education - חינוך מתמטיקה לבית ספר יסודי לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תשס"ט
 
 

נקודת המוצא של מסמך זה הם חמשת הכישורים הנדרשים על פי תכנית הלימודים במתמטיקה התשס"ו, 2006. המסמך מפרט ומדגים באמצעות משימות את המרכיבים של הכישורים הנדרשים על פי התכנית. בכל נושא, מוקדו הכישורים הרלבנטיים. לכל כישור, נוסחו ציוני דרך ודוגמאות ברמת קושי עולה.
המסמך מיועד למורים, מדריכים, מנחים, מרכזי מקצוע, מפתחי חומרי לימוד ואנשי הערכה.

המסמך נכתב על-ידי ועדה בראשותו של ג'וני אוברמן.

המסמך טרם עבר עריכת לשון.

 

 הקדמה למסמך: תכנית לימודים מבוארת

 

 

נושא     /     כיתה

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

המספרים הטבעיים

 

 

 

פעולות במספרים טבעיים

הרחבת תחום המספרים

 

 

 

שברים פשוטים ושברים עשרוניים

 

 

אחוזים

 

 

 

 

 

יחס

 

 

 

 

 

מידות עשרוניות

 

 

 

 

 

קנה מידה

 

 

 

 

 

חקר נתונים

 

 

מדידות

גאומטרייה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/07/2010