education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים ביחידות המורחבות
 

יחידות ההרחבה לנבחני משנה ולנבחנים אקסטרניים

בעקבות רפורמת הלמידה המשמעותית, יחולו שינויים בלימוד היחידות המורחבות ובדרכי ההערכה לנבחנים אקסטרניים.
החל מקיץ תשע"ח לא תתאפשר היבחנות בשלושה שאלונים נפרדים אשר היו נהוגים עד כה.
ההיבחנות בשאלון 133 מנהיגותו של דוד - מבוטלת
ההיבחנות בשאלון 134 יחידת המגילות - מבוטלת
ההיבחנות בשאלון 135 נשים במקרא - מבוטלת.

 

החל מקיץ תשע"ח, הבחינה ביחידות המורחבות תכלול  שני שאלונים נפרדים בלבד:

  • יחידת מגילות (שאלון 1381) – משך הבחינה בשאלון זה: שעה וחצי.
  • יחידת נשים ומנהיגות במקרא (שאלון 1382) -  משך הבחינה בשאלון זה: שעתיים וחצי.
    השאלות בשאלון זה ישקפו לעיתים אינטגרציה בין הנושא "מנהיגות משה ודוד" לבין הנושא "נשים במקרא", או בין המנהיגים בינם לבין עצמם.
    יש להתייחס לשילוב ולקשר בין שני הנושאים, בתהליך הלמידה וההוראה.

 

לשאלון לדוגמה ביחידת המגילות

 

מבנה הבחינה בשאלון המאוחד "נשים ומנהיגות במקרא"

חלק ראשון: מנהיגות משה ודוד -48 נקודות
על התלמיד לענות על שלוש מתוך ארבע שאלות, שיישאלו מפרקי הלימוד על מנהיגות משה ומנהיגות דוד, 16 נקודות לשאלה
חלק שני: נשים במקרא -32 נקודות
על התלמיד לענות על שתי שאלות מתוך שלוש, מתוך החומר בתכנית הלימודים.
בכל שאלה שני סעיפים ללא בחירה ביניהם.
חלק שלישי שאלת חובה: מנהיגות ועוצמה-20 נקודות.
על התלמיד לענות על השאלה ובה שני סעיפי חובה.


 

לתכנית הלימודים המלאה ביחידות המורחבות לנבחני משנה ונבחנים אקסטרנים
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/08/2017  

עדכוני rss