education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מאמרים דידקטיים וחומרי העשרה
 
 

לידת משה והשליחות | שלח את עמי | יציאת מצרים | מתן תורה | עגל הזהב | ספר במדבר

 

 

מבוא

 
שמות ב'

שמות ג'-ד'

שמות ה'-ו'

 
שמות ז'-ח'


סיכום שבועי מיזם 929  שמות ו - י

 

שמות י"א

שמות י"ד קריעת ים סוף

שמות ט"ו שירת הים

תהילים קי"ד

שמות ט"ו התלונה במרה

סיכום שבועי מיזם 929  שמות יא - טו


שמות ט"ז

 

שמות י"ח
שמות כ'

סיכום שבועי מיזם 929  שמות טז - כ 

שמות ל"ב

במדבר כ'

במדבר כ"ב- כ"ג

דברים ל"ד

סיכום התורה - מיזם 929

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/11/2016  

עדכוני rss