education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מבנה שאלון 2 יח"ל 1281
 

בפרקים הראשון, השני והשלישי בבחינה יישאלו שאלות משבעים האחוזים של תכנית הלימודים.
בפרק הרביעי בבחינת הבגרות, מתוך רצון לעודד את הקריאה מתוך הבנה, יופיע קטע לניתוח ולהבנה שיעסוק בטקסט המקראי, על אופיו, מיומנויותיו ותכניו, ללא ציון מקדים מהיכן הוא יילקח.

.

שאלון לדוגמה

 

 

מבנה הבחינה:

פרק ראשון: היסטוריוגרפיה ונבואה: שתי שאלות. כל שאלה 28 נקודות. סה"כ  56 נקודות

ענה על שתיים מן השאלות 1 – 3
בכל אחת מהשאלות שבחרת ענה על סעיף א חובה ובחר שניים מהסעיפים ב - ד.

 1. ענה על סעיף א חובה ועל שניים מהסעיפים ב – ד.
  א. חובה (12 נקודות)
  ב. (8 נקודות)
  ג. (8 נקודות)
  ד. (8 נקודות)
 2. ענה על סעיף א חובה ועל שניים מהסעיפים ב – ד.
  א. חובה (12 נקודות)
  ב. (8 נקודות)
  ג. (8 נקודות)
  ד. (8 נקודות)
 3. ענה על סעיף א חובה ועל שניים מהסעיפים ב – ד.
  א. חובה (12 נקודות)
  ב. (8 נקודות)
  ג. (8 נקודות)
  ד. (8 נקודות)


פרק שני: נושאי החובה: לכל שאלה 8 נקודות סה"כ  24 נקודות


ענה על שלוש מהשאלות  4 - 7
   4. (8 נקודות)
   5. (8 נקודות)
   6. (8 נקודות)
   7. (8 נקודות)

 

פרק שלישי: נושאי ההרחבה: לכל שאלה 8 נקודות. סה"כ 8 נקודות

ענה על אחת מהשאלות 8 -9:
  8. (8 נקודות)
  9. (8 נקודות)


 

פרק רביעי: פרק להבנה ולניתוח: לכל שאלה 4 נקודות. סה"כ 12 נקודות.

ענה על שאלה 10 חובה ועל שתיים מן השאלות 11 - 13
  10. חובה (4 נקודות)
  11. (4 נקודות)
  12. (4 נקודות)
  13. (4 נקודות)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2020  

עדכוני rss