education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר ניבים, ביטויים ופסוקים
מבוא ומטרות
 

 מבוא

 מטרות

 

 

   

 

 מבוא

השפה המקראית היא שפה עשירה. בזכות שפה זו הילך עלינו התנ"ך קסם. אולם העברית בת זמננו רחוקה מכור מחצבתה, והמרחק הולך וגדל. תפקידינו כמורים וכמחנכים לקרב את התלמידים לעולם התנ"ך על מסריו המגוונים, השקפות העולם הבאות בו לידי ביטוי, אך לא פחות מכך לקרב את התלמידים לשפתו המיוחדת ולשורשי תרבותנו.

הכרת עושרה של השפה המקראית על ניביה וביטויה והפיכתה לחלק בלתי נפרד משפת הלומדים, יעשירו את אוצר המילים והביטויים של דוברי השפה, יתרמו להעלאת רמת ההבעה שלהם ולהעשרת עולמם התרבותי.

הניבים והביטויים המוצעים במסמך זה מקורם בסוגות שונות של הטקסט המקראי: סיפור, חוק, שירה, נבואה וספרות החכמה. לניבים ולביטויים שנבחרו יש קיום מעבר להקשר המקראי, ככאלה הם הפכו לנכסי צאן ברזל של דוברי השפה העברית.

לימוד הניבים והביטויים אמור לחזק את זיקתם של התלמידים לתנ"ך ולמורשת התרבותית שלנו, ואף להביא להכרה בתרומתו הרבה של ספר הספרים להתפתחות התרבות העברית.

 

 

תכנית הלימודים מדגישה את הצורך להכיר את לשון המקרא (אוצר מילים ותחביר) תוך מודעות להבדלים בין לשון המקרא לעברית החדשה.

במהדורה הראשונה של תכנית הלימודים החדשה שפורסמה בתשס"ג מוצע מבחר ביטויים וניבים במפרט התכנית לכיתות א-ו.

המסמך שלפניכם מרחיב את היריעה ומביא מבחר פסוקים ניבים וביטויים גם מתוך פרקי התכנית לכיתות ז-ט. המורים מתבקשים להכלילם בתכנית ההוראה-למידה בכיתה.

בהמשך נפרסם גם מבחר פסוקים ניבים וביטויים לחטיבה העליונה.

 

 מטרות

 

  • הלומדים ישכילו לשלב בהבעה בעל פה ובכתב ניבים וביטויים מתוך המבחר המוצע.
  • מבחר מן הניבים יהפוך בהדרגה לחלק משפתם ומעולמם התרבותי.

 

על מנת להשיג מטרות אלו הלומדים:

 

  1. יבינו את משמעותם של הביטויים והפסוקים הנבחרים בהקשרם המקורי.
  2. יכירו ויבינו את צרופי המילים והביטויים במשמעותם העכשווית, ויבחינו בהבדלים שבין משמעות זו למשמעות המקורית.
  3. ידעו לצטט בעל פה ובכתב מבחר של ניבים וביטויים מתוך המאגר ולהסביר את משמעותם.

 

המורה יבחר, מתוך המאגר המוצע, על פי שיקול דעתו, 25 ניבים וביטויים לכל שכבת גיל וישלבם בתהליך ההוראה- למידה. מן הראוי שהבחירה לכל שכבת גיל תהיה מתוך כל אחד מספרי התנ"ך הכלולים בתכנית לשכבה זו.

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss