכיר להקב"ה מנין? שכן כתוב עליו "חמאה ודבש יאכל לדעתו מאוס ברע ובחר בטוב" ומלך המשיח מעצמו הכיר לקב"ה.

 

 

 1. "מדבר באברהם שמעצמו הכיר לקב"ה" מה בין אמונה הבאה מכוח הכרה עצמית לאמונה מכוח מסורת אבות?
 2. איזו דרך עדיפה? נמקו.

 

מדרש שוחר טוב מזמור ט"ז

"אברך את ה' אשר יעצני" – ר' שמואל בר נחמן היה פותרו באברהם אבינו שלא לימדו רב. ומי לימדו? תני ר' שמעון בן יוחאי מלמד שזימן לו הקב"ה שתי כליותיו והיו נובעות חכמה ודעת, תדע לך שכן הוא, שנגלה עליו הקב"ה בין הבתרים והראה לו ארבעה דברים: תורה וקרבנות גיהנום ומלכיות.

 

 

 1. כיצד למד אברהם אמונה?
 2. האם ניתן לאמץ את דרכו בחיינו? אם כן, כיצד?

 

רמב"ם, הלכות עובדת כוכבים פרק א' הלכה ג'

ובהגהות כתבו בשם רמ"ך שאפשר לקיים זה וזה, דבן שלוש שנים היה כשהתחיל לחשוב ולשוטט במחשבתו להכיר את בוראו אבל כשהיה בן ארבעים השלים להכירו"

 

 

 1. מהו תהליך אמונתו של אברהם?
 2. האם דרכו של אברהם לאמונה תלויה הייתה באברהם בלבד? מדוע?

 

רמב"ם, הלכות עבודת כוכבים, פרק א' הלכה ג'

כיוון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו? כי אי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטיפשים. ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עימהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק ומתונתו ונכונה. וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם, ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו. כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן. והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא, שנאמר "ויקרא שם בשם ה' אל עולם". וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחיזרהו לדרך האמת עד שנקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול היה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו.

 

 

 

תרגום ופירוש "הסולם" לזהר, לך-לך, סימן רכ"ג

ר' יהודה אומר:  "מי העיר ממזרח" – זהו אברהם שלא לקח התעוררות אל הקב"ה אלא ממזרח, כי כשראה את השמש יוצא בבוקר מצד מזרח לקח לעצמו התעוררות שהוא הקב"ה. אמר "זהו המלך שברא אותי" ועבד אל השמש כל היום. לערב ראה ששקעה השמש והלבנה האירה אמר "זהו ודאי השולט על עבודה ההיא שעבד כל אותו היום, שהרי השמש נחשך מפני הלבנה ואינו מאיר, עבד אל הלבנה כל אותו הלילה.

בבוקר ראה שהלבנה הולכת לה חשוכה, האיר צד המזרח אמר "בוודאי יש מלך ושליט על כל אלו שמנהיג אותם"  כיוון שראה הקב"ה חשקו של אברהם אליו, אז נגלה אליו ודיבר עמו שכתוב "צדק יקראהו לרגלו" ודיבר עמו ונגלה עליו.

 

 

 1. מהו תהליך אמונתו של אברהם?
 2. האם דרכו של אברהם לאמונה תלויה הייתה באברהם בלבד? מדוע?

 

בראשית רבה פרשה ל"ט, א'

אמר ר' יצחק" משל לאחד שהי עובד ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת. אמר: "תאמר שבירה זו בלא מנהיג", הציץ עליו בעל הבירה אמר לו: אני הוא בעל הבירה! כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקב"ה ואמר לו: "אני הוא בעל העולם".

 

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

מקובל הוא באומה, שאברהם אבינו חקר ובחן עד שהעמיד יוצר על מכונו. זאת אומרת, שלא תבוא האורה לעולם מהטבעיות האמונית לבדה, אפילו אם תהא מיושרת והולכת במהלך הקודש, לקלע בטובה אל התוכן של האמת האלוקית הטהורה. כל תוכן טבעי מוכרח הוא שסיגים ערפיליים יהיהו מעורבים בו, ויערבב באי בירורו את התוצאות הצריכות להיות הולכות ומתפשטות כזהב הזוקק. אמנם אחרי אשר השכל בטהרתו יצרף ויזקק את כח האמונה הטבעית העומדת באיתנה אז היא מתכוננת להיות מטע לשם. והתולדות גם הטבעיות ההם הבאות מתכונת אמונה כזאת שמראש הוסרו כל הסיגים הטבעיים מתכונתה הן תולדות של אמת שיש בהם רעננות נצחית, וראויות הן למורשת עולמים שבכל דור ודור יחסרו ויזוקקו יתקדשו ויתעלו באיתניות בטבעיות של הקודש, ובטוהר העליון אשר לסגולת השכל המצוחצח בעצם קדושת הנשמה בעזוזה. "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת".

(אורות האמונה,עמ'  87)

 

 

 

 1. מהי אמונה טבעית?
 2. מהי אמונה הכרתית?
 3. מהי אמונתו של אברהם? טבעית או הכרתית? הוכיחו.

שאלות סיכום

 1. מהי דרך האמונה שלכם? טבעית? הכרתית? רגשית?
 2. איזה סגנון של אמונה מדבר אל לבכם?

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2010