education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
בחינה מותאמת
 

בחינה מותאמת לשאלון  1281

מסמך של נהלים להתאמות בבחינות בגרות לתלמידים בעלי לקויות למידה לשנת הלימודים תשע"ב התפרסם באוגוסט 2011 ע"י ד"ר חיה לשם מהאגף ללקויות למידה.
במסמך זה הופיעו מספר דגשים ושינויים בעניין המבחן המותאם.
להלן ציטוט של סעיף ב'  מהמסמך:
היקף תכנית הלימודים לנבחנים ב"מבחן מותאם" אינו שונה מהיקף תכנית הלימודים הנדרשת מכלל התלמידים. תלמידים שקיבלו אישור מוועדת ההתאמות המחוזית להיבחנות ב "מבחן מותאם" ילמדו את היקף החומר ככלל התלמידים.
בעת היבחנות בבחינת בגרות תלמידים אלה רשאים לבחירה רחבה יותר או להפחתה במספר השאלות שעליהם לענות – בהתאם להנחית מפמ"ר המקצוע, כפי שמפורסם על ידו באתר המקצוע.

לאור מסמך זה, להלן ההנחיה למבחן המותאם בתנ"ך בתכנית הלימוד במקרא.


בפרק הראשון: נבואה והיסטוריוגרפיה – עונה התלמיד על שתי שאלות. בכל שאלה- סעיף א חובה. התלמיד בוחר רק סעיף נוסף בכל שאלה (ולא שניים). סעיף א 14 נקודות, סעיף נוסף 10 נקודות.

בפרק השני: נושאי חתך חובה – התלמיד עונה כמו במבחן הרגיל על שלוש מתוך ארבע שאלות. כל שאלה 10 נקודות.

בפרק השלישי: נושאי ההרחבה – התלמיד עונה כמו במבחן הרגיל – על שאלה אחת מתוך שתיים. 10 נקודות לשאלה.

בפרק הרביעי: פרק לניתוח ולהבנה - שאלה ראשונה חובה. בוחרים שאלה אחת נוספת (ולא שתיים).  שאלת החובה 7 נקודות, השאלה נוספת 5 נקודות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2020  

עדכוני rss