education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
נוהל בחינה בעל פה
 

אישור מורים בוחנים

 1. המורים מתבקשים להירשם למאגר המומחים של המרבד על מנת לקבל אישור לבחון בעל פה.
 2. מורה בוחן בע"פ יבחן ארבעה תלמידים לכל היותר, באותו השאלון ובאותו היום.

 

נוהל בחינה בעל-פה:

חומר הבחינה

 • חומר הבחינה בע"פ זהה בהיקפו לחומר הבחינה שבכתב.
 • תלמיד הנבחן בע"פ עונה על כל שאלות הבחינה, עפ"י הנחיות שאלון הבחינה.

משך הבחינה

 • שלב ההכנה לקראת ההיבחנות בעל פה: משך הזמן העומד לרשות התלמיד להכנה הוא כמחצית מזמן הבחינה בכתב.
 • שלב הבחינה בעל פה: משך ההיבחנות בע"פ יהיה כ- 30% מזמן הבחינה שעומד לרשות כלל התלמידים, עם סטיה של כ- 5% מהזמן.

תנאי היבחנות

 • הנבחנים בע"פ יהיו תחת השגחה משלב חלוקת שאלוני הבחינה עד תחילת ההיבחנות בע"פ. התלמיד יקבל מחברת בחינה. במחברת זו ישתמש להכנה לקראת ההיבחנות בע"פ.
 • התלמיד אינו רשאי לעזוב את חדר הבחינה עד אשר ייקרא בליווי משגיח לחדר הבוחן.

 

תיעוד הבחינה

 1. תיעוד הבחינה ייעשה ע"י המורה הבוחן במחברת בחינה משלו ופרטי המורה יצוינו על גבי הכריכה.
 2. המורה הבוחן ירשום את זמן תחילת ההיבחנות בע"פ ואת זמן סיום הבחינה.
 3. המורה הבוחן ישמע את דברי התלמיד ויכתוב את תשובות התלמיד במחברתו שלו, באופן שיאפשר הערכה ובקרה (ציינון).
 4. המורה יכתוב במחברתו, ליד כל תשובה, את הציון שישקף את איכות התשובה כפי שנרשמה במחברת המורה.
 5. שתי המחברות (זו של התלמיד וזו של המורה) תצורפנה יחד, כשעל גבי מחברת התלמיד תודבקנה המדבקות הנדרשות לפי נהלי אגף הבחינות.

 

דווח ובקרה

אין לשלוח את מחברות הבחינה למרב"ד. המחברות תשמרנה בביה"ס ותשלחנה אל המפמ"ר בהתאם לבקשתה, בצרוף צילום טופס ריכוז הציונים 9540.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2020  

עדכוני rss