education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
עולים חדשים - נבחני משנה ואקסטרנים
 

 

בחינות הבגרות לנבחני משנה ואקסטרנים עולים חדשים יתקיימו בשני שאלונים נפרדים:

 

  • שאלון 1284- 70%
  • שאלון 1272- 30%

 

תכנית  70% לעולים החדשים
תכנית הלימודים מחולקת לשני נושאים עיקריים:
נושא ראשון: ראשית- בריאת העולם, אבות האומה ועבדות וחירות.
נושא שני: עם וארצו- מההתנחלות לשופטים ולמלוכה, עם אחד שתי ממלכות, גאולה ותקומה.


תכנית  30% לעולים חדשים
בפרק זה  שני נושאים:
המסגרת החוקית של העם ורות- הגיורת הראשונה.
על המורה לעמוד על הזיקה בין שני הנושאים.
התפיסה הרעיונית של החוקים: היחס ההומני לאחר, דאגה לחלשים בחברה, קבלה של האחר, צדק ומוסר חברתי וחגי ישראל.
עקרונות אלה באים לידי ביטוי במגילת רות.

 

 

לתכנית הלימודים לפי תכנית הרפורמה

 

לאתר בגרות עולים

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/08/2017  

עדכוני rss