education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
עבודות גמר
 

כתיבת עבודות גמר היא אתגר המאיר פן מיוחד בלימודי התנ"ך. תלמיד השוקד על עבודתו נחשף לנושאים העשויים לרתק אותו בבחירת הנושא הקרוב אל ליבו, באיסוף החומרים, בפיתוח יכולת הכתיבה, בנתינת נופך אישי לסוגיות במחקרי המקרא, לשיפוט ערכי מוסרי, לנקודות מבט מגוונות ומעניינות ולחומרים משיקים מתחומי דעת רבים.
תלמיד הבוחר לכתוב עבודת גמר ילווה ע"י מנחה אותו לאורך כל הכתיבה.

ישנם שני מסלולים בעבודת גמר:

עבודת גמר צמודה

עבודת גמר צמודה היא זו הבאה במקום בחינת בגרות בהיקף של 2 יח"ל. העבודה הצמודה מלווה בציון שנתי. על התלמיד ללמוד תנ"ך עם כתתו לאורך שנות החטיבה העליונה.עליו לעמוד במלוא החובות והמשימות המוטלות על הכיתה, למעט  היבחנות בבחינת הבגרות, ולזכות בציון שישמש כציון שנתי. ציונו השנתי של התלמיד הן בכתה יא' והן בכתה יב'  לא יהיה נמוך מ-75. הציון לעבודת הגמר הצמודה כפי שהוא מופיע בגיליון תעודת הבגרות, הוא שקלול של הציון השנתי של התלמיד והציון שניתן לעבודת הגמר ע"י מעריך העבודה.
עבודת גמר הצמודה, מזכה את כותבה ב- 5 יח"ל.

עבודת גמר לא צמודה

עבודת גמר לא צמודה באה בנוסף לבחינת הבגרות בתנ"ך בהיקף של 2 יח"ל. גם העבודה הלא צמודה מזכה את כותבה בחמש יחידות לימוד.

 

תהליך כתיבת העבודה:

ההצעה
ההצעה לכתיבת העבודה תאושר ע"י המנחה ולאחר מכן ע"י הפיקוח על הוראת המקרא.
הצעת העבודה כוללת את שם העבודה, שאלת החקר, הטקסטים המקראיים שעליהם מבוססת העבודה, ראשי הפרקים שלה וביבליוגרפיה.
פרקי העבודה צריכים להציג את מבנה המשמעות של כל העבודה. יש להקפיד איפוא שיהיה קשר בין ראשי הפרקים שיובליו לסיכום ומסקנות.

תהליך העבודה:
שאלת החקר מכתוב/ים מקראי/ים מוגדרים ותתבסס עליהם.
התשובות תכתבנה תוך שימוש בביבליוגרפיה אולם המענים השונים לשאלות החקר ייבדקו ע"י כותב העבודה אל מול הטקסט המקראי, תוך ביסוסם על הכתוב.
היחס בין החומרים המקראיים וחוץ מקראיים כמו: מחשבת ישראל, אמנות ספרות וקולנוע לא יהיה נמוך מ70% לכתובים המקראיים ולא יעלה על 30% לתחומי דעת אחרים.

באתר האינטרנט תמצאו מידע חיוני וחשוב בכל הקשור לכתיבתן ולהכנתן של עבודות גמר, ללוח הזמנים של הגשת ההצעות והעבודות, בהתאם  להנחיות של הפיקוח על עבודות הגמר.

 

השנה בשיתוף עם החברה לחקר המקרא אנו מציעים פרסים לכותבי העבודות. הפרסים על עבודות חקר וגמר יינתנו על עבודות שיוגשו לשיפוט ויימצאו יוצאות דופן באיכותן. התלמידים הזוכים יוזמנו לטכס שייערך ע"י החברה לחקר המקרא.
מורים המבקשים להגיש את עבודות תלמידיהם לפרס מתבקשים לשלוח את העבודות עד שבוע לאחר החזרה מחופשת פסח. את עבודות החקר הראויות לדעת המורים לפרס יש לשלוח לגב' רחלה דרור מדרכיה ארצית, האחראית על עבודות החקר ואת עבודות הגמר לגב' דפנה ליקבורניק, מדריכה ארצית ואחראית על עבודות הגמר. העבודות יועברו לוועדת שיפוט של החברה לחקר המקרא. פרסים למצטוינים יחולקו ביולי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות  לרחלה דרור.

ליצירת קשר:

רחלה דרור, מדריכה ארצית הממונה על עבודות החקר והגמר,

rehela.dror@gmail.com  ,052-5605096

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2018  

עדכוני rss