education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
התנ"ך בראי האמנות
 
 

יצירות אמנות בזיקה לטקסט המקראי

סיפורי המקרא היו במשך השנים מקור ובסיס ליצירות בתחומי האמנות השונים.

 

יצירות האמנות שנושאן הוא מקראי מעבירות מסר חזותי על אירועים ודמויות במקרא.

חשוב להתבונן ביצירה בצמוד לטקסט שממנו קבל האמן את השראתו, השוואת הפרטים ביצירה לכתוב המקראי חושפת התאמות ואי התאמות.        
כך נפתח חלון להכרת עמדתו הפרשנית של האמן.

בהתבוננות בתמונות אין להתעלם מהעולם הריאלי של היוצר מהרקע ההיסטורי והתרבות (נוף, אביזרים ...) והזרם האמנותי אליו הוא משתייך.

 

להלן מבחר הצעות להתבוננות ביצירת אמנות בזיקה לטקסט המקראי (אקונוגרפיה):

 • מה רואים ביצירה (אובייקטים , דמויות ...)?
 • מהו הנושא אותו בחר האמן לתאר (הסתמכו על הכתובים)?
 • איזה רגע בחר האמן לצייר (רגע התחלה, השיא או הסיום לדוגמה, סיפור דוד וגולית: רגע ההתחלה הרמת האבן, רגע השיא – זריקת האבן, רגע הסיום – צניחתו של גולית)?
 • אלו פרטים מן הסיפור מבוטאים ביצירה וכיצד?
 • האם התיאור ביצירה נאמן לפרטים המופיעים בטקסט המקראי (הבעת הפנים, סדרי גודל, מיקום, חפצים,דמויות,רקע ...)?
 • אלו פרטים ביצירה מתבססים על הטקסט המקראי ואלו תוספות מדמיונו של האמן?
 • האם האמן מביע את עמדתו לגבי המסר, הרעיון בטקסט המקראי? באלו אמצעים עושה זאת?
 • באיזו מידה מציג האמן בנאמנות את הריאליה של תקופת התנ"ך (לבוש, מבנים, אבזרים...)?
 • האם האמן ניסה לתת פרשנות לקשיים העולים מן הטקסט? (אלו קשיים? מה הפרשנות? מהם הפתרונות שמציע האמן?)
 • האם היצירה מוצאת חן בעיניכם? מה אתם חושבים ומרגישים ביחס למתואר ביצירה? נמקו תשובותיכם.
  הערה למורה: שאלה זו אינה יכולה לעמוד בפני עצמה, אלא כשאלת סיכום לאחר התבוננות מעמיקה בתמונה ובחינת זיקתה לטקסט המקראי .

 

הערה: אין הכוונה שכל המשימות יינתנו בכל יצירה, מומלץ שבכל ניתוח של יצירה יבחר המורה משימות מתאימות, על  פי שקול דעתו.

 

בנוסף ניתן למצוא באתר קישורים למאגרי יצירות אמנות נוספים: קישורים – מקרא באמנות.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss