education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הצעות דידקטיות
 

אמונת האבות > דרכם אל האמונה

 

א. בראשית, כ"א, ל"ג

" ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם"

ב. בראשית ט"ו, ו'

"והאמין בה' ויחשבה לו צדקה"

 

שאלות לעיון ודיון – דרכם של האבות אל האמונה

  1. על פי מקור א' מה דרכו של אברהם אל האמונה? מה משמעותה של קריאה בשם "אל עולם"?
  2. עיין בבראשית ט"ו, ו': במה אברהם האמין? מהי האמונה על פי פסוק זה? כיצד אברהם הסיק כי ניתן להאמין בה'? על מה התבסס בהכרעתו כי ניתן להאמין בה'?

 

אמונה  - שאלה של גיל?!

 

א. בבלי נדרים לב, ע"א

בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו

ב. פסיקתא רבתי כ"א, פ"א

בן חמישים שנה הכיר אברהם את בוראו…בן ארבעים ושמונה שנה הכיר אברהם את בוראו

 

שאלות לעיון ולדיון

  1. מה ההבדל בין הכרת הבורא בגיל שלוש לבין הכרתו בגיל חמישים?
  2. נאמר בשם רמ"ך: "דבן שלוש שנים היה כשהתחיל לחשוב ולשוטט במחשבתו להכיר את בוראו אבל כשהיה בן ארבעים השלים להכירו", כיצד מיישב את הסתירה בין המקורות?
  3. כיצד אתה מיישב את הסתירה!? האם קיים הכרח לתרץ?

 

האמונה תהליך הכרתי אישי

 

ד. במדבר רבא פרשה י"ד, ב

דבר אחר "מי הקדימני ואשלם" מדבר באברהם שמעצמו הכיר לקב"ה כמה שכתיב "מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב". מהו "מדרכיו ישבע סוג לב" ר' אבא בר כהנא אומר אותו הלב שהוא מלא  סיגים מדרכיו עתיד להשתבע. "ומעליו איש טוב", זה היה אברהם שהכיר מעצמו  להקב"ה ולא הי אדם שלימד אותו היאך להכיר את המקום אלא הוא מעצמו. וזהו אחד מד' בני אדם שמעצמם הכירו להקב"ה. איור – הכיר מעצמו להקב"ה, מנין? שכן הוא אומר "מחקי צפנתי אמרי פיו". חזקיהו מלך יהודה – אף הוא מעצמו הכיר להקב"ה מנין? שכן כתוב עליו "חמאה ודבש יאכל לדעתו מאוס ברע ובחר בטוב" ומלך המשיח מעצמו הכיר לקב"ה.

ה. בראשית רבא פרשה ל"ט, א'

אמר ר' יצחק" משל לאחד שהי עובד ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת. אמר: "תאמר שבירה זו בלא מנהיג", הציץ עליו בעל הבירה אמר לו: אני הוא בעל הבירה! כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקב"ה ואמר לו: "אני הוא בעל העולם".

ו. מדרש שוחר טוב מזמור ט"ז

"אברך את ה' אשר יעצני" – ר' שמואל בר נחמן היה פותרו באברהם אבינו שלא לימדו רב. ומי לימדו? תני ר' שמעון בן יוחאי מלמד שזימן לו הקב"ה שתי כליותיו והיו נובעות חכמה ודעת, תדע לך שכן הוא, שנגלה עליו הקב"ה בין הבתרים והראה לו ארבעה דברים: תורה וקרבנות גיהנום ומלכיות

ז. רמב"ם, הלכות עבודת כוכבים, פרק א' הלכה ג'

כיוון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו? כי אי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטיפשים. ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עימהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק ומתונתו ונכונה. וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם, ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו. כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן. והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא, שנאמר "ויקרא שם בשם ה' אל עולם". וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחיזרהו לדרך האמת עד שנקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול היה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו.

 

שאלות לעיון ולדיון

  1. מה התהליך ההכרתי והרגשי שעבר אברהם על פי המקורות השונים?
  2. מדוע מורחבים תיאורים אלה במדרש וברמב"ם בעוד שבמקרא תיאורים אלה מועטים?!
  3. מה הבעייתיות בדרכו של המאמין כיום? האם דומה היא לבעייתיות בדרכו של מאמין המאמינים –אברהם?

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2010