education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דיווח ציוני מרכיב ההערכה הבית ספרית30% בבחינת הבגרות במסגרת הרפורמה של "למידה משמעותית"
 


במסגרת הרפורמה של "למידה משמעותית" הוגדרה גם תכנית ההבחנות החדשה לבגרות, ובה נקבע שבכל מקצועות הבחירה ניתנת לבית הספר האוטונומיה להערכה בית ספרית. ההמלצה היא שבית הספר ייבצע מגוון דרכים של הערכה חלופית במסגרת ההערכה הבית ספרית.

הערכה זו תדווח לאגף הבחינות במשרד החינוך ותשוקלל כחלק מהציון הסופי .

 

סמל השאלון להערכה הבית ספרית - 1283


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/06/2018  

עדכוני rss